ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*originate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น originate, -originate-

*originate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
originate (vi.) เริ่มต้นขึ้น See also: กำเนิดขึ้น, เกิดขึ้น Syn. begin, initiate Ops. end, finish
originate (vt.) ประดิษฐ์ See also: ประดิษฐ์คิดค้น Syn. create, introduce
originate from (phrv.) มาจาก See also: ริเริ่มจาก
originate in (phrv.) มีสาเหตุจาก See also: เกิดขึ้นจาก
originate with (phrv.) เริ่มจาก (บางคน)
English-Thai: HOPE Dictionary
originate(อะริจ'จะเนท) vi. บังเกิดจาก,เริ่มจาก. vt. ริเริ่ม,ก่อให้เกิด., See also: originable adj. origination n. originator n., Syn. initiate,create
English-Thai: Nontri Dictionary
originate(vi,vt) ริเริ่ม,เริ่ม,ประดิษฐ์ขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อหวอด (v.) originate See also: brew, ferment Syn. ริเริ่ม, ก่อการ Ops. จบสิ้น, ยุติ
กำเนิด (v.) originate See also: have an originate Syn. เกิด
บังเกิด (v.) originate See also: arise Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น
มาจาก (v.) originate See also: come from
มีขึ้น (v.) originate See also: arise Syn. เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most often they are over before they start, although they cast a light on the future and make the person who originated them unforgettable.Most often they are over before they start, although they cast a light on the future and make the person who originated them unforgettable.
It originated from the Hainanese immigrants in Singaporeต้นกำเนิดมาจากชาวไฮ่หนาน ที่ย้ายมาสู่สิงคโปร์
Every cave organism we've discovered so far originated on the surface.สิ่งมีชีวิต ในทุกๆถ้ำ เราไม่เคยค้นพบ ตัวที่กำเนิดห่างไกลจากที่กำเนิดขึ้นบนพื้นผิวมาก่อน
The energy was channeled through him, but it originated from his board.พลังงานส่งผ่านมาจากตัวเค้า \แต่มันออกมาจากบอร์ดนั่น
Well, the money originated from the YTBC Bank of...เงินนั่นโอนมาจาก วาย ที บี ซี\ เป็นธนาคารแห่ง..
These abilities don't originate in the blood.ความสามารถไม่ได้อยู่ในเลือด
As if they originated on the insideอย่างถ้า มันเกินขึ้นจากภายใน
So it's like the blast originated from her abdomen and moved outwards away from her.มันดูเหมือนการระเบิดเริ่มจากตรงหน้าท้อง แล้วก็ระเบิดออกจากตัวเธอ
If the weapon originated from there, it would've had to overland into Pointe-Noire.ถ้าอาวุธมันถูกผลิดขึ้นที่นั่น มันจะต้องถูกส่งไปที่ ปอยต์ นัวร์
It originated from your station.มันมาจากเครื่องคอมฯ คุณ
Well, something like this could only originate in Hollywood, Bill.จะว่าไปแล้ว อะไรแบบนี้ คงจะเริ่มได้เฉพาะที่ฮอลลีวู๊ด
These orders originated from this location, and are headed all over the world.ออเดอร์ทั้งหมดถูกจัดส่งจากที่นี่ และกระจายไปทั่วทุกมุมโลก

*originate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起始[qǐ shǐ, ㄑㄧˇ ㄕˇ, 起始] originate

*originate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリジネートモード[, orijine-tomo-do] (n) {comp} originate mode
国字[こくじ, kokuji] (n) (1) country's official writing system; native script; (2) (See 仮名・かな) kana; (3) (See 漢字) kanji that originated in Japan (as opposed to China)
基ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See 基づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k,vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P)
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P)
東遊び;東遊[あずまあそび, azumaasobi] (n) (arch) Azuma-asobi (ancient Japanese dance suite that originated in eastern Japan)
渡来神[とらいしん, toraishin] (n) (See 渡来) deity that originated on the Asian mainland, particulalry the Korean Peninsula, during the Yayoi or Kofun Periods (e.g. Ame no Hiboko)
的を得る[まとをえる, matowoeru] (exp,v1) (col) (prob. originated as a misuse of 的を射る but now in common use) (See 的を射る) to be to the point; to be pertinent
秋田蘭画[あきたらんが, akitaranga] (n) short-lived school of Dutch-style painting that originated in the Akita feudal domain during the middle of the Edo period
端を発する[たんをはっする, tanwohassuru] (exp,vs-s) (often 〜に端を発する) to originate with; to start with; to stem from
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode

*originate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up FR: donner naissance à ; enfanter
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born FR: provenir ; naître ; trouver son origine
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute FR: commencer ; débuter ; instituer
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; jaillir ; éclater ; se passer
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
ก่อเกิด[v. exp.] (kø koēt) EN: generate ; initiate ; originate FR: générer ; initier
มาจาก[v. exp.] (mā jāk) EN: be from ; come from ; derive from ; originate FR: venir de ; provenir de ; être originaire de ; être issu de ; être en provenance de ; dériver de
มีต้นทางจาก[v. exp.] (mī tonthāng) EN: originate in FR:
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first FR: initier ; entreprendre ; commencer
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate FR: créer ; construire ; décorer
ถือกำเนิด[v.] (theūkamnoēt) EN: be born into/at/in ; originate ; spring from FR: naître
ถือกำเนิด[adj.] (theūkamnoēt) EN: engendered ; originated FR:
ถือกำเนิดขึ้น[v. exp.] (theūkamnoēt) EN: originate ; arise FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *originate*
Back to top