ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

modern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *modern*, -modern-

modern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modern (adj.) สมัยใหม่ See also: ยุคใหม่, สมัยปัจจุบัน, ทันสมัย Syn. up-to-date, recent, new Ops. old-fashion, out-of-date, ancient, former
modern (n.) คนสมัยใหม่ See also: คนทันสมัย
modern-day (adj.) เกี่ยวกับปัจจุบัน Syn. contemporary
modernisation (n.) การทำให้ทันสมัย See also: การทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน Syn. innovation, reconstruction, improvement
modernise (vt.) ทำให้ทันสมัย See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน Syn. rebuild, improve, update
modernise (vt.) ทำให้ทันสมัย Syn. modernize
modernism (n.) ความทันสมัย Syn. innovation, newness, novelty
modernist (n.) คนสมัยใหม่ See also: คนทันสมัย
modernist (adj.) สมัยใหม่
modernistic (adj.) สมัยใหม่ See also: ยุคใหม่
modernity (n.) ความทันสมัย See also: สิ่งทันสมัย Syn. modernism
modernization (n.) นวัตกรรม See also: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่ Syn. alteration
modernization (n.) การฟื้นฟูดินแดนท้องถิ่นที่เสียหายหรือเสื่อมสลายไปแล้ว Syn. gentrification, improvement
modernize (vt.) ทำให้ทันสมัย See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน Syn. rebuild, improve, update
English-Thai: HOPE Dictionary
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย,ไม่ห่างไกล,ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent ###A. ancient
modernise(มอด'เดิร์นไนซ) vt. ทำให้ทันสมัย vi. กลายเป็นสมัยใหม่, See also: modernisation n. modernization n. moderniser n. modernizer, Syn. modernize
modernity(มอเดอ'นิที) n. สมัยนิยม
modernize(มอด'เดอไนซ) vt. =modernise (ดู) .
English-Thai: Nontri Dictionary
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
modernแผนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modernista; art nouveau; Jugendstil; modern style; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernizationการทำให้ทันสมัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modern danceการเต้นรำสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Modernized versionฉบับถอดความ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำสมัย (adj.) modern See also: up-to-date, fashionable Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย Ops. ล้าสมัย, โบราณ, เชย
สมัยใหม่ (adj.) modern See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled Syn. ทันสมัย Ops. สมัยเก่า
แผนปัจจุบัน (adj.) modern See also: novel, present-day, new Ops. แผนโบราณ
ยุคใหม่ (adj.) Modern age Ops. ยุคเก่า
ศิลปสมัยใหม่ (n.) modern art
สมัยใหม่ (n.) modern time Syn. ยุคใหม่ Ops. สมัยเก่า
คนทันสมัย (n.) modernist See also: up-to-date people Ops. คนล้าสมัย
คนสมัยใหม่ (n.) modernist See also: up-to-date people Syn. คนทันสมัย Ops. คนล้าสมัย
ความทันสมัย (n.) modernity Syn. นำสมัย, ตามยุคสมัย, ตามสมัย, สมัยนิยม Ops. ความล้าสมัย, โบราณ
ตามยุคสมัย (n.) modernity Syn. นำสมัย, ตามสมัย, สมัยนิยม Ops. ความล้าสมัย, โบราณ
ทันยุคทันสมัย (v.) modernize See also: bring up to date
ทันโลก (v.) modernize See also: bring up to date Syn. ทันยุคทันสมัย
สมัยใหม่ (adj.) modernized Syn. ยุคใหม่
นำสมัย (v.) be modern See also: update, be fashionable Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย Ops. ล้าสมัย, โบราณ, เชย
ล้ำยุค (adj.) ultramodern See also: modern, up-to-date, novel Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย Ops. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย
ล้ำสมัย (adj.) ultramodern See also: modern, up-to-date, novel Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค Ops. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย
เข้ายุค (v.) be modern See also: be up-to-date, be in vogue Syn. ทันสมัย
เข้าสมัย (v.) be modern See also: be up-to-date, be in vogue Syn. ทันสมัย, เข้ายุค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
Its army and its navy all its modern weapons....ทหารบก และทหารเรือ รวมทั้งอาวุธอันทันสมัย
All hardwood floors, ample closet space,... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ
Utilizing only the most modern equipment,ด้วยเครื่องจักรทันสมัย...
It was a small and isolated town that resisted modern technology.มันเป็นเมืองเล็กๆ และห่างไกล ที่ไม่ยอมรับวิทยาการที่ทันสมัย
How can you, when neither modern science nor philosophy can explain what life is?คุณจะทำยังงัย? เมื่อทั้งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และปรัชญา ไม่อาจให้คำอธิบายได้ว่าชีวิตคืออะไร
A modern style, well and good, but let's not be crude.เล่นให้ออกแนวสมัยใหม่ จะได้ฟังไม่แข็งจนเกินไป
Very modern art. Take the number of vehicles in the field.มันใช้ ความรับผิดชอบสูง
In your letter confirming my employment, you said you wanted Siam to take its place among the nations of the modern world.ในจดหมายที่ท่าน ได้ยืนยันการจ้างงานของฉันนั้น ท่านบอกว่า อยากให้สยามยืนหยัดอยู่ท่ามกลางประชาชาติของโลกสมัยใหม่
Oh, I don't know, apart from the fact that he's sweet and modern and sensitive.ไม่รู้นะ นอกจากคลิฟจะ... พูดจาอ่อนหวาน ทันสมัย อ่อนไหวแล้ว

modern ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, 外文系 / 外文係] department of foreign languages; modern languages (college department)
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
二十五史[èr shí wǔ shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ˇ ㄕˇ, 二十五史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions)
二十四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ, 二十四史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, 史景迁 / 史景遷] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国
鼓风炉[gǔ fēng lú, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄌㄨˊ, 鼓风炉 / 鼓風爐] a blast furnace (in modern times); a draft assisted furnace for smelting metals
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
[lǐ, ㄌㄧˇ, 哩] mile; old form of modern 英里
今译[jīn yì, ㄐㄧㄣ ㄧˋ, 今译 / 今譯] modern language version; modern translation; contemporary translation
今音[jīn yīn, ㄐㄧㄣ , 今音] modern (i.e. not ancient) pronunciation of a Chinese character
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, 现代 / 現代] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company
令狐[Líng hú, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ, 令狐] old place name (in modern Linyi county 臨猗縣|临猗县, Shanxi); two-character surname Linghu
紧湊[jǐn còu, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ, 紧湊 / 緊湊] pace (e.g. of modern life); tempo
阖闾城遗址[Hé Lǘ chéng yí zhǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ ㄔㄥˊ ㄧˊ ㄓˇ, 阖闾城遗址 / 闔閭城遺址] ruins of capital city of King Helu of Wu, from 6th century BC, at modern Wuxi, Jiangsu
话剧[huà jù, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩˋ, 话剧 / 話劇] stage play; modern drama
费尔干纳盆地[Fèi ěr gàn nà pén dì, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄍㄢˋ ㄋㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 费尔干纳盆地 / 費爾幹納盆地] the Ferghana valley in modern Uzbekistan
检证[jiǎn zhèng, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 检证 / 檢證] verification; inspection (loan word from modern Japanese)
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, 兰学 / 蘭學] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan)
第五个现代化[dì wǔ gè xiàn dài huà, ㄉㄧˋ ˇ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 第五个现代化 / 第五個現代化] fifth modernization, i.e. democracy, cf Deng Xiaoping's Four Modernizations 鄧小平|邓小平, 四個現代化|四个现代化
幕府[mù fǔ, ㄇㄨˋ ㄈㄨˇ, 幕府] military government in premodern Japan; bakufu or "tent government"
国防现代化[guó fáng xiàn dài huà, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 国防现代化 / 國防現代化] modernization of national defense, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations
工业现代化[gōng yè xiàn dài huà, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 工业现代化 / 工業現代化] modernization of industry, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations
新潮[xīn cháo, ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ, 新潮] modern; fashionable
时式[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 时式 / 時式] modern
有新意[yǒu xīn yì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧˋ, 有新意] modern; up-to-date
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 现代化 / 現代化] modernization
现代性[xiàn dài xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 现代性 / 現代性] modernity
现代派[xiàn dài pài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄆㄞˋ, 现代派 / 現代派] modernist faction; modernists
科学技术现代化[kē xué jì shù xiàn dài huà, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 科学技术现代化 / 科學技術現代化] modernization of science and technology, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations
农业现代化[nóng yè xiàn dài huà, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 农业现代化 / 農業現代化] modernization of agriculture, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations
现今[xiàn jīn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, 现今 / 現今] now; nowadays; modern
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, 肥头大耳 / 肥頭大耳] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern)
科学技术是第一生产力[kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, 科学技术是第一生产力 / 科學技術是第一生產力] Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化).
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
古今[gǔ jīn, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣ, 古今] then and now; ancient and modern

modern ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーロックス[, o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
デモティキ;ジモティキ[, demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre
ナウい[, nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P)
ボウガン;ボーガン[, bougan ; bo-gan] (n) modern crossbow; bow gun
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat
モガ[, moga] (n) (abbr) modern girl; flapper (slang from the 1920s)
モダンガール[, modanga-ru] (n) modern girl (slang circa the 1920s)
モダンックラフト[, modankkurafuto] (n) modern craft
モダンバレエ[, modanbaree] (n) modern ballet
モダンボーイ[, modanbo-i] (n) (arch) (See モダンガール) modern boy (slang circa the 1920s)
モボ[, mobo] (n) (arch) (abbr) (See モダンボーイ) modern boy (slang circa the 1920s)
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
俗箏;俗筝[ぞくそう, zokusou] (n) (See 楽箏) modern koto (in contrast to the gagaku koto or gakuso) (lit. vulgar koto); modern koto music
原牛[げんぎゅう, gengyuu] (n) (See オーロックス) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
新人[しんじん, shinjin] (n,adj-no) (1) new face; newcomer; (2) modern humans (from Cro-Magnon man onwards); (P)
現代[げんだい, gendai] (adj-no,n-adv,n) nowadays; modern era; modern times; present-day; (P)
現代小説[げんだいしょうせつ, gendaishousetsu] (n) contemporary novel; modern novel
現代思想[げんだいしそう, gendaishisou] (n) contemporary philosophy; modern thought
現代戦[げんだいせん, gendaisen] (n) modern warfare
現代文明[げんだいぶんめい, gendaibunmei] (n) modern civilization; modern civilisation
現代科学[げんだいかがく, gendaikagaku] (n) present-day science; modern science
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku)
近代五種競技[きんだいごしゅきょうぎ, kindaigoshukyougi] (n) the modern pentathlon
近代音楽[きんだいおんがく, kindaiongaku] (n) modern music; contemporary music
銃剣道[じゅうけんどう, juukendou] (n) form of modern martial art using the bayonet
間切[まぎり, magiri] (n) (obs) (See 村) land division in the Ryukyu Kingdom equivalent to modern villages
阿国歌舞伎[おくにかぶき, okunikabuki] (n) Okuni kabuki; progenitor of modern kabuki, developed by Izumo Taisha shrine maiden Izumo no Okuni and popularized in Kyoto (early Edo period)
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ぱりっと[, paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy
ポストモダンフェミニズム[, posutomodanfeminizumu] (n) postmodern feminism
モデルノロギオ[, moderunorogio] (n) modernologio (Kon Waziro's lifestyle observation)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
現在世界[げんざいせかい, genzaisekai] modern world
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times

modern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
เฉี่ยว[X] (chīo) EN: modern FR: à la mode
ช่องเก้า[org.] (Chǿng Kao) EN: Channe 9 ; Modern Nine TV FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]
เดิ้น[adj.] (doēn) EN: stylish and modern ; go-go FR:
ฟิสิกส์ยุคใหม่[n. exp.] (fisik yuk m) EN: modern physics FR: physique moderne [f]
ห้องพักทันสมัย[n. exp.] (hǿng phak t) EN: modern room FR: chambre moderne [f]
หัวสมัยใหม่[adj.] (hūa samaima) EN: modern ; progressive FR:
การอ่านตามความนิยม[n. exp.] (kān ān tām ) EN: modern pronunciation FR: prononciation moderne [f]
การศึกษาแผนใหม่[n. exp.] (kān seuksā ) EN: modern education FR:
คนสมัยใหม่[n. exp.] (khon samaim) EN: modern people FR:
ความคิดทางการเมืองไทยสมัยใหม่[n. exp.] (khwāmkhit t) EN: Thai modern political thought FR:
มนุษย์สมัยใหม่[n. exp.] (manut samai) EN: modern humans ; Homo sapiens FR: homme moderne [m] ; Homo sapiens
โมเดิร์น[adj.] (modoēn) EN: modern FR: moderne
โมเดิร์นอาร์ต = โมเดิร์น อาร์ท[n. exp.] (modoēn āt) EN: modern art FR: art moderne [m]
นำสมัย[adj.] (namsamai) EN: modern ; up-to-date ; fashionable FR: moderne ; actuel ; d'aujourd'hui ; contemporain ; à la page (fam.)
ปัจจุบัน[adj.] (patjuban) EN: present ; current ; modern FR: présent ; actuel ; moderne
แผนใหม่[adj.] (phaēn mai) EN: new ; modern FR: nouveau
แผนปัจจุบัน[adj.] (phaēn patju) EN: modern ; new style FR: moderne
แพทย์แผนปัจจุบัน[n. exp.] (phaēt phaēn) EN: pratictioner of modern medicine ; medical doctor FR:
ภาษาฮีบรู[n. exp.] (phāsā Hībrū) EN: Hebrew ; Modern Hebrew FR: hébreu [m] ; hébreu moderne [m]
ภาษาฮีบรูปัจจุบัน [n. exp.] (phāsā Hībrū) EN: Modern Hebrew FR: hébreu moderne [m]
ภาษาปัจจุบัน[n. exp.] (phāsā patju) EN: modern language FR: langue moderne [f] ; langue vivante [f]
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่[n. exp.] (phiphitthap) EN: museum of modern art FR: musée d'art moderne [m]
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (โมม่า)[n. prop.] (Phiphitthap) EN: The Museum of Modern Art (MoMA) FR:
เพลงเพื่อชีวิต[n. exp.] (phlēng pheū) EN: songs for life ; modern Thai folk music FR: chanson lyrique [f]
เพลงสากล[n. exp.] (phlēng sāko) EN: Western song ; Western-style music ; modern song ; popular song ; popular music FR:
เพลงไทยสากล[n. exp.] (phlēng Thai) EN: new-style Thai song ; modern Thai song FR: chanson Thaïe contemporaine [f]
ประเทศอุตสาหกรรม[n. exp.] (prathēt uts) EN: industrial country; advanced country ; modern country FR: pays industrialisé [m]
สมัยใหม่[adj.] (samaimai) EN: modern ; up-to-date ; new-style ; new-fashioned ; modern-day ; newfangled FR: moderne ; actuel ; contemporain
สมัยปัจจุบัน[adj.] (samai patju) EN: modern ; present-day ; nowadays FR: moderne ; actuel
สไตล์โมเดิร์น[n. exp.] (satai mōdoē) EN: modern style FR: style moderne [m]
สถานีวิทยุ อสมท[TM] (Sathānī Wit) EN: Modern Radio ; MCOT Modern Radio FR:
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่[n. exp.] (sathāpattay) EN: Modern architecture FR: architecture moderne [f] ; architecture contemporaine [f]
ซิ่ง[adj.] (sing) EN: hip ; up-to-date ; modern FR:
ศิลปะสมัยใหม่[n. exp.] (sinlapa sam) EN: modern art FR: art moderne [m]
ตามความนิยม[adj.] (tām khwām n) EN: fashionably ; modern FR:
ทันสมัย[adj.] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic ; branché ; dans le vent
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่[n. exp.] (theknik kān) EN: modern management techniques ; modern management FR: techniques de management modernes
เทคโนโลยีก้าวหน้า[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: modern technology FR: technologie moderne [f]
อุปกรณ์ไฮเทค[n. exp.] (uppakøn hai) EN: modern gadgets FR:

modern ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
modern; zeitgemäß; zeitgerecht; neuzeitlich {adj} | moderner | am modernstenmodern | more modern | most modern; modernest
Hauptschule {f} (etwa)secondary modern school
Realschule {f}secondary modern school
Moderne {f}modernity
Modernisierung {f}modernization
Modernismus {m}modernism
Modernität {f}modernness
Neuzeit {f}modern times
modern {adv}modernly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า modern
Back to top