ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scurry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scurry, *scurry*,

-scurry- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, little mice, scurry back to your holes. Go, go.เรียบร้อย,หนูน้อยทั้งหลาย,รีบๆกลับรังของตัวเองได้แล้ว,ไป,ไป
As a boy, I'd scurry away from my father at the market while he did his deals just to peek over the wall, dream of, perhaps, crossing it one day, seeing England for myself.สมัยยังปิ๊ง เวลาไปตลาดกับพ่อ ข้าจะแจ้นหนีไปแอบดูที่กำแพง แล้วฝันว่าตัวเองจะข้ามไปดูอังกฤษให้เห็นกับตา
He's in Belgium, with the scurry maid.เขาหนีไปอยู่เบลเยี่ยม กับสาวก้นครัว
# Listen to the fireplace roar # # So really I'd better scurry #Listen to the fireplace roar.
I mean you say "boo," and they scurry off to their safety zones.ฉันหมายถึงแค่นายพูดว่า "บู้!" \ พวกมันก็จะเผ่นหนี ไปที่ปลอดภัยของพวกมัน
These are men who scurry from the light of decency like cockroaches.คนเหล่านี้ลนลานจาก แสงสว่างแห่งความถูกต้อง ราวกับแมลงสาบ
But here, we just scurry around and run for cover.แต่ที่นี่ เรากลับวิ่งกระเจิงหาที่หลบ
You don't have the stomach for it, scurry back into hiding.รับไม่ได้ก็มุดรูกลับลงดินไป

-scurry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逃げ帰る[にげかえる, nigekaeru] (v5r,vi) to scurry home; to run home; to fly back

-scurry- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
ย่ำต๊อก[v.] (yamtǿk) EN: hoof it ; scurry along ; be walking the streets FR: cheminer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scurry-
Back to top