ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alteration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alteration*, -alteration-

alteration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alteration (n.) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง Syn. modification, revision, remodeling
alteration (n.) ผลของการเปลี่ยนแปลง
English-Thai: Nontri Dictionary
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกลับกลาย (n.) alteration See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification Syn. การแปรผัน, การแปร, การเปลี่ยนแปลง
การผันแปร (n.) alteration See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification Syn. การแปรผัน, การแปร, การเปลี่ยนแปลง, การกลับกลาย
การเปลี่ยนแปลง (n.) alteration See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification Syn. การแปรผัน, การแปร, การกลับกลาย
การเปลี่ยนแปลง (n.) alteration See also: change, unstableness, instability, variation Syn. ความแปรผัน Ops. ความคงที่
การแปรผัน (n.) alteration See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification Syn. การแปร, การเปลี่ยนแปลง, การกลับกลาย
ความผันแปร (n.) alteration See also: change, unstableness, instability, variation Syn. ความแปรผัน, การเปลี่ยนแปลง Ops. ความคงที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems the villagers have made a little, tiny alteration to the height.ชาวบ้านได้เพิ่มความสูงให้เนินนิดหน่อย
"L ove is not love Which alters when it alteration findsL ove is not love Which alters when it alteration finds
But we already exhausted tailors, alteration shops. There's no overlap.แต่เราได้ตรวจดูร้านตัดผ้า ร้านแก้ทรง ไม่มีร้านไหนตรงกัน
T-minus-20 to energy alteration.ที-ลบ-20 พลังงานผกผัน
At least, it was my mother's until I took it to this wonderful alterations guy who had it tailored for me,อย่างน้อยมันก็เป็นของแม่ผมกระทั่งผมเอามา มาเป็นผู้ชายที่เจ๋งซึ่ง ตัดชุดให้ผม
Because of the alterations, we believe the unsub is attempting to recreate a woman he once loved.แฟนเหรอ? หรือภรรยา, แม่ ใครก็ได้ที่ตายไปอย่างกระทันหัน
Of course we need to make a few alterations-- uh, hemlines, necklines.แน่นอน เราต้องการ เปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อย เออ...
"Strictly no alterations."ห้ามกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
Yes! Now I can just engage seat angle alteration.เยส ตอนนี้ผมปรับองศาที่นั่งได้แล้ว
President Snow insisted, but I made a few alterations.ปธน.สโนว์สั่งมา แต่ฉันเพิ่มเติมอะไรลงไปหน่อย
Just making a few alterations.แค่ปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อย
The machine was designed to accept alterations in its programming only as a response to an attack.แมชชีนถูกออกแบบมา ให้ยอมรับการดัดแปลง แค่เรื่องของการโปรแกรมข้อมูลเท่านั้น เพื่อตอบโต้การโจมตี

alteration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
増改築[ぞうかいちく, zoukaichiku] (n) extension and structural alteration of building
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P)
改築[かいちく, kaichiku] (n,vs) structural alteration of building; reconstruction; (P)
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P)
変更[へんこう, henkou] (n,vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P)
変移[へんい, hen'i] (n,vs) change; alteration; transmutation; mutation; (P)
変造[へんぞう, henzou] (n,vs) alteration; defacement; debasement; falsification; forgery; (P)
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
改ざん(P);改竄[かいざん, kaizan] (n,vs) alteration; falsification; faking; (P)
改定[かいてい(P);かいじょう, kaitei (P); kaijou] (n,vs) (See 改訂) revision (of a rule, price, etc.); reform; alteration; change; (P)
改正[かいせい, kaisei] (n,vs,adj-no) revision; amendment; alteration; (P)
改訂[かいてい, kaitei] (n,vs,adj-no) (See 改定) revision (of text); alteration; change; (P)
替え(P);換え;代え[かえ, kae] (n) (1) change; alteration; substitute; spare; proxy; (2) (usu. 換え) rate of exchange; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
調整[ちょうせい, chousei] modification, alteration

alteration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การดัดแปลง[n.] (kān datplaē) EN: modification ; adaptation ; alteration FR: modification [f]
การกลับกลาย[n.] (kān klapklā) EN: alteration FR:
การผันแปร[n.] (kān phanpra) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification ; fluctuation FR: fluctuation [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenpl) EN: change ; transformation ; alteration ; revolution FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; variation [f] ; mutation [f]
การแปรผัน[n.] (kān praēpha) EN: variation ; alteration FR: variation [f]
ความผันแปร[n.] (khwām phanp) EN: alteration ; variation ; variance ; variability FR: variation [f]
แผลงมาจาก...[X] (phlēng mā j) EN: FR: altération de … [f]
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit ; remodel ; make alterations FR: modifier ; adapter ; altérer ; customiser (anglic.)

alteration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zollsatz {m} | Änderung der Zollsätze | Zollsatz Null anwendenduty rate; rate of duty; tariff rate | alteration of customs duties | to apply a zero rate
Bauveränderung {f}structural alteration
Änderungsart {f}alteration type
Änderungscode {m}alteration code
Änderungsdatum {n}alteration date
Änderungsrate {f}alteration rate
Änderungszeile {f}alteration line
Änderungszeit {f}alteration time
Vertragsänderung {f}alteration of contract
Umbau {m}alteration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alteration
Back to top