ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

background

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *background*, -background-

background ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
background (n.) ภูมิหลัง See also: เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ Syn. upbringing
background (n.) ฉากหลัง See also: ม่าน, พื้นหลังภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
English-Thai: Nontri Dictionary
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
background๑. -พื้นหลัง๒. ภาวะพื้นหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backgroundภูมิหลัง,ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นมา (n.) background See also: history, story Syn. ภูมิหลัง
ฉากหลัง (n.) background Syn. เบื้องหลัง, ภูมิหลัง
ปูมหลัง (n.) background Syn. ภูมิหลัง, พื้นเพ
พื้นเดิม (n.) background See also: hometown Syn. รกรากเดิม, พื้นเพเดิม
พื้นเพเดิม (n.) background See also: hometown Syn. รกรากเดิม
ภูมิหลัง (n.) background
รกรากเดิม (n.) background See also: hometown Syn. พื้นเพเดิม
หัวนอนปลายตีน (n.) background See also: origin, family and status, antecedents Syn. หลักแหล่ง, ที่มา, ภูมิหลัง
เบื้องหน้าเบื้องหลัง (n.) background See also: inside story Syn. เบื้องหลัง
เบื้องหลัง (n.) background See also: inside story, behind the scenes Syn. เบื้องหน้าเบื้องหลัง
ประวัติส่วนตัว (n.) background and personal information
พื้นความรู้ (n.) background knowledge See also: fundamental knowledge, basic of knowledge
ชาติกำเนิด (n.) good background
ชาติวุฒิ (n.) good background Syn. ชาติกำเนิด
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background Syn. ธงชัยพระครุฑพ่าห์
ธงมหาราชใหญ่ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background See also: Royal standard Syn. ธงพระครุฑพ่าห์
วุฒิการศึกษา (n.) educational background
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would that background qualify you for this position?{\cHFFFFFF}พื้นหลังที่จะ มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้หรือไม่?
Your background is fairly liberal, isn't it, Mr Blair?พื้นหลังของคุณเป็นธรรมเสรีนิยมไม่ได้นายแบลร์?
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์
Look, I've already done the background on this woman... all the way back to the '20s, when she was working as an actress.นี่ ฉันค้นคว้าภูมิหลังยายคนนี้ ย้อนไปถึงปี 20 ตอนแกทำงานเป็นนักแสดง
The background must be sufficiently large... for the star to measure 8 centimeters from point to point.พื้นสีขาวต้องกว้างพอที่จะรองรับ รูปดวงดาวที่มีขนาด กว้างยาวเท่ากับ 8 เซนติเมตร
It's brilliant, and you have the cleanest background check I've seen.วิเศษสุดแล้ว ภูมิหลังแกไร้มลทินที่สุดที่เคยเห็นมา
Coming from a background like hers, not everyone can break through it.ฉันนี้แย่จริงๆ นายเข้าไปในห้องเขาทำไม
Then, Mary Jane, you introduce the marsh video, background story, animals, plants and stuff.ข้อมูลพื้นฐานเรื่องสัตว์, พืชและอื่นๆ แอนเจล่าคุณขึ้นพูด
Maybe the obligatory last-minute moral debate... until the noise of the room escalates into panic... and background screams as the gunman walks in.ตอนนั้นคงกำลังถกเรื่องศีลธรรมกับกฎหมายกันอยู่... ตอนที่เสียงพูดคุยในห้องเริ่มโหวกเหวกจนโกลาหล... คนในงานกรีดร้องเมื่อเห็นหมอนั่นถือปืนเข้ามา
Medical exams for group F returnees have been delayed by one hour... ( Announcer continues in background )ตรวจโรค สำหรับผู้ที่กลับมา กลุ่ม เอฟ ได้ถูกเลื่อนออกไป 1 ช.ม. (ผู้ดำเนินรายการ ยังคงพูดต่อไป)
Hotch says your background is in sex offender cases.ฮอว์ชบอกว่าคุณมีความชำนาญ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเพศ
You must pass the background check so you are eligible for written test... you know about this, right?นายต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ นายถึงจะมีสิทธิ์สอบนะ นายก็รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้, นี่?

background ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
本底计数[běn dǐ jì shù, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 本底计数 / 本底計數] background count
本底调查[běn dǐ diào chá, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 本底调查 / 本底調查] background investigation
本底辐射[běn dǐ fú shè, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 本底辐射 / 本底輻射] background radiation
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, 预备知识 / 預備知識] background knowledge; prerequisite
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
质地[zhì dì, ㄓˋ ㄉㄧˋ, 质地 / 質地] texture; background (texture); grain; quality; character; disposition
[dǐ, ㄉㄧˇ, 底] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month)
本底[běn dǐ, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ, 本底] background
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, 背景] background; backdrop
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ˊ ㄌㄟˋ, 有教无类 / 有教無類] education for everyone, irrespective of background
出身[chū shēn, ㄔㄨ ㄕㄣ, 出身] family background; class origin
天然本地[tiān rán běn dì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ, 天然本地] natural background
来路不明[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 来路不明 / 來路不明] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background

background ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P)
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack
バックグラウンドサウンド[, bakkuguraundosaundo] (n) {comp} background sound
バックグラウンドジョブ[, bakkuguraundojobu] (n) {comp} background job
バックグラウンドミュージック[, bakkuguraundomyu-jikku] (n) background music
バックグラウンド印刷[バックグラウンドいんさつ, bakkuguraundo insatsu] (n) {comp} background printing
バックグラウンド放射線[バックグラウンドほうしゃせん, bakkuguraundo houshasen] (n) background radiation
バックグランド[, bakkugurando] (n) {comp} background
バックスクリーン[, bakkusukuri-n] (n) back screen (esp. hitter's background in center field) (baseball); (P)
バックヤード[, bakkuya-do] (n) (1) backyard; (2) background
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) background knowledge; prerequisite knowledge
壁紙[かべがみ, kabegami] (n) (1) wallpaper; (2) {comp} wallpaper; background image; desktop image; (P)
学歴偏重[がくれきへんちょう, gakurekihenchou] (n) overstressing academic background
宇宙背景放射[うちゅうはいけいほうしゃ, uchuuhaikeihousha] (n) cosmic background radiation
挿入歌[そうにゅうか, sounyuuka] (n) background music; (movie or commercial) soundtrack; featured songs
映り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) background reflections (e.g. on a window); reflected glare
素行調査[そこうちょうさ, sokouchousa] (n) probity check; background investigation
縁の下[えんのした, ennoshita] (n) under the floor; out of sight; in background
背後関係[はいごかんけい, haigokankei] (n) background (of an episode)
通奏[つうそう, tsuusou] (n) playing an entire composition without break; continually playing (in the background of a melody)
銀地[ぎんじ, ginji] (n) silvery background
バックグラウンド[, bakkuguraundo] (n) background; (P)
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background)
泥絵[どろえ;でいえ, doroe ; deie] (n) (1) (esp. どろえ) (See 泥絵の具) distemper painting; (2) (esp. でいえ) (See 金銀泥絵) painting made with gold or silver paint (usu. on a dark background)
浮かび上がる[うかびあがる, ukabiagaru] (v5r,vi) to rise to the surface; to emerge; to stand out (against a dark background); (P)
素性;素姓;種姓;素生[すじょう, sujou] (n) birth; lineage; parentage; origin; identity; background; history
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P)
背負う(P);脊負う(iK)[せおう(P);しょう, seou (P); shou] (v5u,vt) (1) to be burdened with; to take responsibility for; to carry on back or shoulder; (2) to have (something) in the background; to be in front (of something); (P)
蟠る[わだかまる, wadakamaru] (v5r) (1) (uk) to lurk; to hover in the background; (2) to be coiled up; to stretch tortuously
遠景[えんけい, enkei] (n) vista; background; perspective; distant view
金銀泥絵[きんぎんでいえ, kingindeie] (n) painting made with gold or silver paint (usu. on a dark background)
陰(P);蔭;翳[かげ, kage] (n) (1) shade; shadow; (2) other side; back; background; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image

background ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องหน้าเบื้องหลัง[X] (beūang-nā b) EN: background FR:
ฉากหลัง[n. exp.] (chāk lang) EN: background ; backdrop FR:
ชาติวุฒิ[n.] (chāttiwut =) EN: good lineage ; good family ; good blood ; good birth ; good background FR:
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāit) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's background FR:
กำเนิดในตระกูลดี[v. exp.] (kamnoēt nai) EN: be of good class origin ; have a good family background FR: être de bonne famille
กำพืด[n.] (kampheūt) EN: ancestry ; descent ; stock ; background ; genealogy ; lineage ; origins FR:
การศึกษา[n. exp.] (kān seuksā) EN: education ; background FR: éducation [f] ; formation [f] ; enseignement [m] ; études [fpl] ; instruction [f]
ไขเบื้องหลัง[v. exp.] (khai beūang) EN: shed light on the background FR:
ความหลัง[n.] (khwāmlang) EN: past ; background FR:
ความเป็นมา[n. exp.] (khwām pen m) EN: background ; history ; story ; development FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]
เหล่ากอ[n.] (laokø) EN: family background FR: souche [f] ; famille [f]
พื้น[n.] (pheūn) EN: basis ; foundation ; background FR:
พื้นความรู้ [n. exp.] (pheūnkhwāmr) EN: basic knowledege ; background knowledge ; education FR: éducation [f]
พื้นหลัง[n.] (pheūn lang) EN: background FR: arrière-plan [m]
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: background FR:
ภูมิ[n.] (phūm) EN: status ; level ; qualifications ; grade ; background FR: classe [f] ; niveau [m]
ภูมิความรู้[n. exp.] (phūm khwāmr) EN: education ; academic background ; educational level FR:
ภูมิหลัง[n.] (phūmlang) EN: background ; past ; history FR:
ปูมหลัง[n. exp.] (pūm lang) EN: background FR:
รังสีภูมิหลัง[n. exp.] (rangsī phūm) EN: background radiation FR:
รกรากเดิม[n. exp.] (rokrāk doēm) EN: background FR:
ธงชัยพระครุฑพ่าห์[n.] (Thongchaiph) EN: Thai king' s Standard with a red Garuda on a yellow background ; Royal Standard of the King of Thailand FR:
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่[n. prop.] (Thongchaiph) EN: Thai king' s Standard with a red Garuda on a yellow background ; Royal Standard of the King of Thailand FR:
ธงมหาราชน้อย[n.] (thongmaharā) EN: Thai king' s flag with a red Garuda on a yellow background and a red banner FR:
ธงมหาราชใหญ่[n.] (thongmaharā) EN: Thai king' s flag with a red Garuda on a yellow background FR:
ธงพระครุฑพ่าห์[n. prop.] (Thongphrakr) EN: Thai king' s Standard with a red Garuda on a yellow background ; Royal Standard of the King of Thailand FR:
ตระกูลมูลชาติ[n.] (trakūnmūnch) EN: lineage ; family background FR:

background ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milieu {n} | häusliches Milieuenvironment; social background; surroundings | family background
Heimatfilm {m}sentimental film with regional background
Geräuschkulisse {f}background noise
Hintergrund-Bildschirm {m}background screen
Hintergrundinformation {f}background information
Hintergrundfarbe {f}background color
Hintergrundprogramm {n}background program
Hintergrundverarbeitung {f}background processing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า background
Back to top