ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repayment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repayment*, -repayment-

repayment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repayment (n.) การชำระคืน See also: การจ่ายเงินคืน Syn. compensation, indemnity
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทวง (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker
การลำเลิก (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker Syn. การทวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pledged property is surrendered when full repayment is not made by given date.สมบัติที่เอามาคํ้าประกัน ต้องถูกริบ เมื่อไม่จ่ายเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนด
Here. Consider it a repayment for helping me crash Peggy Haplin's party tonight.คิดเสียว่าเป็นการตอบแทน บุญคุณที่คุณพาฉันไปงานปาร์ตี้ ของเพกจี้ในคืนนี้
You mistake choice for repayment of a debt, one owed to Oenomaus.ทางเลือกที่ผิดพลาดคุณ เพื่อการชำระหนี้ หนึ่งห Oenomaus
Was saving his life not repayment enough?ได้รับการช่วยชีวิตเขาไว้ การชำระหนี้ไม่เพียงพอหรือไม่
A fair enough repayment for putting your spear through my would-be killer's face, wouldn't you say?เหมาะกับผลงานแทงหอก ทะลุคอคนที่เกือบสังหารข้า จริงไหม?
You're not doing this for repayment of a financial debt, are you?ไม่ได้ทำเพื่อล้างหนี้ ใช่ไหม
The only thing that I ask... is repayment... in a clearly defined schedule.ผมขอไว้อย่างเดียว คือให้จ่ายคืน ตามเวลาที่ตกลงกัน
Is his life not ample repayment?ลำพังแค่ชีวิตมันอย่างเดียวไม่พอชดใช้หรอก
You saved my life, a debt demands repayment.เขาช่วยชีวิตข้า และข้าต้องชำระหนี้
Gods or not, a debt demands repayment.เทพเจ้าหรือเปล่า,ที่ต้องการทวงหนี้
He said it's common for buildings to be leased for 3 to 6 months with a prepayment.ผมได้ยินว่าคนส่วนใหญ่ มักจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสามถึงหกเดือน
Consider these chats your repayment.คิดซะว่าการสนทนาครั้งนี้\เป็นการใช้หนี้ของนายก็แล้วกัน

repayment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预收费[yù shōu fèi, ㄩˋ ㄕㄡ ㄈㄟˋ, 预收费 / 預收費] prepayment

repayment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P)
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
予定納税[よていのうぜい, yoteinouzei] (n) prepayment of income taxes
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs,adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P)
償還[しょうかん, shoukan] (n,vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P)
元払い[もとばらい, motobarai] (n) prepayment
前払い(P);前払[まえばらい, maebarai] (n,vs) payment in advance; prepayment; (P)
前渡金[まえわたしきん, maewatashikin] (n) advance payments; prepayment
前納[ぜんのう, zennou] (n,vs,adj-no) prepayment; advance payment
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n,vs) repayment; refund; payback; (P)
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P)

repayment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคืนเงินจ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (kān kheūn n) EN: repayment of advance payment FR:
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhw) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker FR: se vanter de ses bienfaits
เงินผ่อน[n.] (ngoenphǿn) EN: instalment ; installment (Am.) ; partial repayment ; periodic payment ; payment FR: versement [m] ; traite [f]
พักชำระหนี้[v. exp.] (phak chamra) EN: suspend repayment FR:
การชำระเงินล่วงหน้า[n. exp.] (kān chamra ) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment FR:

repayment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tilgung {f} | vorzeitige Tilgungrepayment; redemption | anticipated redemption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repayment
Back to top