ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sulky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sulky*, -sulky-

sulky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sulky (adj.) ที่โกรธขึ้ง See also: ซึ่งโกรธไม่พูดไม่จา Syn. irritable, sullen, morose
English-Thai: HOPE Dictionary
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ,โกรธเคือง,อารมณ์บูดบึ้ง,เสียใจ,มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บึ้งบูด (adj.) sulky See also: sullen, cross, be stern Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง
แสนงอน (adj.) sulky See also: be in a huff Syn. ขี้งอน, แง่งอน
งอ (v.) be sulky See also: be moody, be sullen, be surly Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, หน้านิ่วคิ้วขมวด Ops. ยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้านิ่วคิ้วขมวด (v.) be sulky See also: be moody, be sullen, be surly Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง Ops. ยิ้มแย้มแจ่มใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are they gonna be any less confused seeing Us walk around here like sulky roommates?ยังดีกว่าให้เห็น เราทะเลาะกัน

sulky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy

sulky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P)

sulky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy FR: morose ; morne
หน้านิ่วคิ้วขมวด[v.] (nāniukhiukh) EN: frown ; knit one's brows ; be sulky FR:
หน้านิ่วคิ้วขมวด[adj.] (nāniukhiukh) EN: sulky FR:
งอน[v.] (ngøn) EN: be sulky ; be petulant ; be peevish FR:
แสนงอน[adj.] (saēn-ngøn) EN: petulant ; sulky ; peevish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sulky
Back to top