ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defensive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defensive*, -defensive-

defensive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defensive (n.) การป้องกัน See also: การต้านทาน
defensive (adj.) ซึ่งสามารถป้องกันไว้ได้ See also: ซึ่งสามารถต้านทานได้
defensively (adv.) อย่างป้องกันได้ See also: อย่างต้านทานได้
English-Thai: HOPE Dictionary
defensive(ดิเฟน'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการป้องกัน,เกี่ยวกับการตั้งรับ n. การป้องกัน,การตั้งรับ, See also: defensiveness n. ดูdefensive
English-Thai: Nontri Dictionary
defensive(adj) เกี่ยวกับการตั้งรับ,เกี่ยวกับการป้องกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defensive Mechanismsการป้องกัน,ระบบป้องกันตัวของร่างกาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาตรการป้องกัน (n.) defensive measure See also: preventive measure Syn. วิธีการป้องกัน
วิธีการป้องกัน (n.) defensive measure See also: preventive measure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก
I think that there's a connection between the readings and the hallucinations, like they're all part of a defensive reaction, some sort of immune system.ฉันคิดว่าค่าที่วัดได้กับภาพที่คุณเห็นมันเกี่ยวข้องกัน -มันเป็นปฎิกริยาตอบโต้
Deploy defensive formation. Take him down.จัดแผนการป้องกัน ฆ่ามันทิ้งซ่ะ
You always had a part of you that was distant and hard to approach and a defensive auraตลอดเวลา คุณเหมือนอยู่ห่างไกล ยากที่จะเข้าไปไกล้ชิด ...เหมือนมีม่านแสงกั้นอยู่
The bodies had defensive wounds. Richard doesn't have a mark on him.ศพพบร่องรอยการต่อสู้ ไม่พบร่องรอยบนตัวริชาร์ดเลย
Perhaps a less defensive tack, Your Eminence.บางทีนั่นอาจเป็นคำแก้ตัว ท่านบิชอป
You played defensive back, didn't you? For Washington?เล่นเป็นดีเฟ็นซีฟแบ็คใช่มั้ย วอชิงตันเหรอ
Linebackers, defensive backs, they're runnin' right over you!ไลน์แบ็คเกอร์ ดีเฟนซีฟแบ็ค พวกเขาคอยจ้องสกัด
This is to develop your defensive skills.นี่เป็นการพัฒนาทักษะ การป้องกันตัวของนาย
Ministry approved course of defensive magic Yes?ที่กระทรวงรับรองหลักสูตรแล้ว
..there isn't something about using the defensive spellsว่าไงจ๊ะ มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับการใช้คาถาป้องกันตัวเลยนี่คะ
You'll be learning about defensive spells in a secure, risks-free wayเธอจะได้เรียนคาถาป้องกันตัวต่างๆ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยปราศจากความเสี่ยง

defensive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防波堤[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, 防波堤] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone
卫城[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, 卫城 / 衛城] defensive city; acropolis
[dū, ㄉㄨ, 阇 / 闍] defensive platform over gate; barbican
关城[guān chéng, ㄍㄨㄢ ㄔㄥˊ, 关城 / 關城] defensive fort over border post
防御性[fáng yù xìng, ㄈㄤˊ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 防御性 / 防禦性] defensive (weapons)
防线[fáng xiàn, ㄈㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 防线 / 防線] defensive line or perimeter
防卫武器[fáng wèi wǔ qì, ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ ˇ ㄑㄧˋ, 防卫武器 / 防衛武器] defensive weapon
防门[fáng mén, ㄈㄤˊ ㄇㄣˊ, 防门 / 防門] defensive gate
钜防[jù fáng, ㄐㄩˋ ㄈㄤˊ, 钜防 / 鉅防] iron defense; defensive gate or wall (refers to the Great Wall)
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, 狼井] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes
胸墙[xiōng qiáng, ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄤˊ, 胸墙 / 胸牆] parapet; defensive wall; breastwork

defensive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボランチ[, boranchi] (n) defensive midfielder (soccer, football) (por
受け太刀[うけだち, ukedachi] (n) being on the defensive
守備固め[しゅびがため, shubigatame] (n) making replacements for defensive purposes in the late inning of a game (baseball)
守戦[しゅせん, shusen] (n) war of defense; war of defence; defensive fight; defensive warfare
攻守同盟[こうしゅどうめい, koushudoumei] (n) offensive and defensive alliance
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers)
穴熊;貛(oK)[あなぐま;アナグマ, anaguma ; anaguma] (n) (1) (uk) badger; (2) (uk) Eurasian badger (Meles meles); (3) (abbr) (See 穴熊囲い,将棋) defensive opening for shogi
穴熊囲い[あなぐまがこい, anagumagakoi] (n) defensive opening for shogi ("badger" or "anaguma" castle)
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure
守勢[しゅせい, shusei] (n,adj-no) (being on the) defensive; (P)
弁明口調[べんめいくちょう, benmeikuchou] (n) apologetic (defensive) tone of voice

defensive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงรับ[n. exp.] (choēng rap) EN: defense ; defensive posture FR:
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng m) EN: city wall ; town hall ; wall surrounding a city ; defensive wall FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m] ; mur d'enceinte [m]
กินปูนร้อนท้อง[adj.] (kinpūnrønth) EN: defensive FR:
กองกลางตัวรับ[n. exp.] (køngklāng t) EN: defensive midfielder FR: milieu défensif [m]
เกราะ[n.] (krǿ) EN: armour ; cuirass ; defensive covering ; corselet FR: armure [f] ; cuirasse [f]
มาตรการป้องกัน[n. exp.] (māttrakān p) EN: defensive measure ; preventive measure FR: mesure préventive [f] ; mesure de protection [f]
ตั้งรับ[adj.] (tang rap) EN: defensive FR:

defensive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzwaffen {pl}defensive arms
Verteidigungskrieg {m}defensive warfare
Verteidigung {f}defensiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defensive
Back to top