ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divination*, -divination-

divination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divination (n.) การทำนายโชคชะตา See also: การทำนายดวงชะตา
English-Thai: HOPE Dictionary
divination(ดิฟวะเน'เชิน) n. การพยากรณ์,การทำนาย., See also: divinatory adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divinationการทำนาย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Royal Highness, the High Priestesses have arrived from the Divination Palace.องค์รัชทายาท ท่านนักพรตสูงสุด\Mมาจากตำหนักพยากรณ์ขอเข้าเฝ้าพะย่ะค่ะ
Don't you also often overlook the power of the Divination Palace?ท่านไม่ได้มองข้ามอำนาจของ ตำหนักพยากรณ์บ่อยๆหรอกหรือ
If you often disregard the Divination Palace, how can anyone else be in awe of it?ถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อตำหนักพยากรณ์ แล้วใครคนไหนจะเกรงขามต่อตำหนักพยากรณ์
Although I only became the High Priestess of the Divination Palace through your help,ถึงแม้หม่อมฉันจะได้เป็นนักพรตสูงสุดแห่งตำหนักพยากรณ์ ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน
I heard from Han-Cheng that before coming here you were a Divination Palace Maid, is that true?ข้าได้ยินว่าก่อนเจ้าจะมาอยู่ที่นี่ เจ้าเคยอยู่ที่ตำหนักนักพรตในพระราชวัง จริงหรือเปล่า?
I heard that you learned how to treat wounds at the Divination Palace, is that true?ข้าได้ยินว่าเจ้าเรียนวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บ ที่ตำหนักนักพรตในพระราชวัง จริงหรือเปล่า?
They're part of an ancient greek divination ritual.มันเป็นพิธีบูชา ปีศาจกรีกโบราณ
Dad studies divination on topography.พ่อฉันศึกษาเรื่องการทำนายฮวงจุ้ย
In this room, you shall explore the noble art of Divination.ในห้องนี้เธอจะได้ค้นหา... ...ศิลปะการทำนายชั้นสูง
Oh, honestly, Ron. lf you ask me, Divination's a woolly discipline.ไม่หรอก จริงๆนะ รอน ถ้าเธอขอความเห็นฉันเรื่องวิชาพยากรณ์นะ มันเชื่อได้ยาก
Ancient Runes is in the same time as Divination.วิชาอักษรรูนโบราณเรียนพร้อมกับวิชาพยากรณ์นี่
... forthenobleart ofDivination.พลังแห่งศิลปะชั้นสูงของการพยากรณ์

divination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lè, ㄌㄜˋ, 扐] divination by straw
卜骨[bǔ gǔ, ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ, 卜骨] oracle bone; bone used for divination, esp. animal scapula
卜宅[bǔ zhái, ㄅㄨˇ ㄓㄞˊ, 卜宅] to choose a capital by divination; to choose a home; to choose one's burial place by divination
卜筮[bǔ shì, ㄅㄨˇ ㄕˋ, 卜筮] divination
卜课[bǔ kè, ㄅㄨˇ ㄎㄜˋ, 卜课 / 卜課] divination; fortune telling
医卜[yī bǔ, ㄧ ㄅㄨˇ, 医卜 / 醫卜] medicine and divination
甲骨[jiǎ gǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 甲骨] tortoise shell and animal bones used in divination; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)

divination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette
三易[さんえき, san'eki] (n) three methods of Chinese divination (Lian Shan of the Xia period, Gui Cang of the Yin period and Zhou Yi of the Zhou period)
亀卜;龜卜(oK)[きぼく;かめうら, kiboku ; kameura] (n) tortoise-shell divination
予見[よけん, yoken] (n,vs) foresight; foreknowledge; divination
卜占[ぼくせん, bokusen] (n) augury; fortune-telling; divination
卜筮[ぼくぜい, bokuzei] (n) fortunetelling; divination
占算[うらさん, urasan] (n) (1) divination with rods; (2) (See 算木) divining rods
[け, ke] (n) divination sign
式神;識神;職神[しきがみ, shikigami] (n) form of magic or divination (e.g. animating objects to act as the sorcerer's agent)
易学[えきがく, ekigaku] (n) study of divination
綱引き(P);綱曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P)
[めど, medo] (n) (1) (arch) (See 蓍萩) Chinese lespedeza (species of bush clover, Lespedeza cuneata); (2) fortune-telling (using divination sticks)
陰陽道[おんみょうどう;おんようどう, onmyoudou ; onyoudou] (n) Onmyoudou; way of Yin and Yang; occult divination system based on the Taoist theory of the five elements
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination
判断[はんだん, handan] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P)
占卜[せんぼく, senboku] (n) divination; fortunetelling; soothsaying
占屋算[うらやさん, urayasan] (n) (1) (See 占い) divination; (2) a diviner
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
太占;太兆[ふとまに, futomani] (n) (arch) scapulimancy (divination using the cracks in the heated shoulder blade of a deer); scapulomancy; spatulamancy; armomancy
家相[かそう, kasou] (n) construction of a house (divination term)
巫術[ふじゅつ, fujutsu] (n) divination; sorcery; witchcraft
帰蔵[きぞう, kizou] (n) Gui Cang (Yin period method of Chinese divination)
[えき, eki] (n) divination; fortune-telling
易断[えきだん, ekidan] (n) divination; fortunetelling
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health)

divination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
วิชาวิชาหมอดู[n. exp.] (wichā mødū) EN: FR: divination [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divination
Back to top