ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sphere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sphere*, -sphere-

sphere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sphere (n.) โลก Syn. world
sphere (n.) วง See also: ขอบเขต, บริเวณ Syn. area, domain, field
sphere (n.) รูปทรงกลม See also: รูปวงกลม
sphere (n.) ระบบจักรวาล See also: ท้องฟ้า
sphere (n.) สิ่งแวดล้อม See also: สภาพแวดล้อม Syn. atmosphere, background, environment
English-Thai: HOPE Dictionary
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball,globe,scope,position
English-Thai: Nontri Dictionary
sphere(n) ลูกโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วงงาน,ถิ่น,ปริมณฑล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sphereทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sphereทรงกลม, เซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงตะวัน (n.) ball or sphere of the sun Syn. ดวงตะวัน
สุริยมณฑล (n.) ball or sphere of the sun Syn. ดวงตะวัน, วงตะวัน
ทรงกลม (n.) sphere See also: globe, round shape
ซีกโลก (n.) hemisphere
ลักษณะภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ
สภาพภูมิอากาศ (n.) weather atmosphere Syn. สภาพอากาศ, ลักษณะภูมิอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก
If you were sensible, you would not wish to quit the sphere in which you have been brought up!ถ้าเธอเมีเหตุผลพอ เธอจะไม่ปรารถนาที่จะต้อง ออกไปจากวงสังคมเพราะเรื่องที่เธอเป็นคนก่อขึ้นหรอก
Albert, the universe is an infinite sphere whose center is everywhere...ใจกลางอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่มันไม่มีเส้นรอบวง
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน
Are you saying that sphere in Central Park isn't the only one?คุณกำลังจะบอกว่าวัตถุทรงกลม ในเซ็นทรัลปาร์ค ไม่ได้มีอันเดียว ?
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค
The only sphere that doesn't appear to be leaving is the giant sphere in Central Park.ทรงกลมเดียว ที่ยังคงอยู่ที่เดิม คือทรงกลมขนาดยักษ์ ที่เซนทรัลพาร์ค
If the sphere is an ark, then what comes next is...ถ้าวัตถุลึกลับนั่นเป็น เรือโนอาห์ สิ่งที่จะตามมาก็คือ
Many point to the Central Park sphere as...วัตถุลึกลับในเซ็นทรัลปาร์ค
Aang Airbended a sphere around them, and ice formed.แองบังคับลมให้เกิดเป็นลูกโลกรอบตัวและน้ำแข็งก็เกิดขึ้น
Your freaky sphere is going crazy, man.ไอทรงกลมประหลาดของคุณ มันกำลังจะบ้าไปแล้ว พวก
The yellow written sphere goes with the green-shaped sphere.อันเหลืองที่เขียนว่า"ทรงกลม" " คู่กับทรงกลมเขียว

sphere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浑天仪[hún tiān yí, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 浑天仪 / 渾天儀] armillary sphere (astronomical model)
转浑天仪[zhuàn hún tiān yí, ㄓㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 转浑天仪 / 轉渾天儀] armillary sphere (astronomy)
氛围[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, 氛围 / 氛圍] ambience; atmosphere
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
大气候[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 大气候] atmosphere
大气[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 大气 / 大氣] atmosphere
大气圈[dà qì quān, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, 大气圈 / 大氣圈] atmosphere
大气层[dà qì céng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, 大气层 / 大氣層] atmosphere
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, 气氛 / 氣氛] atmosphere; mood
圆球[yuán qiú, ㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 圆球 / 圓球] ball; sphere; globe
生物圈[shēng wù quān, ㄕㄥ ˋ ㄑㄩㄢ, 生物圈] biosphere; ecosphere
生物界[shēng wù jiè, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄝˋ, 生物界] biosphere; natural world
天球[tiān qiú, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, 天球] celestial sphere
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 气候 / 氣候] climate; atmosphere; situation
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, 浓郁 / 濃鬱] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere)
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, 领域 / 領域] domain; sphere; field; territory; area
地球大气[dì qiú dà qì, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 地球大气 / 地球大氣] earth's atmosphere
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
[yūn, ㄩㄣ, 氲 / 氳] heavy atmosphere
半球[bàn qiú, ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 半球] hemisphere
电离层[diàn lí céng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄘㄥˊ, 电离层 / 電離層] ionosphere
岩石圈[yán shí quān, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄑㄩㄢ, 岩石圈] lithosphere
磁层[cí céng, ㄘˊ ㄘㄥˊ, 磁层 / 磁層] magnetosphere; magnetic layer
磁气圈[cí qì quān, ㄘˊ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, 磁气圈 / 磁氣圈] magnetosphere
中气层[zhōng qì céng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, 中气层 / 中氣層] mesosphere; upper atmosphere
中气层顶[zhōng qì céng dǐng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄉㄧㄥˇ, 中气层顶 / 中氣層頂] mesopause; top of mesosphere
气象[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 气象 / 氣象] meteorology; atmosphere
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 情境] situation; atmosphere
南半球[Nán bàn qiú, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 南半球] Southern hemisphere
球状[qiú zhuàng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ, 球状 / 球狀] sphere
球面[qiú miàn, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧㄢˋ, 球面] sphere
平流层[píng liú céng, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 平流层 / 平流層] stratosphere
增温层[zēng wēn céng, ㄗㄥ ㄨㄣ ㄘㄥˊ, 增温层 / 增溫層] thermosphere; ionosphere
热成层[rè chéng céng, ㄖㄜˋ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, 热成层 / 熱成層] thermosphere
对流层[duì liú céng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 对流层 / 對流層] troposphere; lower atmosphere
变温层[biàn wēn céng, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣ ㄘㄥˊ, 变温层 / 變溫層] troposphere; lower atmosphere
软流圈[ruǎn liú quān, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢ, 软流圈 / 軟流圈] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
软流层[ruǎn liú céng, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 软流层 / 軟流層] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, 大东亚共荣圈 / 大東亞共榮圈] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938
西半球[xī bàn qiú, ㄒㄧ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 西半球] Western Hemisphere

sphere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共栄圏[きょうえいけん, kyoueiken] (n) co-prosperity sphere
天球儀[てんきゅうぎ, tenkyuugi] (n) celestial globe; armillary sphere
天界[てんかい, tenkai] (n) heaven; the skies; celestial sphere
引力圏[いんりょくけん, inryokuken] (n) (moon's) sphere of gravitation
渾天儀[こんてんぎ, kontengi] (n) (See 天球儀) armillary sphere
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
独擅場[どくせんじょう, dokusenjou] (n) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
縄張り(P);縄張;繩張り[なわばり, nawabari] (n,vs) roping off; stretching rope; demarcation; one's turf; domain; territory; sphere of influence; (P)
領分[りょうぶん, ryoubun] (n) territory; domain; dominion; possession; sphere of action
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere)
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere)
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere)
アセノスフェア[, asenosufea] (n) asthenosphere
アトモスフィア;アトモスフェア[, atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere
インフォスフィア[, infosufia] (n) {comp} InfoSphere
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony
しずしず[, shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere
バイオスフィア[, baiosufia] (n) biosphere
ブロゴスフィア[, burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers)
ボンネットヘッド[, bonnettoheddo] (n) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere)
ボンネット撞木鮫[ボンネットしゅもくざめ;ボンネットシュモクザメ, bonnetto shumokuzame ; bonnettoshumokuzame] (n) (uk) (See 団扇撞木鮫・ウチワシュモクザメ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere)
メルヘンチック;メルヘンティック[, meruhenchikku ; meruhenteikku] (adj-na) having a fairy-tale atmosphere (ger
ラニーニャ[, rani-nya] (n) La Nina (ocean-atmosphere phenomenon similar to El Nino) (spa
リソスフェア[, risosufea] (n) lithosphere
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
亜成層圏[あせいそうけん, aseisouken] (n,adj-no) substratosphere
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere)
北半球[きたはんきゅう, kitahankyuu] (n) northern hemisphere
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P)
半球[はんきゅう, hankyuu] (n) hemisphere
南半球[みなみはんきゅう, minamihankyuu] (n) southern hemisphere
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P)
団扇撞木鮫[うちわしゅもくざめ;ウチワシュモクザメ, uchiwashumokuzame ; uchiwashumokuzame] (n) (uk) (See ボンネットヘッド,ボンネット撞木鮫・ボンネットしゅもくざめ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere)
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
天球[てんきゅう, tenkyuu] (n) celestial sphere; the heavens
家族的な雰囲気[かぞくてきなふんいき, kazokutekinafun'iki] (n) family atmosphere
岩圏[がんけん, ganken] (n) (obsc) (See 岩石圏) lithosphere
岩石圏[がんせきけん, gansekiken] (n) lithosphere
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インフォスフィア[いんふぉすふぃあ, infosufia] InfoSphere

sphere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
จักร[n.] (jak) EN: sphere ; region FR:
กามาวจรภูมิ[n. exp.] (kāmāphajøn ) EN: the Sensuous Plane of Existence ; the Sense Sphere ; the Sensuous Sphere FR:
กามาวจร[X] (kāmāwajøn) EN: belonging to the Sense Sphere FR:
กามโลก[n. exp.] (kām lōk) EN: the world of sense-desire ; the Sense Sphere ; the world of sensual pleasures FR:
กามภพ[n.] (kāmmaphop) EN: places of sensuality ; the World of the sensual ones ; state of pleasure-seeking ; sphere of existence dominated by sensual pleasures FR:
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere FR: limite [f]
เขตอิทธิพล[n. exp.] (khēt itthip) EN: sphere of influence FR: sphère d'influence [f]
โคจร[n.] (khōjøn) EN: sphere of sense perception ; sense-object FR:
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
ขอบเขตการปฏิบัติ[n. exp.] (khøpkhēt kā) EN: sphere of activity FR:
ลูกโลก[n.] (lūklōk) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: extent ; field ; domain ; circle ; circumference FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]
เส้นรอบวงของทรงกลม[n. exp.] (senrøpwong ) EN: circumference of a sphere FR:
ทรงกลม[n.] (songklom) EN: sphere; globe; round shape FR: sphère [f] ; globe [m] ; forme sphérique [f]
ทรงกลม n มิติ[n. exp.] (songklom en) EN: n-dimensional sphere FR:
ทรงกลมหนึ่งหน่วย[n. exp.] (songklom ne) EN: unit sphere FR:
ทรงกลมปิด[n. exp.] (songklom pi) EN: closed sphere FR:
สุริยมณฑล[n.] (suriyamonth) EN: sphere of the sun FR:
แถบ[n.] (thaēp) EN: part ; section ; area ; zone ; region ; side ; district ; belt ; sphere FR: région [f] ; contrée [f] ; partie [f] ; zone [f] ; ceinture [f]
ท้องที่[n.] (thøngthī) EN: jurisdiction ; sphere of autority ; locality ; area ; district FR: juridiction [f] ; circonscription [f] ; district [m] ; localité [f] ; région [f]
ไตรภพ[n.] (traiphop) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres (the Sense Sphere, the Form Sphere and the Formless Sphere) FR:
ไตรภูมิ[n.] (traiphūm) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres (the Sense Sphere, the Form Sphere and the Formless Sphere) FR:
วง[n.] (wong) EN: band ; group ; party ; circle ; sphere ; realm ; quarters ; coterie FR: groupe [m] ; cercle [m] ; milieu [m] ; sphère [f] (fig.) ; secteur [m]
วงการ[n.] (wongkān) EN: circle ; field ; quarter ; sphere ; coterie ; society ; community FR: cercle [m] ; milieu [m] ; domaine [m] ; sphère [f] (fig.)
วงการทูต[n. exp.] (wongkān thū) EN: diplomatic circles ; diplomatic quarters ; diplomatic sphere FR: sphère diplomatique [f] ; milieux diplomatiques [mpl]
วงกลม[n.] (wongklom) EN: circle ; ring ; orb ; globe ; sphere FR: cercle [m] ; anneau [m] ; rond [m] ; disque [m]
วงกลมเล็กของทรงกลม[n. exp.] (wongklom le) EN: small circle of a sphere FR:
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (ai-ōnōtfīa) EN: ionosphere FR: ionosphère [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind FR: air [m] ; atmosphère [f]
ไบโอสเฟียร์[n.] (bai-ōsafīa) EN: biosphere FR: biosphère [f]
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air FR: atmosphère [f] ; air [m] ; climat [m]
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
บรรยากาศการทำงาน[n. exp.] (banyākāt kā) EN: work atmosphere FR: ambiance de travail [f] ; atmosphère de travail [f]
บรรยากาศของโลก ; บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt kh) EN: Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
บรรยากาศมาตรฐาน[n. exp.] (banyākāt mā) EN: standard atmosphere FR:
บรรยากาศโรแมนติก[n. exp.] (banyākāt rō) EN: FR: atmosphère romantique [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sa) EN: cosy atmosphere FR: atmosphère décontractée [f]

sphere ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betätigungsfeld {n}field of activity; sphere of activity
Aktionsradius {m}radius (of action); sphere of action
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Chromosphäre {f} [astron.]chromosphere
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Hemisphere {f} | Hemispheren
Gastest {m}industrial atmosphere test
Nordhalbkugel {f}northern hemisphere
Südhalbkugel {f}southern hemisphere
Normklima {n}standard atmosphere

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sphere
Back to top