ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ordinary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ordinary, *ordinary*,

-ordinary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is no ordinary apple.นี่คือแอปเปิ้ลไม่ธรรมดา
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด
This man was your wartime buddy, an ordinary rice farmer who helped you blow up bridges.{\cHFFFFFF}ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนสงครามของคุณ {\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวธรรมดาที่ ช่วยให้คุณระเบิดขึ้นสะพาน
I could understand the feelings of ordinary chaps like them.ความรู้สึกของคนธรรมดา เหมือนพวกเขา
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย
But this is not a gift for an ordinary girl... who takes care of a screaming baby.แต่นี่ก็ไม่ใช่ของขวัญ สำหรับเด็กสาวธรรมดา ที่ต้องมาดูแล เด็กทารกขี้แยนะ
They seem to be an ordinary bike gang, sir.ดูเหมือนจะเป็น แก๊งมอเตอร์ไซค์ธรรมดาครับท่าน
This is no ordinary lamp! It once changed the course of a young man's life.มันเคยเปลี่ยนวิถีชีวิตหนุ่มคนหนึ่งมาแล้วนะท่าน
Don't touch it. It's no ordinary wound.ดอนเว็บไซต์นั้นทีสัมผัสมัน มันไม่แผลสามัญ
They're not ordinary hunters. They're special scouts.พวกเขาจะไม่ล่าสามัญ พวกเขาเป็นลูกเสือพิเศษ

-ordinary- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, 普通人] ordinary person; private citizen; people; the person in the street
便饭[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便饭 / 便飯] an ordinary meal; simple home cooking
普通话[pǔ tōng huà, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 普通话 / 普通話] Mandarin (common language); Putonghua (common speech of the Chinese language); ordinary speech
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
一般规定[yī bān guī dìng, ㄧ ㄅㄢ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 一般规定 / 一般規定] ordinary provision (legal)
兵士[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 兵士] ordinary soldier
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, 凡人] ordinary person; mortal; earthling
[pǐ, ㄆㄧˇ, 匹] ordinary person; classifier for horses, mules etc; classifier for cloth: bolt
常人[cháng rén, ㄔㄤˊ ㄖㄣˊ, 常人] ordinary person
常微分方程[cháng wēi fēn fāng chéng, ㄔㄤˊ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 常微分方程] ordinary differential equation (ODE)
常规铜电话线[cháng guī tóng diàn huà xiàn, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 常规铜电话线 / 常規銅電話線] ordinary copper telephone line
相平面[xiàng píng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 相平面] phase plane (math., ordinary differential equations)
相空间[xiàng kōng jiān, ㄒㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 相空间 / 相空間] phase space (math., ordinary differential equations)
常温[cháng wēn, ㄔㄤˊ ㄨㄣ, 常温 / 常溫] room temperature; ordinary temperatures

-ordinary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディナリー[, o-deinari-] (n) ordinary
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences)
一筋縄でいかない;一筋縄で行かない[ひとすじなわでいかない, hitosujinawadeikanai] (exp) (See 一筋縄では行かない) not straight forward; not dealt with by ordinary means
一筋縄では行かない;一筋縄ではいかない[ひとすじなわではいかない, hitosujinawadehaikanai] (exp) (See 一筋縄) not straight forward; not dealt with by ordinary means
一般大衆[いっぱんたいしゅう, ippantaishuu] (n) ordinary people; general public; public at large
俗人[ぞくじん, zokujin] (n,adj-no) ordinary people; layman; worldling
凡俗[ぼんぞく, bonzoku] (adj-na,n) mediocrity; the masses; ordinary run of men
凡僧[ぼんそう;ぼんぞう, bonsou ; bonzou] (n) (1) {Buddh} unranked priest; ordinary priest; (2) (ぼんそう only) foolish monk
凡器[ぼんき, bonki] (n) ordinary talent
凡夫[ぼんぷ;ぼんぶ, bonpu ; bonbu] (n) (1) ordinary person; (2) {Buddh} prthag-jana (unenlightened person)
凡手[ぼんしゅ, bonshu] (n) mediocre ability; person of ordinary skills
凡骨[ぼんこつ, bonkotsu] (n) ordinary person
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
平日[へいじつ(P);ひらび, heijitsu (P); hirabi] (n-adv,n) (1) weekday; ordinary days (i.e. non-holiday); (n) (2) (ひらび only) kanji radical 73; (P)
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
平社員;ひら社員[ひらしゃいん, hirashain] (n) rank and file member of staff; ordinary employee; low-grade employee
日常言語学派[にちじょうげんごがくは, nichijougengogakuha] (n) ordinary language school (of analytic philosophy)
普通預金[ふつうよきん, futsuuyokin] (n) ordinary bank account; (P)
生活者[せいかつしゃ, seikatsusha] (n) (1) consumer; ordinary citizen; stakeholder; (suf) (2) (See 路上生活者) person who lives on (e.g. situation, income, place)
略装[りゃくそう, ryakusou] (n,adj-no) demitoilet; ordinary dress
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P)
雑兵[ぞうひょう, zouhyou] (n) small fry; ordinary soldiers; rank and file
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people
飛び離れる[とびはなれる, tobihanareru] (v1,vi) to fly apart; to tower over; to be out of the ordinary
Japanese-English: COMDICT Dictionary
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR

-ordinary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านธรรมดา[n. exp.] (bān thammad) EN: ordinary house FR:
บุถุชน[n.] (buthuchon) EN: ordinary person ; worldly person ; ordinary people ; comman man ; a son of Adam ; human FR:
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
ชาวบ้านธรรมดา[n. exp.] (chāobān tha) EN: ordinary folks FR: citoyen ordinaire [m] ; citoyen lambda [m]
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd ; out of the ordinary FR: original ; curieux ; particulier
ดาด ๆ = ดาดๆ[adj.] (dāt-dāt) EN: common ; mediocre ; ordinary ; simple ; commonplace FR:
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n.] (hānghunsuan) EN: ordinary partnership FR:
หุ้นสามัญ[n.] (hunsāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares FR:
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sām) EN: ordinary partnership FR:
จุดสามัญ[n. exp.] (jut sāman) EN: ordinary point FR:
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary meeting FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary general meeting FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การทดสอบ O-NET[n. exp.] (kān thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)[n. prop.] (Kān Thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
ขบวนรถธรรมดา[n. exp.] (khabūan rot) EN: ordinary train FR:
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours FR:
คนสามัญ[n. exp.] (khon sāman) EN: ordinary man ; common man ; man in the street FR: personne ordinaire [f] ; l'homme de la rue [m]
คนธรรมดา[n. exp.] (khon thamma) EN: ordinary people ; villager FR: personne ordinaire [f]
คนฐานะปานกลาง[n. exp.] (khon thāna ) EN: ordinary person ; ordinary people FR:
เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง[n. exp.] (khreūangwat) EN: ordinary rain gauge FR:
เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดา[n. exp.] (khreūangwat) EN: ordinary rain gauge FR:
เลว[adj.] (lēo) EN: common ; ordinary FR: ordinaire
ปกติ[adj.] (pakati = po) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ[n. exp.] (phāwa mai t) EN: ordinary discontinuity FR:
พื้น ๆ = พื้นๆ[adj.] (pheūn-pheūn) EN: common ; ordinary FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดผู้ผิดคน[adj.] (phitphūphit) EN: abnormal ; different from the ordinary people FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
พลทหาร (พลฯ)[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; airman ; rating ; Pvt (Am.) FR: soldat [m] ; troupier [m] (vx) ; bidasse [m] (fam.) ; troufion [m] (fam.)
พระอันดับ[n. exp.] (phra andap) EN: unranking monk ; ordinary monk ; plain monk FR:
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: person of small importance ; ordinary people ; little guy FR: petites gens [fpl]
ปกติ[adj.] (pokkati = p) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ประชาชนธรรมดา[n. exp.] (prachāchon ) EN: ordinary people FR: gens oridinaires [mpl]
ประดาษ[adj.] (pradāt) EN: common ; ordinary FR:
ปรกติ[adj.] (prokkati) EN: ordinary ; usual ; normal ; regular FR: régulier ; normal
ปุถุชน[n.] (putuchon) EN: ordinary person ; worldly person ; ordinary people ; comman man ; a son of Adam ; human FR:
เรื่องธรรมดา[n. exp.] (reūang tham) EN: ordinary affairs ; common occurrence FR: affaire ordinaire [f]
รถธรรมดา[n. exp.] (rot thammad) EN: local train ; ordinary train ; ordinary bus FR: train ordinaire [m] ; train de banlieue [m]

-ordinary- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewöhnlich; alltäglich {adj} | gewöhnlicher | am gewöhnlichstenordinary | more ordinary | most ordinary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ordinary-
Back to top