ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

default

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *default*, -default-

default ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
default (n.) การผิดสัญญา See also: การละเลย, การเพิกเฉย Syn. failure, lack, delinquency
default (n.) ค่าที่เลือก หรือตัวเลือกอัตโนมัติ (ทางคอมพิวเตอร์)
default on (phrv.) ไม่ยินยอมชำระหนี้ See also: ไม่จ่ายหนี้
defaulter (n.) ผู้ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน (ทางกีฬา) Syn. obsentee
defaulter (n.) ผู้ไม่มาขึ้นศาล (ทางกฎหมาย) Syn. obsentee
defaulter (n.) ผู้ไม่ยอมชำระหนี้ See also: ผู้ขาดชำระ, ผู้ค้างชำระ Syn. avoider
English-Thai: HOPE Dictionary
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
English-Thai: Nontri Dictionary
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
default๑. โดยปริยาย๒. ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you default on your loan, you're going to lose everything.ฟังนะ ถ้านายไม่ชำระหนี้... นายจะเสียทุกอย่าง
Having failed to acquire its primary target, T-X will resume its default program.เมื่อล้มเหลวจากเป้าหมายหลัก TX จะย้อนกลับไปยังเป้าหมายเริ่มต้น
Look, KDH are waiting for me to default on my Dypraxa commitments,ฟังนะ KDH กำลังจ้องฉันอยู่ ให้ฉันเลิกโครงการไดแพรกซา
The default scientific position is skepticism.วิทยาศาสตร์แก้ข้อสงสัยได้เสมอ
When you're alone, that's what you default to.เวลาคุณอยู่คนเดียว คุณก็ทำอีหรอบเดิม
Which means they restored the partitions to the system default settings.ระบบพาร์ทิชั่นมันยังเป็นค่าเดิม ๆ อยู่
Plug depth stable at default value.ค่าพลังงานปลั๊กอยู่ในระดับปกติ
Know what happens when you default on a loan?คุณก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผิดสัญญาเงินกู้
Well, that's kind of his default setting, is it not?เอ่อ นี่เกี่ยวกับเรื่อง ตั้งค่าพื้นฐานของเขาอีกใช่มั้ย?
Anything with a chip will default at zero at exactly the same time.เนƒเธซเน‰เน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธœเธกเธญเธ˜เธดเธšเธฒเธขเธฅเธฐเธเธฑเธ™
I have cross-referenced every current and formerly licensed fisherman, crab men, shrimp men, friends of Poseidon, comes from the sea, you name it men with financial records showing default loans totaling over 35k.ฉันได้โยง ทั้งปัจจุบันและอดีต คนหาปลา คนหาปู คนหากุ้ง เพื่อนของโพเซดอน ทุกอย่างที่มาจากทะเล
You have any idea how bad it is to default on a loan from the mob?คุรรู้ไหมว่ามันแย่แค่ไหน ที่ผมต้องไปกู้เงินแบบนอกระบบ

default ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖欠[tuō qiàn, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄢˋ, 拖欠] in arrears; behind in payments; to default on one's debts

default ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディフォールト;ディフォルト[, deifo-ruto ; deiforuto] (n) default
デフォルト;デフォールト[, deforuto ; defo-ruto] (n) default
デフォルトインスタンス[, deforutoinsutansu] (n) {comp} default instance
デフォルトゲートウェイ[, deforutoge-touei] (n) {comp} default gateway
デフォルトデータ[, deforutode-ta] (n) {comp} default data
デフォルト値;デフォールト値[デフォルトち(デフォルト値);デフォールトち(デフォールト値), deforuto chi ( deforuto atai ); defo-ruto chi ( defo-ruto atai )] (n) default value
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] (n) {comp} default assumption
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] (n) {comp} default setting (setup)
借金を踏み倒す[しゃっきんをふみたおす, shakkinwofumitaosu] (exp,v5s) to default on one's debt
債務不履行[さいむふりこう, saimufurikou] (n) default on a debt
延滞利息[えんたいりそく, entairisoku] (n) default interest
違約[いやく, iyaku] (n,vs) breach of contract; default
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
未納[みのう, minou] (n) payment default; overdue on a payment; (P)
未納者[みのうしゃ, minousha] (n) person in arrears; (tax) defaulter
棄権[きけん, kiken] (n,vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P)
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デフォルト[でふぉると, deforuto] default
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup)
初期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default
省略時[しょうりゃくじ, shouryakuji] default
省略時コンテキスト[しょうりゃくじコンテキスト, shouryakuji kontekisuto] default context
省略時値[しょうりゃくじち, shouryakujichi] default value
省略時実体[しょうりゃくじじったい, shouryakujijittai] default entity
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
既定[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default

default ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
จงใจทำผิด[X] (jongjai tha) EN: willful default FR:
การค้างชำระ[n. exp.] (kān khāng c) EN: default in payment ; delay in payment FR:
การขาดนัดพิจารณา[n.] (kān khāt na) EN: default FR:
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai cha) EN: non-performance ; default FR:
การพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา[n. exp.] (kān phiphāk) EN: judgement by default FR:
การผิดนัดชำระหนี้[n. exp.] (kān phit na) EN: default FR:
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sa) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default FR: rupture de contrat [f]
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดนัดพิจารณา[X] (khāt nat ph) EN: default FR:
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้[n. exp.] (khwām sīeng) EN: credit risk ; default risk FR:
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default FR: manquer un rendez-vous ; faire faux-bond
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: default FR: ne pas se présenter ; faire faux-bond
ผิดนัดไม่ชำระ[v. exp.] (phit nat ma) EN: be in arrears ; default on one's payments FR:

default ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangel {m} | in Ermangelung vondefault | in default of; due to default of
Nichtantreten {n} [sport] | kampflos gewinnendefault | to win by default
Ausfallrisiko {n}default risk
Mahnbescheid {m}default summons
Zahlungsbefehl {m}default summons
Zahlungsverzug {m}default of payment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า default
Back to top