ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partisan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partisan*, -partisan-

partisan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partisan (n.) พรรคพวก See also: พวกเดียวกัน Syn. factionist
partisan (n.) กลุ่มหัวรุนแรง
partisan (adj.) ซึ่งถือพรรคถือพวก See also: ซึ่งลำเอียง, ซึ่งเข้าข้าง Syn. biased, one-sided
partisanship (n.) การกระทำร่วมกัน See also: การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ Syn. collaboration, union
English-Thai: HOPE Dictionary
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง,ผู้ถือพรรคถือพวก
English-Thai: Nontri Dictionary
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรรคพวก (n.) partisan See also: followers, friends Syn. พวก, พวกพ้อง
พลพรรค (n.) partisan See also: friends, company, party, gang, associate, followers Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If necessary, the partisan way.ถ้าจำเป็นก็ให้พรรคพวก
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง
I think I called him a Hitler partisan who distorted evidence in order to reach historically untenable conclusions.ผมคิดว่าผมเรียกเขาว่าฮิตเลอร์ พรรค ที่บิดเบือนหลักฐาน เพื่อที่จะบรรลุข้อสรุปในอดีตไม่ สามารถป้องกันได้
We are young partisans.เราเป็นลูกศิษย์หนุ่ม
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค
Take me, for example, when I was a partisan.พาฉันไปเช่นตอนที่ฉันเป็นพรรคพวก
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน
You're a teacher and a partisan.แต่ไม่ใช่ที่นี่ คุณเป็นครูและพรรคพวก
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์
Bipartisanship. And we know how that ended up.ทำงานเคียงข้างกัน และเราก็รู้ว่าจบยังไง
He may not know Luther as well as you, but he's a damn sight better placed to be non-partisan.เขาอาจจะไม่รู้ลูเธอร์ดีเท่ากับคุณ แต่ฉิบหายเขาไม่เคยถือหางพรรคพวกเดียวกัน
You see, you running around free and nonpartisanเธอมีอิสระลอยไปลอยมาและไม่เข้าขาข้างฝ่ายไหน

partisan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
党派[dǎng pài, ㄉㄤˇ ㄆㄞˋ, 党派 / 黨派] partisan; political party related

partisan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パルチザン[, paruchizan] (n) partisan (fre
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism
一味[ひとあじ, hitoaji] (n,vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators
超党派[ちょうとうは, choutouha] (n) nonpartisan; (P)
超然内閣[ちょうぜんないかく, chouzennaikaku] (n) (Meiji or Taisho era) non-partisan cabinet

partisan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ฝักใฝ่[n.] (phūfakfai) EN: adherent ; partisan ; sympathizer FR: partisan [m] ; sympathisant [m]
ผู้สนับสนุนความคิด[n. exp.] (phū sanapsa) EN: advocate FR: partisan [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent ; student FR: disciple [m] ; partisan [m]
ถือพรรคถือพวก[adj.] (theū phak t) EN: partisan ; cliquish FR:
ถือพวก[v. exp.] (theū phūak) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together FR:
ถือพวก[adj.] (theū phūak) EN: partisan ; cliquish FR:
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa d) EN: red shirts ; red-shirted protesters FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]
เสื้อแดง [n. exp.] (seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]

partisan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vetternwirtschaft {f}partisanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partisan
Back to top