ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

world

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *world*, -world-

world ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
world (n.) โลก See also: โลกมนุษย์ Syn. globe, Earth
world (n.) ชาวโลก See also: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ Syn. humanity, humankind, human race
world (n.) สังคมมนุษย์
world (n.) ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง
world (adj.) ของโลก See also: แห่งโลก
World Bank (n.) ธนาคารโลก See also: (เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ มีชื่อเป็นทางการว่า Intermational Bank for Reconstruction and Development)
World Court (n.) ศาลโลก See also: (เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีชื่อเป็นทางการว่า International Court of Justice)
World Health Organization (n.) องค์การอนามัยโลก (เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ)
World Series (n.) การแข่งขันเบสบอลชิงชนะเลิศประจำปี See also: ระหว่างทีมชนะเลิศใน American League กับ ทีมชนะเลิศใน National League
World Series (n.) การแข่งขันประจำปี (กีฬาเบสบอล)
world series (n.) การแข่งขันประจำปี (กีฬาเบสบอล)
World War I (n.) สงครามโลกครั้งที่ 1 See also: เริ่มเมื่อ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1914 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918
World War I (n.) สงครามโลกครั้งที่ 1 See also: (เริ่ม 28 พฤษภาคมปีค.ศ.1914-11พฤศจิกายนปีค.ศ.1918)
World War II (n.) สงครามโลกครั้งที่ 2 See also: เริ่มเมื่อ 1 เมษายน ค.ศ.1939 และสิ้นสุด 14 พฤษภาคม ค.ศ.1945
World War II (n.) สงครามโลกครั้งที่ 2
World Wide Web (n.) ระบบค้นและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต
world-beater (sl.) ผู้มักใหญ่ใฝ่สูง
world-shaking (adj.) ซึ่งสำคัญมาก See also: ซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก
world-weariness (n.) ความเบื่อหน่ายชีวิต
world-weary (adj.) เบื่อโลก See also: เซ็งโลก
worldful (adj.) ซึ่งมากเท่าที่จะมีอยู่ในโลกได้
worldliness (n.) ความเจนโลก See also: ความมีประสบการณ์ในชีวิต
worldling (n.) มนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ยังมีกิเลส See also: ผู้ที่ยังคงสนใจในความสุขทางโลก
worldly (adj.) ซึ่งเจนโลก See also: ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิต Syn. worldly-minded, worldly-wise
worldly woman (n.) ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก See also: ผู้หญิงจัดเจนในการดำเนินชีวิต Ops. man of the world
worldly-minded (adj.) ซึ่งยังคงสนใจในวัตถุและความสุขทางโลก See also: เกี่ยวกับทางโลก Syn. materialistic
worldly-minded (adj.) ซึ่งเจนโลก See also: ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิต Syn. worldly, worldly-wise
worldly-wise (adj.) ซึ่งเจนจัดในชีวิต
worldwide (adj.) ทั่วโลก See also: แพร่หลายทั่วโลก Syn. global, universal
worldy (adj.) เกี่ยวกับโลก See also: ทางโลก, ปกติ, ธรรมดา Syn. normal, ordinary, earthly
English-Thai: HOPE Dictionary
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
world bankn. ธนาคารโลก/เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมีชื่อทางการว่า International Bank for Reconstruction and Development
world courtn. ศาลโลก
world health organizationn. องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1948
world powern. ประเทศมหาอำนาจ
world seriesn. การแข่งขันเบสบอลประจำปีในฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างทีมเบสบอลที่มีชัย2ทีม
world warn. สงครามโลก
world wide webเวิลด์ไวด์เว็บนิยมใช้ตัวย่อ WWW (อ่านว่าดับบลิวดับบลิวดับบลิว) หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ
world-famous(-เฟมเมิส) adj. มีชื่อก้องโลก
world-old(เวิร์ลดฺ'โอลดฺ) adj. เก่าแก่ที่สุด
world's fairn. การแสดงสินค้านานาชาติ,นิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปกรรม
world's seriesn. การแข่งขันเบสบอลประจำปีในฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างทีมเบสบอลที่มีชัย2ทีม
worldling(เวิร์ลดฺ'ลิง) n. มนุษย์ปุถุชน,ผู้ที่ลุ่มหลงในลาภยศกลิ่นสีของโลก
worldly(เวิร์ลดฺ'ลี) adj.,adv. (เกี่ยวกับ) โลก,โลกมนุษย์,โลกียวิสัย,ทางโลก,ช่ำชองโลก,สังคมโลก, See also: worldliness n., Syn. earthly
worldly-minded(เวิร์ลดฺ'ลีไมดิด) adj. ลุ่มหลงในลาภยศกลิ่นสีของโลก, Syn. worldly
English-Thai: Nontri Dictionary
world(n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง
worldly(adj) ทางโลก,ทางโลกียวิสัย,เกี่ยวกับมนุษย์โลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
world courtศาลโลก, ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ [ดู International Court of Justice] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
World Wide Web (WWW); Webเวิลด์ไวด์เว็บ, เว็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
World Health Organization องค์การอนามัยโลก [TU Subject Heading]
World Trade Center (New York, N.Y.) เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (นิวยอร์ก) [TU Subject Heading]
World War III สงครามโลกครั้งที่ 3 [TU Subject Heading]
World Wide Web เวิลด์ ไวด์ เว็บ [TU Subject Heading]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
WHO (abbr.) องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)
WTO (abbr.) องค์กรการค้าโลก (คำย่อของ World Trade Organization)
WWW (abbr.) คำย่อของ World Wide Web
ยมทัณฑ์ (n.) the stick of absolute power of the god of the world of the dead See also: sceptre of the god of Death
ยมโลก (n.) the world of the God of Death
เขาพระสุเมรุ (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
เพื่อนร่วมโลก (n.) one´s world mate
เมรุราช (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods Syn. เขาพระสุเมรุ
พิภพ (n.) world See also: globe Syn. โลก, พื้นพิภพ, ปฐพี
พื้นพิภพ (n.) world See also: globe Syn. โลก, ปฐพี
ภพ (n.) world Syn. โลก, แผ่นดิน, วัฏสงสาร, ชาติ
มนุษยโลก (n.) world See also: earth Syn. โลกมนุษย์, โลก
โลก (n.) world See also: earth
โลกมนุษย์ (n.) world See also: earth Syn. โลก
โลกา (n.) world See also: earth Syn. โลก
ธนาคารโลก (n.) World Bank See also: International Bank for Reconstruction and Development
แชมป์โลก (n.) world champion See also: world champ
องค์การอนามัยโลก (n.) World Health Organization See also: WHO
ฮู (n.) World Health Organization See also: WHO Syn. องค์การอนามัยโลก
ตลาดโลก (n.) world market See also: global market
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are the luckiest girl in the worldคุณเป็นหญิงสาวที่โชคดีที่สุดในโลก
One of these people is gonna save the worldหนึ่งในผู้คนเหล่านี้กำลังจะกอบกู้โลก
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น
You want-a start a world war?แกอยากให้เกิดสงครามโลกใช่ไหม
You and the world I'll throw in the ocean!ฉันจะโยนแกและคนทั้งโลก ลงในมหาสมุทร
The whole world will know we're fighting!ทั่วทั้งโลกจะรู้ว่าเราขัดแย้งกัน
The world awaits your words.โลกกำลัง รอคอยคุณกล่าวอะไรอยู่
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข

world ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八十天环游地球[Bā shí tiān huán yóu dì qiú, ㄅㄚ ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 八十天环游地球 / 八十天環遊地球] Around the World in Eighty Days by Jules Verne 儒勒·凡爾納|儒勒·凡尔纳
摩亨佐・达罗[Mó hēng zuǒ, ㄇㄛˊ ㄏㄥ ㄗㄨㄛˇ· da2 luo2, 摩亨佐・达罗 / 摩亨佐・達羅] Moenjo-daro, capital of Indus valley civilization c. 2000 BC, Sind province, Pakistan, UNESCO World Heritage Site
世界文化遗产[shì jiè wén huà yí chǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, 世界文化遗产 / 世界文化遺產] World cultural heritage
世界海关组织[Shì jiè Hǎi guān Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨˇ ㄓ, 世界海关组织 / 世界海關組織] World Customs Organization
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, 兰学 / 蘭學] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan)
世界语[shì jiè yǔ, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄩˇ, 世界语 / 世界語] Esperanto (language); world language
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
顶尖级[dǐng jiān jí, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ ㄐㄧˊ, 顶尖级 / 頂尖級] first class; top; world best
飞虎队[fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 飞虎队 / 飛虎隊] Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, 地久天长 / 地久天長] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally
世界经济[shì jiè jīng jì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 世界经济 / 世界經濟] global economy; world economy
工商界[gōng shāng jiè, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄐㄧㄝˋ, 工商界] industry; the world of business
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 下界] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals
宏观世界[hóng guān shì jiè, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 宏观世界 / 宏觀世界] macrocosm; the world in the large
影坛[yǐng tán, ˇ ㄊㄢˊ, 影坛 / 影壇] moviedom; the world of movies; film circles
银坛[yín tán, ˊ ㄊㄢˊ, 银坛 / 銀壇] moviedom; the world of movies; film circles
银海[yín hǎi, ˊ ㄏㄞˇ, 银海 / 銀海] moviedom; the world of movies; film circles
电影界[diàn yǐng jiè, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄐㄧㄝˋ, 电影界 / 電影界] moviedom; the world of movies; film circles
顶尖[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, 顶尖 / 頂尖] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field)
二战[èr zhàn, ㄦˋ ㄓㄢˋ, 二战 / 二戰] second world war; WWII
体坛[tǐ tán, ㄊㄧˇ ㄊㄢˊ, 体坛 / 體壇] sporting circles; the world of sport
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, 变局 / 變局] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.)
世博会[shì bó huì, ㄕˋ ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 世博会 / 世博會] World Exposition
世尊[shì zūn, ㄕˋ ㄗㄨㄣ, 世尊] World Honored One; Revered One of the World (Buddha)
世界和平[shì jiè hé píng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, 世界和平] world peace
世界地图[shì jiè dì tú, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, 世界地图 / 世界地圖] world map
世界大战[shì jiè dà zhàn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 世界大战 / 世界大戰] world war
世界强国[shì jiè qiáng guó, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 世界强国 / 世界強國] world power
世界文化遗产地[shì jiè wén huà yí chǎn dì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ ㄉㄧˋ, 世界文化遗产地 / 世界文化遺產地] World Heritage site
世界日报[Shì jiè rì bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 世界日报 / 世界日報] World Journal, US newspaper
世界银行[Shì jiè Yín háng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, 世界银行 / 世界銀行] World Bank
世行[shì háng, ㄕˋ ㄏㄤˊ, 世行] World Bank (abbr.)
世银[shì yín, ㄕˋ ˊ, 世银 / 世銀] world bank (abbr. for 世界銀行|世界银行)
世界卫生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, 世界卫生组织 / 世界衛生組織] World Health Organization (WHO)
世卫[shì wèi, ㄕˋ ㄨㄟˋ, 世卫 / 世衛] World Health Organization (WHO); abbr. for 世界衛生組織|世界卫生组织
世界贸易中心[Shì jiè Mào yì Zhōng xīn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 世界贸易中心 / 世界貿易中心] World Trade Center
世贸大厦[shì mào dà shà, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 世贸大厦 / 世貿大廈] World Trade Center
二次世界大战[Èr cì Shì jiè Dà zhàn, ㄦˋ ㄘˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 二次世界大战 / 二次世界大戰] World War Two
二次大战[èr cì dà zhàn, ㄦˋ ㄘˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 二次大战 / 二次大戰] World War Two

world ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P)
あの世[あのよ, anoyo] (n,adj-no) the other world; world of the dead; (P)
アメリカ鉤虫[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus)
イスラム諸国[イスラムしょこく, isuramu shokoku] (n,adj-f) Islamic countries; Islamic world
ウーリーモンキー[, u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix)
ウェブ(P);ウェッブ;ウエブ[, uebu (P); uebbu ; uebu] (n,adj-no) (1) web; (2) {comp} World Wide Web; WWW; Web; (P)
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
グエノン;ゲノン;グェノン[, guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus)
コンドル[, kondoru] (n) (1) condor (inc. other New World vultures of family Cathartidae); (2) Andean condor (Vultur gryphus); (P)
ズビニ鉤虫[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm)
ブロゴスフィア[, burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers)
ワールドエンタープライズ[, wa-rudoenta-puraizu] (n) world enterprise; multi-national enterprise
ワールドシリーズ[, wa-rudoshiri-zu] (n) World Series; (P)
ワールドワイドウェッブ[, wa-rudowaidouebbu] (n) world wide web
ワールドワイドウェブ[, wa-rudowaidouebu] (n) {comp} World Wide Web; WWW
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] (n) {comp} world coordinate
ワールド座標系[ワールドざひょうけい, wa-rudo zahyoukei] (n) {comp} world coordinate system
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
一体全体;いったい全体[いったいぜんたい, ittaizentai] (adv) (emph. form of 一体) ... the heck (e.g. "what the heck?"); ... in the world (e.g. "why in the world?"); ... on earth (e.g. "who on earth?")
一期末代[いちごまつだい, ichigomatsudai] (n) this world (life) and the next; eternity
三悪[さんあく;さんなく;さんまく, san'aku ; sannaku ; sanmaku] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 三悪道・さんあくどう) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell; (2) (さんあく only) three evils (e.g. prostitution, drugs and venereal diseases)
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world
世界の七不思議[せかいのななふしぎ, sekainonanafushigi] (exp) Seven Wonders of the World
世界人[せかいじん, sekaijin] (n) cosmopolitan; world citizen
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists
世界保健機関[せかいほけんきかん, sekaihokenkikan] (n) World Health Organization (Organisation); WHO
世界像[せかいぞう, sekaizou] (n) picture of the world; world picture; image of the world; Weltbild
世界制覇[せかいせいは, sekaiseiha] (n) domination of the world; world hegemony
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900)
世界大戦[せかいたいせん, sekaitaisen] (n) the World War; (P)
世界征服[せかいせいふく, sekaiseifuku] (n,vs) world conquest; world domination; taking over the world
世界気象機関[せかいきしょうきかん, sekaikishoukikan] (n) World Meteorological Organization (Organisation); WMO
世界知的所有権機関[せかいちてきしょゆうけんきかん, sekaichitekishoyuukenkikan] (n) World Intellectual Property Organization (Organisation); WIPO
世界自然遺産[せかいしぜんいさん, sekaishizen'isan] (n) world natural heritage site
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P)
世界選手権[せかいせんしゅけん, sekaisenshuken] (n) world (an international) championship (title)
世界遺産[せかいいさん, sekaiisan] (n) World Heritage (cultural, natural, etc.); World Cultural and Natural Heritage (UNESCO)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show)
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] world coordinate
世界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO)
現在世界[げんざいせかい, genzaisekai] modern world
イーワールド[いーわーるど, i-wa-rudo] eWorld
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web
ネットワールドインターロップ[ねっとわーるどいんたーろっぷ, nettowa-rudointa-roppu] NETWORLD+INTEROP
ワールドワイド[わーるどわいど, wa-rudowaido] worldwide
ワンワールド[わんわーるど, wanwa-rudo] OneWorld
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世界[せかい, sekai] Thai: โลก English: world

world ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinl) EN: world of art FR: monde des arts [m]
อนนต์[n.] (anon) EN: the fabulous fish which supports the flat world on its back FR:
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม[xp] (ao arai mā ) EN: I wouldn't trade it for anything ; I wouldn't trade it for the world FR: je ne changerais pour rien au monde
อรูปภพ[n.] (arūppaphop) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อรูปภูมิ[n.] (arūppaphūmi) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world FR:
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บรรณโลก[n.] (bannalōk) EN: world of books ; book-world ; literary world FR:
บรรณพิภพ[n.] (bannaphipho) EN: world of books ; book-world ; literary world FR:
บอลโลก[n. exp.] (bøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup FR: Coupe du monde (de football) [f]
แชมป์โลก[n. exp.] (chaem lōk) EN: world champion FR: champion du monde [m]
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกฟีฟ่า[n. exp.] (futbøn lōk ) EN: FIFA World Cup FR:
จัตุโลกบาล[n.] (jattulokkab) EN: guardians of the four compass points of the world FR:
จตุโลกบาล[n.] (jatulōkkabā) EN: the four keepers of the world ; guardians of the four directions of the world FR:
จาตุรันต์[n.] (jāturan) EN: ruler of the world FR:
จาตุรนต์[n.] (jāturon) EN: ruler of the world FR:
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Wonders of the World FR: Les Sept Merveilles du monde [fpl]
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก = 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Natural Wonders of the World FR: Les 7 Merveilles Naturelles du Monde [fpl] = Les Sept Merveilles Naturelles du Monde [fpl]
กามาพจร[X] (kāmāphajøn) EN: world of sexual pleasure FR:
กามโลก[n. exp.] (kām lōk) EN: the world of sense-desire ; the Sense Sphere ; the world of sensual pleasures FR:
กามภพ[n.] (kāmmaphop) EN: places of sensuality ; the World of the sensual ones ; state of pleasure-seeking ; sphere of existence dominated by sensual pleasures FR:
การแข่งขันฟุตบอลโลก[n. exp.] (kān khaengk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup FR: Coupe du monde (de football) [f]
การค้าของโลก[n. exp.] (kān khā khø) EN: world trade FR: commerce mondial [m]
การประชุมระดับโลก[n. exp.] (kān prachum) EN: world conference FR: conférence mondiale [f]
คดีโลก[n. exp.] (khadī lōk) EN: the affairs of the world ; worldly matters FR:
ข่าวรอบโลก[n. exp.] (khāo røp lō) EN: world news FR: tour du monde de l'actualité [m] ; nouvelles du monde [fpl]
คติโลก[n. exp.] (khati lōk) EN: secular tradition ; worldly tradition ; ways of the world FR:
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก[n. exp.] (khreūang ch) EN: world economic indicators FR:
กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด[TM] (Kinnēs Woēl) EN: Guinness World Records FR:
กลุ่มประเทศโลกที่สาม[n. exp.] (klum prathē) EN: Third World ; Third World Countries FR: tiers monde [m]
ก้องโลก[adj.] (kǿnglōk) EN: world famous ; universally known FR: universellement connu
โกษ[n.] (kōt) EN: world FR:
หล้า[n.] (lā) EN: world ; earth FR:
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe FR: monde [m] ; Terre [f] ; planète [f]
โลกย์[adj.] (lōk) EN: of the world FR: du monde

world ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierwelt {f}animal world
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world
Weltbürger {m}citizen of the world
Kultursprache {f}language of the civilized world
Weltzeituhr {f}clock showing times around the world
Traumwelt {f}dream world
Nabel {m} der Welt [übtr.]hub of the world
Diesseits {n} | im Diesseitsthis world | in this world
lebensmüde {adj}tired of life; weary of life; world-weary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า world
Back to top