ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prophet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prophet*, -prophet-

prophet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prophet (n.) ศาสดา See also: ผู้เผยแพร่
prophet (n.) ผู้รู้เหตุการณ์ภายหน้า See also: ผู้ทำนาย Syn. seer, sorcerer, forecaster
English-Thai: HOPE Dictionary
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor
prophetess(พรอฟ'ฟิทเทส) n. prophet (ดู) ที่เป็นหญิง
prophetic(พระเฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับผู้ทำนาย,เกี่ยวกับการทำนาย,เป็นลาง (โดยเฉพาะลางร้าย) ., See also: prophetically adv. -S .prescient
English-Thai: Nontri Dictionary
prophet(n) ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,หมอดู,โหร,ผู้วิเศษ
prophetic(adj) เกี่ยวกับการทำนาย,เกี่ยวกับการพยากรณ์,เป็นลาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทำนาย (n.) prophet See also: predictor, soothsayer, forecaster, diviner, oracle, sibyl Syn. ผู้พยากรณ์
ผู้พยากรณ์ (n.) prophet See also: predictor, soothsayer, forecaster, diviner, oracle, sibyl
ผู้พยากรณ์ (n.) prophet See also: professor of forecast Syn. ผู้ทำนาย
ศาสดา (n.) prophet See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder Ops. สาวก
ศาสดาพยากรณ์ (n.) prophet See also: professor of forecast Syn. ผู้ทำนาย, ผู้พยากรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving wiหนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง
You know, I'm surprised the Daily Prophet hasn't done a report on all these attacks.ฉันแปลกใจที่เดลี่ พรอเฟ็ตไม่รายงานข่าว การทำร้ายร่างกายนักเรียนที่นี่
You think just about prophet every time.คุณคิดแค่เรื่อง เหตุการณ์เฉพาะหน้าเสมอ
The Daily Prophet has been saying a lot of things about you, Harry.เพราะนายไงล่ะ เดลี่พรอเฟ็ตบอกอะไร หลายๆอย่างเกี่ยวกับนาย,แฮร์รี่
Well, I guess you should read the Prophet like your stupid mother.ดี งั้นฉันว่านายกลับไปอ่านพรอเฟ็ตเหมือนแม่งี่เง่าของนายสิ
Now until my mother tells that the Prophet is not so right. So, what I'm really trying to say is that...งั้นสิ่งที่ฉันพยายามจะพูดก็คือ
And another lesser circle prophet to each wanderer.และอีกวงหนึ่งที่เล็กกว่า หมุนไปรอบๆดาวแต่ละดวง
He's a prophet of the lord.เขาคือประกาศกของพระเจ้า
What the prophet has writtenสิ่งที่ประกาศกเขียนถึงแล้ว
So if a prophet was in the same room as a demon --ดังนั้นถ้าประกาศกไปอยู่ในห้องเดียวกับปีศาจ
This man is a prophet of the lord.ชายคนนี้เป็นผู้พยากรแห่งพระเจ้า

prophet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, 卡桑德拉] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom
摩尼[Mó ní, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ, 摩尼] Manes (3rd century AD), Persian prophet and founder of Manichaeism
穆圣[Mù shèng, ㄇㄨˋ ㄕㄥˋ, 穆圣 / 穆聖] Prophet Muhammad
琐罗亚斯德[Suǒ luó yà sī dé, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ, 琐罗亚斯德 / 瑣羅亞斯德] Zoroaster, Zarathustra or Zarathushtra (c. 1200 BC), Persian prophet and founder of Zoroastrianism
撒迦利亚[Sā jiā lì yà, ㄙㄚ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 撒迦利亚 / 撒迦利亞] Zechariah (name); Zechariah (Old Testament prophet)
以利亚[yǐ lì yà, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 以利亚 / 以利亞] Elijah (old testament prophet)
约书亚[Yuē shū yà, ㄩㄝ ㄕㄨ ㄧㄚˋ, 约书亚 / 約書亞] Joshua (name, biblical prophet)
先知[xiān zhī, ㄒㄧㄢ ㄓ, 先知] prophet
预言家[yù yán jiā, ㄩˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ, 预言家 / 預言家] prophet

prophet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スンナ[, sunna] (n) Sunna (collection of recorded words and actions of the prophet Muhammad) (ara
予知夢[よちむ, yochimu] (n) precognitive dream; foresight dream; prophetic dream
預言書[よげんしょ, yogensho] (n) prophetic writing (e.g. Biblical); written prophesy
預言者;予言者[よげんしゃ, yogensha] (n) prophet; predictor; prognosticator

prophet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักพยากรณ์[n. exp.] (nak phayākø) EN: prophet ; forecaster FR: prophète [m]
ผู้พยากรณ์[n. exp.] (phū phayākø) EN: prophet FR:
ผู้เผยพระวจนะ[n. exp.] (phū phoēi p) EN: prophet FR:
ผู้ทำนาย[n. exp.] (phū thamnāi) EN: prophet ; augur FR: prophète [m] ; augure [m]
รอซูล [n.] (røsūn) EN: prophet FR: prophète [m]
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign FR:
ปากพระร่วง[X] (pāk Phra Ru) EN: FR: prophétiser ; prédire
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ศาสนทูต[n.] (sātsanathūt) EN: FR: prophète [m]
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser

prophet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophet {m} | Propheten
Prophetin {f} | Prophetinnen
prophetisch {adv}prophetically
Wetterprophet {m} | Wetterpropheten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prophet
Back to top