ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*snub*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น snub, -snub-

*snub* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snub (vt.) ดูแคลน See also: ดูหมิ่น, ดูถูก Syn. scorn, ignore, spurn
snub (n.) การดูแคลน See also: การดูถูก Syn. denial, dismissal, rejection Ops. acceptance, welcome
snub (adj.) ทู่ See also: ทื่อ Syn. blunt, unsharped
snub-nosed (adj.) จมูกรั้น See also: จมูกสั้นและเชิด
snubber (n.) คนชอบดูถูกคนอื่น
snubby (adj.) ซึ่งมีจมูกทู่ See also: ซึ่งมีจมูกแบน
snubby (adj.) ซึ่งชอบดูถูกคนอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด
English-Thai: Nontri Dictionary
snub(n) การบอกปัด,การปฏิเสธ,การตำหนิ
snubby(adj) เชิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never know... what the managing director of Ginei Studios... saw in a snub-nosed little girl on her way to school.ฉันก็ไม่รู้ว่า... อะไรที่ทำให้ผู้บริหาร แห่งสตูดิโอ จิเนอิ... เห็นในตัวเด็กสาวจมูกบี้ตัวเล็กๆ ที่กำลังเดินไปโรงเรียน.
I'm afraid I'll either snub you or slap you, so I decided to record this for youถ้าฉันเจอเธอตัวเป็นๆล่ะก็ ฉันกลัวว่า ฉันจะ ทั้งเชิ่ด ทั้งตบเธอ
Cool shit, that. Smith Wesson snub nosed.38.ของดีด้วย สมิธแอนด์วัตสันลำกล้องจุดสามแปด
You are genuinely upset at being mockingly snubbed by a mock wedding?คุณจะอารมณ์เสียจริงๆ ที่ถูกเยาะเย้ย โดยล้อเลียนการแต่งงานเหรอ
I just like the image of a Vietnamese guy in a priest's outfit with a snub-nosed .44.ผมแค่ชอบภาพลักษณ์ของชายเวียตนาม ในชุดบาทหลวงพร้อมปืน snub-nosed .44
And I don't know why, but I rather snubbed his kind invitation to go with him to Mumbai.ไม่รู้ว่าทำไม แต่ฉันอยากบอกปัดคำเชิญ ที่จะไปมุมไบกับเขา
Our invitation has been snubbed, Mr. Frum.คำเชิญของเราถูกปฏิเสธอย่างไม่ไยดี คุณฟรัม
Despite the restaurant snub,แม้ว่าจะถูกเมินที่ร้านอาหาร
It looks they were all from a .38 snub-nose.ดูเหมือนทั้งหมดมาจาก ปืนจุด38ลำกล้องสั้น

*snub* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷落[lěng luò, ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, 冷落] desolate; unfrequented; to treat sb coldly; to snub; to cold shoulder
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, 金丝猴 / 金絲猴] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)

*snub* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
団子鼻[だんごばな;だんごっぱな, dangobana ; dangoppana] (n) snub nose; pug nose; button-shaped nose; bulbous nose; cauliflower-shaped nose
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
鼻であしらう[はなであしらう, hanadeashirau] (exp,v5u) to spurn; to snub; to treat with contempt

*snub* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บี้[adj.] (bī) EN: flat ; snub ; pug FR: retroussé
จมูกบี้[n. exp.] (jamūk bī) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose FR: nez épaté [m]
ลิงจมูกเชิด[n. exp.] (ling jamūk ) EN: snub-nosed monkey FR:
ลิงจมูกเชิดพม่า[n. exp.] (ling jamūk ) EN: Myanmar snub-nosed monkey ; Burmese snub-nosed monkey FR:
ลิงจมูกเชิดสีทอง[n. exp.] (ling jamūk ) EN: golden snub-nosed monkey FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *snub*
Back to top