ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broad-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broad-minded*, -broad-minded-

broad-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broad-minded (adj.) ใจกว้าง
broad-mindedness (n.) ลัทธิเสรีนิยม
English-Thai: HOPE Dictionary
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีน้ำใจ (n.) broad-mindedness See also: generousness Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Ops. ความใจแคบ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (n.) broad-mindedness See also: generousness Syn. ความมีน้ำใจ Ops. ความใจแคบ
ความใจกว้าง (n.) broad-mindedness See also: generousness Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Ops. ความใจแคบ
ใจเติบ (v.) be too broad-minded Syn. ใจกว้าง
ใจเติบ (adj.) too broad-minded
ใจโต (adj.) too broad-minded See also: lavish, openhanded, ostentatious Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่ Ops. ใจแคบ
ใจโต (v.) be too broad-minded See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่ Ops. ใจแคบ
ใจใหญ่ (adj.) too broad-minded See also: lavish, openhanded, ostentatious Syn. หน้าใหญ่ Ops. ใจแคบ
ใจใหญ่ (v.) be too broad-minded See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded Syn. หน้าใหญ่ Ops. ใจแคบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's try to be broad-minded about this.นึกออกมั้ยว่ามันใหญ่ขนาดนี้
He really is a broad-minded person.เขาเป็นคนใจกว้างจริงๆ
However, there are legions of less broad-minded souls.อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ใจกว้าง
Yeah. Well, you're broad-Minded.ใช่ ตุณช่างใจกว้างจริงๆ

broad-minded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
襟度[jīn dù, ㄐㄧㄣ ㄉㄨˋ, 襟度] broad-minded; magnanimous
襟怀夷旷[jīn huái yí kuàng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 襟怀夷旷 / 襟懷夷曠] broad-minded
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 夷旷 / 夷曠] expansive; level and broad; broad-minded
宽宏大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, 宽宏大度 / 寬宏大度] magnanimous; generous; broad-minded
宽弘[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽弘 / 寬弘] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
宽洪[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽洪 / 寬洪] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
宽洪大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, 宽洪大度 / 寬洪大度] magnanimous; generous; broad-minded
宽洪大量[kuān hóng dà liàng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, 宽洪大量 / 寬洪大量] magnanimous; generous; broad-minded

broad-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐の深い[ふところのふかい, futokoronofukai] (adj-i) (See 懐が深い) broad-minded
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades
闊達;豁達;濶達[かったつ;かつだつ(ok), kattatsu ; katsudatsu (ok)] (adj-na,n) openhearted; frank; broad-minded
闊達自在[かったつじざい, kattatsujizai] (n,adj-na) broad-minded and free in disposition; large-hearted and not scrupulous about trifles
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] (n) tolerance; broad-mindedness; (P)
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something)
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] (adj-na,n,adj-no) generous; magnanimous; big-hearted; broad-minded; (P)
度量の広さ[どりょうのひろさ, doryounohirosa] (n) broad-mindedness
心が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp,adj-i) (See 心の広い) generous; broad-minded; big-hearted
心の広い[こころのひろい, kokoronohiroi] (exp) (See 心が広い) generous; broad-minded; big-hearted
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp,adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi

broad-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ใจโต[adj.] (jaitō) EN: lavish ; too broad-minded FR:
ใจเติบ[adj.] (jaitoēp) EN: too broad-minded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broad-minded
Back to top