ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purge*, -purge-

purge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purge (vt.) กำจัด
purge (vt.) ล้างมลทิน See also: ทำให้หมดบาป Syn. purify
purge (n.) การกำจัด See also: การชะล้าง Syn. cleaning
purge from (phrv.) ขจัด See also: ชำระจาก, เอาออกจาก
purge of (phrv.) ทำความสะอาด
purge of (phrv.) ขจัด (ความรู้สึก)
English-Thai: HOPE Dictionary
purge(เพิร์จ) v.,n. (การ) ชำระล้าง,ขจัด,กวาดล้าง,ล้างบาป,ถ่ายท้อง,ทำให้ไม่มีราคี,สิ่งที่ใช้ชำระล้าง,ยาถ่าย,ยาระบาย., See also: purgeable adj. purger n., Syn. cleanse
English-Thai: Nontri Dictionary
purge(n) การถ่ายยา,การชำระล้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
purge๑. ถ่ายท้อง๒. ยาถ่าย, ยารุ [มีความหมายเหมือนกับ cathartic และ purgative ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกวาดล้าง (n.) purge See also: wiping out, cleaning up
กินยาถ่าย (v.) purge See also: purge (as with a drug), take a laxative, relive constipation
ถ่ายยา (v.) purge See also: purge (as with a drug), take a laxative, relive constipation Syn. กินยาถ่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
Shh! Purge this from memory, please.ชู่ว์ ช่วยลบความผิดนี้ออกจากสมองคุณด้วยนะคะ
If you're going to purge an entire gender,it isn't going to be the danglers.ถ้าคุณจะล้างมลทินเรื่องเพศทั้งหมดไป มันจะไม่มีอะไรห้อยไปมา
If you're right this time,You purge yourself Of past ghosts.ถ้าครั้งนี้คุณคิดถูก,คุณจะขจัด เรื่องร้ายในอดีตไปได้
Maybe I'll choke the chicken, purge my snorkel all over them flappy-ass tits.ฉันรู้สึกแทบสำลักเลยล่ะ นมที่กระเพื่อมไปมาของเธอ ทำให้ฉันหายใจลำบาก
And purge them from your unconscious.และกำจัดมันตอนที่คุณไม่มีสติ
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่
I used my power to purge his mind from his bodyผมใช้ความสามารถ แยกความคิดของมันออกจากร่างของมัน
You will purge me of these powers, parkman...คุณต้องล้างพลังนี้ออกไปจากฉัน พาร์คแมน
And once he did, then, well, Lisa was free to finally purge herself of him.และเมื่อเขาทำได้ ถึงตอนนั้น ลิซ่าจะเป็นอิสระ เป็นการปลดปล่อยเขาออกไปจากตัวเธอ
But his plan to purge the streets hit a snag when Tyler Faris threatened to reveal his secret identity, causing Lone Vengeance to cut him down in a single, fearsome blow.แต่แผนการกวาดล้างอาชญากรของเขาต้องชะงักลง เพราะไทเลอร์ ฟาริสขู่ว่าจะ จะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเขา
We call on her to purge you of your darkness.เราเรียกร้องหานางเพื่อกำจัด มนตร์ดำออกจากตัวเธอ

purge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清党[qīng dǎng, ㄑㄧㄥ ㄉㄤˇ, 清党 / 清黨] purge of the party
肃反[sù fǎn, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ, 肃反 / 肅反] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅清反革命份子|肃清反革命分子
肃反运动[sù fǎn yùn dòng, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 肃反运动 / 肅反運動] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅反肅清反革命份子|肃清反革命分子运动
肃清反革命分子[sù qīng fǎn gé mìng fèn zǐ, ㄙㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 肃清反革命分子 / 肅清反革命份子] purge of counter-revolutionaries (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. 肅反|肃反
加拉罕[Jiā lā hǎn, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 加拉罕] Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges
肃清[sù qīng, ㄙㄨˋ ㄑㄧㄥ, 肃清 / 肅清] purge

purge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消去[しょうきょ, shoukyo] (n,vs) elimination; erasure; dying out; clearing; purge; melting away
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パージ[ぱーじ, pa-ji] purge (vs)
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure

purge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับถ่าย[v.] (khapthāi) EN: defecate ; purge ; excrete ; void ; void the bowels FR: éliminer ; rejeter
กินยาถ่าย[v. exp.] (kin yā thāi) EN: purge FR:
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of ; purge ; remove FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge FR:
รุ[v.] (ru) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge FR: épurer ; éliminer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
ถ่ายยา[v.] (thāiyā) EN: purge ; take a laxative ; relieve constipation FR: purger ; prendre un purgatif
สลัดได[n.] (salatdai) EN: Malayan spurge tree ; Euphorbia lacei FR: Euphorbia lacei
ถลุง[v.] (thalung) EN: smelt FR: fondre ; affiner ; purger
โลหะ[v. exp.] (thalung lōh) EN: FR: affiner un métal ; purger le métal

purge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.]
Entraucher {m}gas purger [am.]; smoke extract [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purge
Back to top