ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartbreaking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartbreaking*, -heartbreaking-

heartbreaking ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
heartbreakingadj. ซึ่งทำให้ใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้ามาก., Syn. moving,pitiful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's beautiful, heartbreaking poetry, but it's not on any tests.มันเป็นกลอนที่ไพเราะ จับจิตจับใจฉันมากเลย ไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตาม
Well, don't get me wrong--it's heartbreaking to see a good man and a productive employee like Jane go down in flames, but this is about damage control now.อย่าเข้าใจผมผิดนะ--มันปวดใจเหมือนกัน ที่เห้นคนดีๆ และเป็นลูกจ้างที่ทำงานดี อย่างเจนตอ้งถูกเผาแบบนี้ แต่นี่มันเป็นเรื่องการควบคุมความเสียหาย
No, I have no interest in model trains, stores that sell them, nor their heartbreaking clientele.ไม่อะ ฉันไม่สนใจร้านขายโมเดลรถไฟ หรือลูกค้าของร้าน ที่หักอกคนอื่น
Or more heartbreaking when that promise is broken?หรือใจสลายมากกว่า เวลาที่มันไม่เป็นแบบนั้น
Her collapsing form, the shadow dragging her down as she slowly fades away -- it invokes a heartbreaking sense of melancholy.เธอโน้มกายลงมา มันคล้ายกับเงานั้นลากเธอลงมา แล้วค่อยๆจางหายไป มันเรียกความรู้สึกปวดใจ ที่สุดแสนรันทด
It's just heartbreaking that we can't control what happens outside of our cocoon.มันทำให้ฉันปวดใจ ที่เราไม่สามารถไปควบคุม สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายนอกคลับนี้ได้
It was heartbreaking.มันเต็มไปด้วยความเศ้ราโศกเสียใจ
She heartbreakingly longs for you.พระนางจะทรงช้ำพระทัยเป็นระยะเวลานาน
Let's stop talking about a gumiho who's not even here, since it's so heartbreaking.เลิกพูดถึงกูมิโฮเถอะ มันเศร้าเกินไป
Isn't that just heartbreaking?นั่นไม่ใช่แค่อกหักหรอ?
I can sense his evil little hand all over this. Hey, Jeff. Heartbreaking, isn't it?มือปีศาจเล็กๆทำให้ จบได้ เห้, เจฟ ใจสลาย ใช่มั้ยหล่ะ
They're... they're heartbreaking.เราต่างปวดใจกับเรื่องนี้

heartbreaking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P)
痛ましい(P);傷ましい[いたましい, itamashii] (adj-i) pitiful; heartbreaking; tragical; (P)

heartbreaking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรื่องราวที่น่าสลดใจ[n. exp.] (reūangrāo t) EN: heartbreaking story ; sad story FR: histoire bouleversante [f] ; histoire triste [f]
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking FR: attristé ; affligé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartbreaking
Back to top