ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sour*, -sour-

sour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sour (adj.) เปรี้ยว See also: มีรสเปรี้ยว Syn. acid Ops. sweet
sour (adj.) บูด See also: เสีย, เหม็นบูด Syn. rancid
sour (adj.) ขุ่นเคือง See also: บูดบึ้ง Syn. ill-natured, grouchy
sour (vi.) เปรี้ยว
sour (vt.) ทำให้เปรี้ยว Syn. ferment, acidify
sour (n.) ความเปรี้ยว
sour grapes (n.) พวกทำไม่สนใจสิ่งที่ตนไม่มีและที่จริงอยากมีสิ่งนั้น
sourball (n.) ขนมรสเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
source (n.) ต้นกำเนิด See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด Syn. beginning, root
source (n.) แหล่งข้อมูล See also: ผู้ให้ข้อมูล Syn. expert, specialist
source book (n.) หนังสือรวบรวมงานต้นแบบของงานวิจัย See also: ข้อเขียนต้นแบบ
source code (n.) ซอร์สโค้ด See also: รหัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเปลี่ยนเป็น machine code ก่อนทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Syn. object code
source of help (n.) แหล่งพึ่งพิง
sourcerer (n.) ผู้มีเวทมนตร์ See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม Syn. wizard
sourdine (n.) ความเงียบ Syn. sordino
sourdough (n.) ผู้แสวงโชค
sourish (adj.) เปรี้ยว See also: มีรสเปรี้ยว Syn. sour
sourly (adv.) ที่ขมขื่น See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ Syn. angrily
sourness (n.) สภาพเป็นกรด
English-Thai: HOPE Dictionary
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
sour grapesn. รังเกียจสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่สามารถมีได้,องุ่นเปรี้ยว
source(ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา, Syn. fountain,origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
source codeรหัสต้นฉบับคำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มเปรต (n.) curries with eels, sour and spicy taste
รสเปรี้ยว (n.) sour See also: acid taste
ส้ม (adj.) sour See also: acidic, tart Syn. เปรี้ยว
หน้าบูดบึ้ง (adj.) sour See also: sulky, sullen Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก Ops. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน
หน้าบูดหน้าบึ้ง (adj.) sour See also: sulky, sullen Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก Ops. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน
หน้าหงิก (adj.) sour See also: sulky, sullen Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน
อัมพิล (adj.) sour See also: tangy Syn. เปรี้ยว
เปรี้ยว (adj.) sour See also: acid
ต้มโคล้ง (n.) sour and spicy smoked dry fish soup
ส้มฟัก (n.) sour fish and fermented rice See also: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves
แกงส้ม (n.) sour soup made of tamarind paste
ต้นตอ (n.) source See also: origin Syn. เหตุเดิม, เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
ที่อยู่ (n.) source Syn. ถิ่น, ที่
บ่อเกิด (n.) source Syn. แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
อู่ (n.) source Syn. แหล่ง
เค้ามูล (n.) source See also: origin, cause, root Syn. เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ
เรื่องเดิม (n.) source See also: origin Syn. เหตุเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
เหตุเดิม (n.) source See also: origin, cause, root Syn. ที่มา, สาเหตุ
เหตุเดิม (n.) source See also: origin Syn. เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
แหล่ง (n.) source Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They came from the same sourceพวกมันมาจากแหล่งเดียวกัน
I'm investigating the source of a diseaseฉันกำลังตรวจหาแหล่งของเชื้อโรค
We have to find the sourceพวกเราต้องหาแหล่ง(ที่มาของโรค)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Twenty dollars on pump number 15 and a sour fruity twist.น้ำมัน20 เหรียญที่หัวจ่าย 15 กับลูกกวาดรสผลไม้
Oh. Now all I want´s $20 on pump number 15 and a sour fruity twist.ฉันขอซื้อน้ำมัน20 เหรียญกับทอฟฟี่ผลไม้
Thank you. This is for the phone and for the gun and for the sour fruity twist.นี่ค่าซ่อมโทรศัพท์ ค่าปืนและท็อฟฟี่
Anybody want a bowl of hot and sour soup?มีใครอยากได้ซุปร้อนบ้างไหม
No, no, stop it, stop it. My God, woman, you could sell sour milk to cows.หยุดเถอะ คุณผู้หญิง ท่านกำลังเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนรึเปล่านี่
Then it went sour and propelled you into one extreme, and you into another extreme.ส่วนคุณเอนไปอีกด้านหนึ่ง นี่ไง
She's a little sour but I'd give it try.หล่อนออกจะเปรี้ยวนิด ๆ นะ แต่น่าลองว่ะ
Why do I feel like some sour stuff?ทำไมฉันรู้สึกอยากกินของเปรี้ยวๆก็ไม่รู้?
Don't know why I keep craving sour food.ไม่รู้ทำไม ฉันถึงอยากกินของเปรี้ยวๆ
No, it's cuz you've been eating sour stuff all day...ปล่าว, เป็นเพราะเธอเอาแต่กิน ของเปรี้ยวๆทั้งวันต่างหาก
And my mom --who was sour and pissed from the minute he left - she started smiling again.แม่ฉันที่เคย... โกรธจนแยกเขี้ยว ตอนพ่อออกไป ก็ยิ้มได้อีกครั้งนึง
Jesus, Madame is so sour lately.พระเจ้า มาดามต้องเหนื่อยแน่ๆเลย

sour ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, 山茱萸] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity
吃不到葡萄说葡萄酸[chī bù dào pú tao shuō pú tao suān, ㄔ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 吃不到葡萄说葡萄酸 / 喫不到葡萄說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
说葡萄酸[shuō pú tao suān, ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 说葡萄酸 / 說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
酸葡萄[suān pú tao, ㄙㄨㄢ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙, 酸葡萄] sour grapes
咕咾肉[gū lǎo ròu, ㄍㄨ ㄌㄠˇ ㄖㄡˋ, 咕咾肉] sweet and sour meat (pork)
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, 筹略 / 籌略] astute; resourceful
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
古柯树[gǔ kē shù, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄕㄨˋ, 古柯树 / 古柯樹] coca plant (source of cocaine)
胆略[dǎn, ㄉㄢˇlu:e4, 胆略 / 膽略] courage and resource
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
能源[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, 能源] energy; power source
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
法源寺[Fǎ yuán sì, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄙˋ, 法源寺] Fayuan or Source of the Law temple in Beijing
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, 财力 / 財力] financial resources
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, 财源 / 財源] financial resources; source of revenue
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 源泉] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin
[sù, ㄙㄨˋ, 泝] go upstream; trace the source
[sù, ㄙㄨˋ, 溯] go upstream; trace the source
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, 人力资源 / 人力資源] human resources
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, 信息资源 / 信息資源] information resource
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
光源[guāng yuán, ㄍㄨㄤ ㄩㄢˊ, 光源] light source
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵源] manpower resources (for military service); sources of troops
矿产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, 矿产资源 / 礦產資源] mineral resources
矿藏[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, 矿藏 / 礦藏] mineral resources
密苏里[Mì sū lǐ, ㄇㄧˋ ㄙㄨ ㄌㄧˇ, 密苏里 / 密蘇裡] Missouri
密苏里州[Mì sū lǐ zhōu, ㄇㄧˋ ㄙㄨ ㄌㄧˇ ㄓㄡ, 密苏里州 / 密蘇里州] Missouri
谋智[móu zhì, ㄇㄡˊ ㄓˋ, 谋智 / 謀智] Mozilla Corporation; intelligence and wisdom; resourceful; same as 智謀|智谋
自然资源[zì rán zī yuán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗ ㄩㄢˊ, 自然资源 / 自然資源] natural resource
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
中子源[zhōng zǐ yuán, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄩㄢˊ, 中子源] neutron source
外包[wài bāo, ㄨㄞˋ ㄅㄠ, 外包] outsourcing
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
主要来源[zhǔ yào lái yuán, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, 主要来源 / 主要來源] principle source; main source
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, 机智 / 機智] quick-witted; tact; witty; resourceful
[sōu, ㄙㄡ, 馊 / 餿] rancid; soured (as food)

sour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour
サワー[, sawa-] (n) sour
サワークリーム[, sawa-kuri-mu] (n) sour cream
三宝柑[さんぼうかん;さんぽうかん;サンボウカン;サンポウカン, sanboukan ; sanpoukan ; sanboukan ; sanpoukan] (n) sanbokan sour orange (Citrus sulcata)
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
溜飲[りゅういん, ryuuin] (n) water brash; sour stomach
胸焼け;胸灼け[むねやけ;むなやけ, muneyake ; munayake] (n,vs) heartburn; sour stomach
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
苦り切る[にがりきる, nigarikiru] (v5r,vi) to look sour (disgusted)
苦り顔[にがりがお, nigarigao] (n) sour (wry) face
苦虫[にがむし, nigamushi] (n) making a sour face (as if having consumed a bitter bug)
苦虫を噛みつぶしたよう[にがむしをかみつぶしたよう, nigamushiwokamitsubushitayou] (exp,adj-na) (See 苦虫) sour (expression, as if having consumed a bitter bug)
負け惜しみ;負惜しみ(io);負け惜み(io);負惜み(io)[まけおしみ, makeoshimi] (exp,n) poor loser; make excuses; unwilling to admit defeat; sour grapes
酸模[すかんぽ, sukanpo] (n) garden (cock) sorrel; sour dock
饐える[すえる, sueru] (v1,vi) to go bad; to turn sour
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
アウトソーシング[, autoso-shingu] (n,vs) out-sourcing; outsourcing
アウトソース[, autoso-su] (n,vs) outsourcing
エネルギー源[エネルギーげん, enerugi-gen] (n) energy source
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources
オープンソース[, o-punso-su] (n) {comp} open source (software, etc.)
オープンソースコード[, o-punso-suko-do] (n) {comp} open source code
オープンソースソフトウェア[, o-punso-susofutouea] (n) {comp} open source software
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] (n) {comp} clock source
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) {comp} source module; compilation unit
サザンソウル[, sazansouru] (n) southern soul
サワードウ[, sawa-dou] (n) sourdough
サワー種[サワーだね, sawa-dane] (n) (See サワードウ) sourdough
シングルソースサプライヤー[, shinguruso-susapuraiya-] (n) {comp} single source supplier
ソースコード管理システム[ソースコードかんりシステム, so-suko-do kanri shisutemu] (n) {comp} source code control system
ソースルーティング[, so-suru-teingu] (n) {comp} source routing
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible
ソウル[, souru] (n) (1) soul; (2) Seoul (in South Korea)
ソウルジャズ[, sourujazu] (n) soul jazz
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source
ソース[そーす, so-su] source
ソースイメージ[そーすいめーじ, so-suime-ji] source image
ソースコード[そーすこーど, so-suko-do] source code
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] network resources
ネットワーク資産[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] network resource
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] font resource
リソース[りそーす, riso-su] resource
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source
二次資料[にじしりょう, nijishiryou] secondary source
伝送路[でんそうろ, densouro] line, transmission line, transmission path, transmission route, link
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources
原始プログラム[げんしプログラム, genshi puroguramu] source program
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link)
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link)
原始言語[げんしげんご, genshigengo] source language
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source

sour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องุ่นเปรี้ยว[n. exp.] (a-ngun prīo) EN: sour grapes FR:
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour FR: putréfier ; se putréfier ; rancir ; pourrir ; fermenter ; aigrir
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented FR: rance ; putride ; putréfié
ดินเปรี้ยว[n. exp.] (din prīo) EN: acid soil ; sour soil FR: sol acide [m]
แกงเหลือง[n. exp.] (kaēng leūan) EN: kaeng lueng ; yellow curry ; Southern-style sour and spicy soup ; turmeric-hued fish curry FR: curry jaune [m]
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
แกงส้มมะรุม [n. exp.] (kaēngsom ma) EN: sour soup with marum FR:
แกงส้มแป๊ะซะ[n. exp.] (kaēngsom pa) EN: sour soup with fish FR:
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som p) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies FR:
แกงไตปลา[n. exp.] (kaēng taipl) EN: fish organs sour soup ; pungent and spicy curry with fish innards FR:
ความรักเป็นพิษ[n. exp.] (khwām rak p) EN: sour love ; bad romance FR:
กลิ่นบูด[v. exp.] (klin būt) EN: sour smell FR:
กระดูกหมูเปรี้ยวหวาน[xp] (kradūk mū p) EN: sweet and sour spareribs FR:
มะยง[n.] (mayong) EN: sour marian plum FR:
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale FR: puant ; fétide ; rance
มีกลิ่นแล้ว[v. exp.] (mī klin laē) EN: smell sour FR:
หมูเปรี้ยวหวาน[n. exp.] (mū prīowān) EN: sweet and sour pork FR:
หน้าบูดบึ้ง[adj.] (nā būtbeung) EN: sour FR:
หน้าบูดหน้าบึ้ง[adj.] (nābūt-nābeu) EN: sour FR:
แหนม[n.] (naēm) EN: fermented pork ; sour pork ; pickled pork sausage ; fermented sausage FR: porc fermenté [m]
แหนมหมู[n.] (naēm mū) EN: fermented pork ; sour pork FR:
หน้าหงิก[adj.] (nā ngik) EN: angry looking ; sour FR:
นมบูด[n. exp.] (nom būt) EN: sour milk FR:
ผัดเปรี้ยวหวาน...[n. exp.] (phat prīowā) EN: sweet and sour … FR:
ผัดเปรี้ยวหวานไก่[n. exp.] (phat prīowā) EN: stir fried sweet and sour chicken FR:
ผัดเปรี้ยวหวานกุ้ง[n. exp.] (phat prīowā) EN: Thai sweet and sour shrimp FR:
ผัดเปรี้ยวหวานหมู[n. exp.] (phat prīowā) EN: stir fried sweet and sour pork FR:
ผัดเปรี้ยวหวานปลา[n. exp.] (phat prīowā) EN: sweet and sour fish ; fried stir fish with sweet sauce FR:
พล่ากุ้ง[n. exp.] (phlā kung) EN: sour raw-prawn salad ; spicy shrimp salad FR: crevettes tartares aux piments [fpl]
พริกแกงส้ม[n. exp.] (phrik kaēng) EN: sour soup curry paste FR:
ปลากะพงเปรี้ยวหวาน ; ปลากระพงเปรี้ยวหวาน[xp] (plā kaphong) EN: snapper in sweet and sour sauce FR:
ปลาเปรี้ยวหวาน[n. exp.] (plā prīowān) EN: sweet and sour fish FR:
โป๊ะแตก[n. exp.] (po taēk) EN: sour seafood pot FR: soupe de fruits de mer pimentée [f]
เปรี้ยว[adj.] (prīo) EN: sour ; acid FR: aigre ; acide ; sur ; suret ; acéteux
เปรี้ยวแจ๊ด[adj.] (prīo jaēt) EN: terribly sour FR:
เปรี้ยว ๆ หวาน ๆ[adj.] (prīo-prīo w) EN: sweet and sour FR: aigre-doux
เปรี้ยวหวาน[adj.] (prīowān) EN: sweet and sour FR: aigre-doux
รสเปรี้ยว[n. exp.] (rot prīo) EN: sour taste FR: goût aigre [m]
ซี่โครงหมูสามรส[xp] (sīkhrōng mū) EN: sweet, sour and salty spare ribs FR:
ส้ม[adj.] (som) EN: sour ; acidic ; tart FR: aigre ; acidulé

sour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milch {f} | dicke Milchmilk | sour milk
sauer {adj} | saurer | am sauerstensour | more sour | most sour
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Schaltungstechnik {f} (stromliefernd)current sourcing logic
Emission {f} | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions
Energiequelle {f}energy source
Findigkeit {f}resourcefulness
findig {adj} | findiger | am findigstenresourceful | more resourceful | most resourceful
findig {adv}resourcefully
Herbheit {f}sourness
Einnahmequelle {f}source of income
Herkunftsangabe {f}indication of source
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Originalbeleg {m}source document
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development
Miesepeter {m}sourpuss; picklepuss
Portierung {f} (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode)
Primärbibliothek {f}source library
Primärprogramm {n} [comp.]source program
Urquell {m}primary source
Quellcode {m}source code
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing
Quellenangabe {f}list of references; list of sources
Quellenkarte {f}source map
Quellenmaterial {n}source material
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax
Ressource {f} | Ressourcen
Fundgrube {f}rich source
Unterlieferant {m}second source
Absenderkennung {f}source identifier
Ausgangssprache {f}source language
Brandherd {m}source of fire
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue
Energieträger {m}source of energy; energy carrier
Ergiebigkeit {f}source function
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble
Lichtquelle {f}source of light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sour
Back to top