ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sorrowful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sorrowful, *sorrowful*,

-sorrowful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Grown old tired and lonely and die a sorrowful death you ass!ความเหนื่อย ความเดียวดายและ และความตาย มันจะทำให้คุญเป็นทุกข์
Aw, look at Little Lord Fauntleroy, writing sorrowful sonnets in your head to that little nightingale bitch.โอ้ ดูท่านลอร์ดฟอนเทิลรอยสิ กำลังนึกเขียนกลอนเศร้าๆ ให้นกไนติงเกลแพศยานั้น

-sorrowful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful
憂いを帯びた顔[うれいをおびたかお, ureiwoobitakao] (exp) sorrowful look

-sorrowful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
กำสรด[adj.] (kamsot) EN: sad ; sorrowful ; unhappy ; saddened FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
หม่น[adj.] (mon) EN: blue ; pensive ; dull ; sorrowful ; gloomy FR:
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
เศร้าหมอง[adj.] (saomøng) EN: saddened ; gloomy ; depressed ; sorrowful FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
โศกเศร้า[adj.] (sōk sao) EN: sad ; sorrowful ; woeful ; grieving ; sorrowing FR: pénible ; attristant
ตรมใจ[adj.] (trom jai) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
ตรอมตรม[adj.] (trømtrom) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
วิปโยค[adj.] (wippayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
วิประโยค[adj.] (wiprayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sorrowful-
Back to top