ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

towering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *towering*, -towering-

towering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
towering (adj.) สูงลิ่ว See also: สูงตระหง่าน, สูงเสียดเมฆ
towering (adj.) ที่สำคัญที่สุด
towering (adj.) รุนแรง See also: ที่รู้สึกรุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
towering(เทา'เออะริง) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงลิ่ว,ทะยาน,รุนแรง,เกินขอบเขต,มากเกิน., See also: toweringly adv., Syn. lofty
English-Thai: Nontri Dictionary
towering(adj) ทะยาน,รุนแรง,สูงตระหง่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระมื่น (adj.) towering Syn. ทะมื่น, สูงใหญ่ Ops. แคระ, เล็ก
ทะมึน (adj.) towering Syn. ตระมื่น, ทะมื่น, สูงใหญ่ Ops. แคระ, เล็ก
ทะมื่น (adj.) towering Syn. ตระมื่น, สูงใหญ่ Ops. แคระ, เล็ก
ระเหิด (adj.) towering Syn. ระเหิดระหง
ระเหิดระหง (adj.) towering
ชะงุ้ม (adj.) towering and overhanging See also: projecting and overhanging
ชะเงื้อม (adj.) towering and overhanging See also: projecting Syn. ชะง่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It feels as though we have ascended a medieval stone fortress... towering above the center of Asia.รู้สึกเหมือนกำลังปีนขึ้นบน ปราการหินแบบยุคกลาง ที่ตระหง่านอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง
Capitalism today commands the towering heights and has displaced politics and politicians as the new high priests and reigning oligarchs of our system.ระบบทุนนิยมทุกวันนี้นั่งบัญชาการอยู่บนตำแหน่งสูงสุด (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) แทนที่การเมืองและนักการเมือง
The perfect recipe for a towering reputation without ever having to spill one drop of blood.เคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างชื่อจอมโฉด... ...โดยไม่ต้องหลั่งเลือดสักหยด
You know this is where they filmed Towering Inferno?รู้ไหมว่าที่นี่เคยถ่ายหนังเรื่อง Towering Inferno ด้วยนะ
A colossus, towering above the enemies of rome.อำนาจยิ่งใหญ่ เหนือกว่าศัตรูแห่งโรม
On old Olympus' towering tops a friendly Viking grew vines and hops.บนยอดโอลิมปัส ที่สูงเสียดฟ้า ที่ซึ่งชาวไวกิ้ง ปลูกองุ่นและเถาฮอป
The tree towering and opulent.ต้นไม้ที่สูงตระหง่านและหรูหรา
I wouldn't say an anonymous threat is a sign of towering strength.ผมคงไม่พูดว่าการข่มขู่แบบไม่ระบุชื่อ เป็นสัญญาณของความเข้มแข็ง
This towering statue of Saturn may have look something like this on the night of saturnalia.นี้รูปปั้นที่สูงตระหง่านของดาวเสาร์ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเช่นนี้ ในคืนวันเสาร์
Towering over your headสูงตระหง่านเหนือหัวของคุณ

towering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩天[mó tiān, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ, 摩天] skyscraping; towering into the sky
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 崛] towering as a peak
耸立[sǒng lì, ㄙㄨㄥˇ ㄌㄧˋ, 耸立 / 聳立] towering (of object placed high over sth)
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, 高耸 / 高聳] erect; towering; to stand tall
崭然[zhǎn rán, ㄓㄢˇ ㄖㄢˊ, 崭然 / 嶄然] outstanding; towering
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, 崔嵬] stony mound; rocky mountain; lofty; towering

towering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds
危岩;危巌[きがん, kigan] (n) steep, towering rock
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings

towering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะเงื้อม[X] (cha-ngeūam) EN: towering and overhanging FR:
ชะงุ้ม[adj.] (cha-ngum) EN: towering and overhanging FR:
ชระมื่น[adj.] (charameūn) EN: towering FR:
กระมึน[adj.] (krameun) EN: towering FR:
ผง่าน[adj.] (pha-ngān) EN: prominent ; towering ; formidable FR:
ผงาด[adj.] (pha-ngāt) EN: prominent ; towering ; formidable FR:
พะเนิน[adj.] (phanoēn) EN: towering FR:
สูงลิ่ว[adj.] (sūng liu) EN: sky-high ; towering FR: élevé
ทะมึน[adj.] (thameun) EN: looming ; large ; awsome ; towering FR:
ทะมื่น[adj.] (thameūn) EN: looming ; large ; awsome ; towering FR:
ตระมึน[adj.] (trameun) EN: towering FR:
ตระมื่น[adj.] (trameūn) EN: towering FR:
ตระหง่าน[adj.] (tra-ngān) EN: prominent ; lofty ; dominant ; towering FR:
โย่ง[adj.] (yōng) EN: towering ; lanky ; tall and lean ; gangly ; spindly FR: longiligne ; dégingandé ; de grande taille

towering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า towering
Back to top