ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scramble*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scramble, -scramble-

*scramble* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scramble (vi.) ปีน See also: ปีนป่าย, ไต่, ตะกาย Syn. clamber, push, struggle
scramble (vi.) แย่งชิง See also: ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
scramble (vi.) ทำอย่างรีบเร่ง See also: กระทำอย่างรีบร้อน
scramble (vt.) รวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน See also: ผสม Syn. blend, combine, mix
scramble (vt.) กวน (ไข่) See also: คน (ไข่) Syn. stir, jumble
scramble (vt.) ส่งสัญญาณรบกวน
scramble (vi.) นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble (n.) การปีน See also: การปีนป่าย, การไต่, การตะกาย, การตะเกียกตะกาย Syn. climb, trek
scramble (n.) การแย่งชิง See also: การแย่ง, การชิง, การช่วงชิง, การรุมกันยื้อแย่ง Syn. competition, confusion
scramble (n.) การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
scramble (n.) การนำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble for (phrv.) แย่งกันคว้า See also: แย่งกันจับ
scrambled egg (n.) ไข่คน, ไข่กวน
scrambler (n.) เครื่องส่งสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์
unscramble (vt.) ทำให้เรียบร้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
English-Thai: Nontri Dictionary
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scramble๑. กวนสัญญาณ๒. การกวนสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scramblerไม้พาดเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเกียกตะกาย (v.) scramble See also: clamber, climb Syn. ตะกาย, ปีนป่าย
ทาบรัศมี (v.) scramble for superiority See also: vie for superiority
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll just have some scrambled eggs. Oui, mademoiselle.- ได้ครับ คุณผู้หญิง
That was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย
It's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม
Sorry Sir. The signal got scrambled at flash point.ขออภัยเซอร์ สัญญาณมีสัญญาณรบกวนที่จุดแฟลช
Now, your plan went south, and you had to scramble, didn't you?-คุณหมายความว่า "ฉีกขาด" -เสียรูป
And Megget scrambles for a first down.และเม็คเก็ตสแครมเบิ้ลสำหรับดาวน์แรก
And scrambled eggs at 3am. What turned you into such a loner?ทำไมถึงปิดตัวเองอย่างนั้น
Lily, no, no, no! - Tell her to get her own scrambled eggs.- ฉันจะให้เธอหาไข่กินเอง
It's in a chamber which continuously scrambles the signal.อยู่ในห้องที่ใช้รบกวนสัญญาณ
Transformation tends to leave the brain a bit scrambled for a while.การเปลี่ยนร่าง อาจทำให้ สมอง ฟั้นเฟือนไปสักพักนึง
Navy then scrambles two f-18s for escort.กองทัพเรือส่งเอฟ18 สองลำขึ้นประกบ
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน

*scramble* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, 抢 / 搶] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch
炒蛋[chǎo dàn, ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 炒蛋] scrambled eggs
炒鸡蛋[chǎo jī dàn, ㄔㄠˇ ㄐㄧ ㄉㄢˋ, 炒鸡蛋 / 炒雞蛋] scrambled eggs
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 番茄炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西红柿炒蛋 / 西紅柿炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋

*scramble* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn
スクランブラー[, sukuranbura-] (n) scrambler
スクランブル[, sukuranburu] (n,vs) scramble; (P)
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[, sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs
スクランブルレース[, sukuranburure-su] (n) scramble race
ノンスクランブルチャンネル[, nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up
取り合い;取合い[とりあい, toriai] (n) scramble; struggle
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond
奪い合う[うばいあう, ubaiau] (v5u) to scramble for; to struggle for
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs)

*scramble* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie FR:
ไข่คน[n. exp.] (khai khon) EN: scrambled egg FR:
ไข่กวน[n. exp.] (khai kūan) EN: scrambled eggs FR: oeuf brouillé [m]
กวน[adj.] (kūan) EN: scrambled FR:
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
ทรงบาดาล[n.] (songbādān) EN: Kalamona ; Scrambled Eggs FR:
ตะเกียกตะกาย[v.] (takīektakāi) EN: scramble ; clamber ; climb FR:
ทาบรัศมี[v. exp.] (thāp ratsam) EN: rival ; emulate ; scramble for superiority FR:
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: accaparer ; s'approprier
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: ravir ; usurper

*scramble* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scramble*
Back to top