ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disabuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disabuse*, -disabuse-

disabuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disabuse (vt.) ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง See also: ทำให้ไม่หลงผิด, ทำให้ทราบข้อเท็จจริง Syn. purge, undelude Ops. deceive, betray
disabuse of (phrv.) เป็นอิสระจาก See also: ทำให้มีเสรีภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
disabuse(ดิสอะบวิซ') vt. แก้ไขให้ถูกต้อง,แก้ไข,ขจัดข้อผิดพลาดออก,-disabusal n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, then as a major shareholder of Grayson Global, let me disabuse you of your pessimistic outlook.และต่อมา ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เกรสันโกลบอล อนุญาตให้ฉันปรับเปลี่ยนมุมมองในแง่ร้ายของคุณ
Then allow me to disabuse you of that notion.งั้นอนุญาตให้ข้า ไขข้อข้องใจของเจ้า

disabuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disabuse
Back to top