ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-snub-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น snub, *snub*,

-snub- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm afraid I'll either snub you or slap you, so I decided to record this for youถ้าฉันเจอเธอตัวเป็นๆล่ะก็ ฉันกลัวว่า ฉันจะ ทั้งเชิ่ด ทั้งตบเธอ
Cool shit, that. Smith Wesson snub nosed.38.ของดีด้วย สมิธแอนด์วัตสันลำกล้องจุดสามแปด

-snub- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils
団子鼻[だんごばな;だんごっぱな, dangobana ; dangoppana] (n) snub nose; pug nose; button-shaped nose; bulbous nose; cauliflower-shaped nose

-snub- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บี้[adj.] (bī) EN: flat ; snub ; pug FR: retroussé
จมูกบี้[n. exp.] (jamūk bī) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose FR: nez épaté [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -snub-
Back to top