ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrug*, -shrug-

shrug ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrug (vi.) ยักไหล่เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ Syn. jerk
shrug (vt.) ยักไหล่แสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ Syn. jerk
shrug (n.) อาการยักไหล่ See also: การยักไหล่, การยกไหล่ Syn. jerk
shrug off (phrv.) บิดตัวถอด (ผ้า) ออก
shrug off (phrv.) ขจัด See also: ขับไล่
English-Thai: HOPE Dictionary
shrug(ชรัก) vt. ยักไหล่ (เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือดูถูกหรืออื่น ๆ) vi. ยักไหล่ -Phr. (shrug off ไม่สนใจ เฉยเมย สะบัด สลัด บิดตัวและถอดเสื้อออก) n. เสื้อขนสัตว์เอวสั้นแบบหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
shrug(n) การยกไหล่,การยักไหล่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยักไหล่ (v.) shrug one´s shoulder See also: raise one´s shoulder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I warned her, but she shrugged her shoulders. "What's it got to do with you?" She said.ผมเตือนหล่อน เเต่หล่อนก็ได้แต่ยักไหล่ เเล้วพูดว่า "คุณจะทําอะไรฉันได้ล่ะ"
They just shrug. Because they hate us, too. I mean, that's the point.เขาก็แค่ยักไหล่ เพราะพวกเขาเกลียดเราเหมือนกัน นั่นล่ะประเด็น
Looks like whatever it is just shrugged it off.ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตาม มันเพิ่งจะลอกคราบ
The kid who communicates with grunts and shrugs,เด็กๆ ที่พูดคุยกับ grunts และ shrugs (เพื่อนในจินตนาการ)
Look, Lynette, you're my friend, and I love you, but as far as knowing if you're any good at your job... (inhales sharply) Enough with the shrugging.ฟังนะ ลินเน็ต เธอเป็นเพื่อนฉัน แล้วฉันก็รักเธอ แต่เท่าที่รู้ว่าเธอทำงานเก่ง ยักไหล่พอแล้ว
Four shrugs. I'm out.ยักไหล่ไปสี่ที ฉันเลิกดีกว่า
It's longer than my copy of Atlas Shrugged.ยาวซะยิ่งกว่าบทละครหลังข่าวของฉันซะอีก
Shrugs. You'll keep wearing the shrugs.เพราะเสื้อคุมไหล่ เธอใส่มันอยู่ตลอด
Take off your shrug, please.ถอดเสื้อคลุมออกด้วยค่ะ
"Catcher in the Rye," "Atlas Shrugged.""แคทเชอร์ อิน เดอะ ไรย์" "แอทลาส ชรักด์"
So you just shrugged and let it go?คุณเพียงยกไหล่ แล้วก็ปล่อยมันไป
I will not have my children living in a house where dealing drugs and hurting people and killing people is shrugged off as "shit happens."ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกๆของฉัน อยู่ในบ้าน ที่มีพ่อค้ายาเสพติดอยู่ด้วย และทำร้ายผู้คน และก็ฆ่าผู้คน

shrug ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一笑に付する[いっしょうにふする, isshounifusuru] (exp,vs-s) to laugh something off; to shrug a matter off
窄める[すぼめる;つぼめる, subomeru ; tsubomeru] (v1,vt) to make narrower; to shut (an umbrella); to shrug (one's shoulders); to purse (one's lips)
竦める[すくめる, sukumeru] (v1,vt) (uk) to shrug (shoulders); to duck (head); to draw back (body)
肩をすくめる;肩を竦める[かたをすくめる, katawosukumeru] (exp,v1) to shrug one's shoulders

shrug ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยัก[v.] (yak) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway FR: bouger ; remuer ; hausser
ยักไหล่[v. exp.] (yak lai) EN: shrug one' s shoulder FR: hausser les épaules

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrug
Back to top