ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pre-existence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pre-existence*, -pre-existence-

pre-existence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pre-existence (n.) การมีอยู่ก่อน Syn. priority
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pre-existenceอดีตชาติ [TU Subject Heading]

pre-existence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前生[qián shēng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ, 前生] pre-existence

pre-existence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先在[せんざい, senzai] (n,adj-no) pre-existence
前世生存[ぜんせせいぞん, zenseseizon] (n) pre-existence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pre-existence
Back to top