ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beforehand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beforehand*, -beforehand-

beforehand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beforehand (adv.) ก่อนเวลา See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า Syn. before Ops. after
English-Thai: HOPE Dictionary
beforehandadv.,adj. ก่อน,ไว้ก่อน,ล่วงหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่วงหน้า (adv.) beforehand See also: in advance, ahead Ops. ย้อนหลัง
ล่วงหน้า (adv.) beforehand See also: in advance, ahead Ops. ย้อนหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me know beforehandบอกให้ฉันรู้ล่วงหน้าก่อนนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Assuming conservative projections of how many Soviet warheads are destroyed beforehand we'll lose all of the East Coast.หากยังคงไว้ซึ่งโครงการเดิม... ... พวกโซเวียตคงจะชิงยิงหัวรบก่อน... ...ซึ่งคำนวณแล้ว ชายฝั่งตะวันออกของเราจะไม่เหลือ
You guys didn't plan to meet beforehand right?พวกนายไม่ได้วางแผนมาจะพบกันก่อนใช่มี้ย
It's just that there's something we need to talk about and I thought a little small talk beforehand might be better than diving right in.มันแค่มีเรื่องอะไรบางอย่าง ที่เราจำเป็นต้องคุยกัน และข้าคิดว่ามันเป็นการพูดคุยเล็กๆ ก่อนล่วงหน้า อาจจะดีกว่าการเริ่มลงมือ อย่างไม่ทันตั้งตัว
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย
We had it ready a week beforehand.เราทำเสร็จก่อนกำหนดหนึ่งสัปดาห์ พวกเขาซื้อโฆษณาเรียบร้อย
A stranger spoke to me beforehand.มีคนแปลกหน้าพูดกับฉันก่อนหน้านั้น
Why don't we race a little beforehand?ทำไมเราไม่มาแข่งซ้อมมือกันก่อนล่ะ?
She's always calling me beforehand, letting me know she's coming.ปกติเธอจะโทรมาล่วงหน้าทุกครั้ง ว่าเธอจะมา
You should have thought about that beforehand.คุณควรจะคิดถึงอนาคตข้างหน้า
Uh, did you want to approve the, uh, uh, models and images beforehand?เอ่อ งั้นคุณก็ต้องอนุมัติแบบและภาพก่อน
The blow to the head killed her. She took a brutal beating beforehand.เธอตายเพราะถูกยิง เธอถูกทุบตีก่อนหน้านั้น
You guys planned the act beforehand, right?คุณเอามันไปซ่อมก่อน แล้วโทรหาฉัน นี่ค่ะ

beforehand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 在此之前] before that; beforehand; previously
预先[yù xiān, ㄩˋ ㄒㄧㄢ, 预先 / 預先] beforehand; prior
预祝[yù zhù, ㄩˋ ㄓㄨˋ, 预祝 / 預祝] congratulate beforehand; offer best wishes for
事先[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, 事先] in advance; before the event; beforehand; prior

beforehand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下聞[かぶん, kabun] (n,vs) enquiring beforehand; inquiring beforehand
下聞き[したぎき, shitagiki] (n) enquiring beforehand; inquiring beforehand
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
前広[まえびろ, maebiro] (n-adv,n-t) previous; beforehand
口裏を合わせる;口うらを合わせる[くちうらをあわせる, kuchiurawoawaseru] (exp,v1) to arrange beforehand to tell the same story; to get the stories straight
調べて置く[しらべておく, shirabeteoku] (v5k) to examine beforehand
予察[よさつ, yosatsu] (n,vs) (obsc) guessing beforehand; conjecture in advance
事前[じぜん, jizen] (n,adj-no) (See 事後) prior; beforehand; in advance; before the fact; ex ante; (P)
前々(P);前前[まえまえ, maemae] (n) beforehand; for a long time; (P)
前もって(P);前以て;前以って[まえもって, maemotte] (adv) in advance; beforehand; previously; (P)
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1,vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand

beforehand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อนหน้า[adv.] (kønnā) EN: before ; beforehand FR: auparavant ; préalablement ; d'abord
เกริ่น[v.] (kroen) EN: tell in advance ; tell beforehand ; announce ; herald FR: annoncer
ล่วงหน้า[adv.] (lūang-nā) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance ; anticipativement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beforehand
Back to top