ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mediate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mediate*, -mediate-

mediate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mediate (vi.) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย See also: ทำความประนีประนอม, เป็นสื่อกลาง Syn. interpose, reconcile
mediate (vt.) ไกล่เกลี่ย See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้ Syn. reconcile, harmonize, compromise
mediate (adj.) ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ย
mediate (adj.) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง Syn. intermediate
mediate between (phrv.) ไกล่เกลี่ยระหว่าง
mediately (adv.) ระหว่างกลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
mediate(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile,settle
English-Thai: Nontri Dictionary
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mediate-อาศัยสื่อกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away Syn. ทันทีทันใด, ทันที
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly Syn. ทันที, ทันทีทันใด
ฉับพลัน (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
ฉับไว (adv.) immediately See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน Ops. อย่างเชื่องช้า
ติดหมัด (adv.) immediately See also: very soon, all at once, suddenly, abruptly Syn. ทันทีทันใด
ทันตา (adv.) immediately See also: in time, be in time to be seen in one´s life Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น
ทันตาเห็น (adv.) immediately See also: suddenly, promptly Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตา
ทันที (adv.) immediately See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน Ops. อย่างเชื่องช้า
ทันทีทันควัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที
บัดนั้น (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, เดี๋ยวนั้น
ประเดี๋ยวนี้ (adv.) immediately See also: instantly, forthwith, at once Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้
สวนกลับ (v.) respond immediately See also: reply at once, answer promptly Syn. ตอบโต้, โต้, สวน
สวนตอบ (v.) respond immediately See also: reply at once, answer promptly Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ
อย่างกะทันหัน (adv.) immediately See also: suddenly, at once Syn. ทันทีทันใด
อย่างรีบด่วน (adv.) immediately See also: urgently, hastily Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ Ops. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย
อย่างรีบเร่ง (adv.) immediately See also: urgently, hastily Syn. อย่างเร่งรีบ Ops. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย
เวลานี้ (adv.) immediately See also: instantly, forthwith, at once Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, ในเวลานี้
โดยทันที (adv.) immediately See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน
โดยทันทีทันใด (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
โดยพลัน (adv.) immediately See also: instantly, promptly, at once, right away Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
Call them back immediatelyเรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll stay here to keep watch and mediate telecom until we run short of fuel.ผมจะสังเกตการณ์รออยู่ที่นี่ จนกว่าเชื้อเพลิงใกล้หมด.
When two people get into fight, there's somebody to mediate it.เวลามีคน 2 คนทะเลาะ ก็จะมี 1 คนที่จะทำตัวเป็นกลาง
To which I say... "You weren't there." Jeffrey, you have to come mediate Troy and Abed."คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์" เจฟฟรี่ เธอต้องช่วยไกล่เกลี่ยทรอยกับอาเบด
Is that why you asked me to come down here, Mr. Queen, to mediate your job title?นั่นคือสิ่งทีคุณจะเรียกผมลงมาฟังเหรอคุณควีน? เพื่อมาบอกว่าพวกคุณมีตำแหน่งอะไรเนี่ยนะ?
I'll bring the sandwiches immediately, madam.ฉันจะเอาเเซนวิซมาให้ทันทีเลยคะ
Tell Mrs. Danvers I wish to see her immediately.บอกคุณนายเเดนเวอร์สนะว่าฉันเรียกพบด่วน
Find Colonel Julyan. Tell him I want to see him immediately.ไปหาผู้พันจูเลี่ยน บอกว่าผมต้องการพบท่านด่วน
He said he got to his own door in, at most, 15 seconds. If the killer ran immediately...เขาบอกว่าเขาได้ไปที่ประตูของตัวเองในที่ส่วนใหญ่ 15 วินาที หากนักฆ่าวิ่งทันที ...
I now make the formal request... that the Seventh Fleet land troops here immediately... to guarantee the integrity of this government.{\cHFFFFFF}I now make the formal request... {\cHFFFFFF}that the Seventh Fleet land troops here immediately... {\cHFFFFFF}to guarantee the integrity of this government.
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป

mediate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 中间 / 中間] between; intermediate; mid; middle
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, 介于 / 介於] between; intermediate; to lie between
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, 京二胡] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, 即刻] immediately; instant; instantly
即时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, 即时 / 即時] immediate
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, 登时 / 登時] immediately; at once
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, 立即] immediately
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, 随即 / 隨即] immediately; presently; following which
中间纤维[zhōng jiān xiān wéi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 中间纤维 / 中間纖維] intermediate filament
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 类金属 / 類金屬] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 仲] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority
直系亲属[zhí xì qīn shǔ, ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, 直系亲属 / 直系親屬] next of kin; immediate dependant
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, 六亲无靠 / 六親無靠] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 前臼齿 / 前臼齒] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals)
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, 当下 / 當下] presently; immediately; at once

mediate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear
イミディエイト[, imideieito] (adj-na) immediate
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P)
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal
一寸先[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
中間コード[ちゅうかんコード, chuukan ko-do] (n) {comp} intermediate code
中間システム[ちゅうかんシステム, chuukan shisutemu] (n) {comp} intermediate system; IS
中間値[ちゅうかんち, chuukanchi] (n) (1) (col) (See 中間値の定理) intermediate value; (2) (See 中央値) median
中間製品[ちゅうかんせいひん, chuukanseihin] (n) intermediate product; partly-finished product
中間集計[ちゅうかんしゅうけい, chuukanshuukei] (n) preliminary results; intermediate results; in-progress total
中陰[ちゅういん, chuuin] (n) (in Buddhism) state (or period) of intermediate existence (bardo) between one's death and rebirth (in Japan, 49 days)
中鷺[ちゅうさぎ, chuusagi] (n) intermediate heron (Mesophoyx intermedia)
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P)
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P)
即座[そくざ, sokuza] (adj-no) immediate; right there on the spot; impromptu; instant; instantaneous; (P)
即座に[そくざに, sokuzani] (adv) (See 即座) immediately; right away; on the spot; (P)
即時停戦[そくじていせん, sokujiteisen] (n) immediate cease-fire
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants)
執り成す;取り成す;執成す;取成す[とりなす, torinasu] (v5s,vt) to mediate; to intervene; to smooth
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately
平土間[ひらどま, hiradoma] (n) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); pit; orchestra; parquet
当座[とうざ, touza] (n,adj-no) (1) for the time being; for the present; temporarily; for a time; (2) immediate; present; current; (3) for some time (after); (4) (See 当座預金) current account
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately
急性腹症[きゅうせいふくしょう, kyuuseifukushou] (n) acute abdomen; stomach problem requiring immediate surgery
抜き付け[ぬきつけ, nukitsuke] (n) {MA} maneuver to draw a sword from its scabbard and cut immediately
控訴棄却[こうそききゃく, kousokikyaku] (n) dismissal of an intermediate appeal
斡旋販売[おっせんはんばい, ossenhanbai] (n) mediated marketing; mediated sales
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame
即値[そくち, sokuchi] immediate
即値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address
即値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient

mediate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[v. exp.] (klaiklīa kh) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies ; mediate in a dispute FR:
ไกล่เกลี่ยคู่กรณี[v. exp.] (klaiklīa kh) EN: mediate FR:
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier
บัดดล[adv.] (batdon) EN: instantaneously ; immediately FR: brusquement ; soudainement ; subitement
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
ฉับไว[adv.] (chapwai) EN: promptly ; expeditiously ; quickly ; immediately FR:
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = ) EN: urgently ; immediately FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai cha) EN: immediately ; without delay FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[adv.] (dōi phlan) EN: immediately FR:
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately FR:
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
จักจั่นเรไรเขียว[n. exp.] (jakkajan rē) EN: Intermediate imperial cicada FR:
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungkl) EN: middle point ; midpoint ; mid point ; intermediate point FR: point central [m]
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngpha) EN: intermediate range planning FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขมีขมัน[adj.] (khamīkhaman) EN: active ; quick ; hurried ; hasty ; speedy ; immediate ; busy ; brisk FR:
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
เครื่องร้อน[X] (khreūang rø) EN: act immediately with enthusiasm FR: s'enthousiasmer
ขุก[adj.] (khuk) EN: abrupt ; sudden ; immediate FR:
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near ; next door FR: proche
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral FR: central ; moyen ; intermédiaire
มัชฌิม[adj.] (matchim) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate FR: moyen
มัชฌิม-[pref. (adj.)] (matchima- =) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate FR: moyen
มัธยม[adj.] (matthayom) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
มัธยม-[pref.] (matthayom- ) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
มัธยม-[pref.] (matthayomma) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
ในทันที[adv.] (nai thanthī) EN: immediately ; in a minute FR:
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāngthø) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret ; Median Egret ; Yellow-billed Egret FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
ผีเสื้อแผนที่แดงลายประ[n. exp.] (phīseūa pha) EN: Intermediate Maplet FR:
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklī) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]

mediate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ...
Sofortabschreibung {f}immediate write-off
Soforthilfe {f}immediate aid
Anpassungsteil {n}intermediate device
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF)
Steigleitung {f}intermediate cable; riser cable
Vorgelege {n} [techn.]intermediate gear
Zwischenblick {m} (Vermessung)intermediate sight
Zwischenfrequenz {f}intermediate frequency
Zwischengetriebe {n}intermediate gear
Zwischenhandel {m}intermediate trade
Zwischenlandung {f} | ohne Zwischenlandungintermediate landing; flight stop-over; stopover | without stopover
Zwischenlauf {m} [sport]intermediate heat
Zwischenprüfung {f}intermediate examination
Zwischenring {m}intermediate ring; spacer; adaptor
Zwischenschicht {f}intermediate layer; intermediate plating
Zwischenschritt {m}intermediate step

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mediate
Back to top