ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open-minded*, -open-minded-

open-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open-minded (adj.) ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง Syn. broad-minded, unprejudiced Ops. narrow-minded
open-mindedness (n.) การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง Syn. fairness
English-Thai: HOPE Dictionary
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ลำเอียง,ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know me I'm an open-minded person.คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนใจกว้าง
What? 'cause not everyone is as open-minded as you.อะไร ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอ่านใจได้เหมือนแก
I mean, I'm a fairly open-minded guy, but there are things happening here that I can't even begin to explain.ผมหมายถึง,ผมเป็นคนรับอะไรได้ง่ายๆ แต่ มันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ บางอย่างที่ผมไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มอธิบายมัน
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป.
Well, I'm a little bit more open-Minded than most.ผมใจกว้างกว่าคนอื่นๆ นะครับ
So you're being pretty open-minded about this Georgina thing.งั้นหมายความว่าเธอเริ่มเปิดใจ เรื่องจอร์จีน่า /ใช่ บางทีอาจเป็นเพราะว่าฉันเริ่มเดทกับคาร์เตอร์
Don't put this kid in danger because you want to make some grand gesture about how open-minded you are.อย่าเอาเด็กไปเสี่ยงอันตรายเพราะคุณอยาก มีท่าทางที่ดีเกี่ยวกับการเปิดใจ
An open-minded friend...เพื่อนที่พร้อมจะเปิดใจรับฟัง
That you're open-minded like Mommy?คุณใจกว้างเหมือนแม่ของคุณ?
Well, that wasn't very open-minded of you.นั่นไม่ได้เปิดใจคุณมาก
Men of type B are honest and open-minded.หนุ่มกรุ๊ป B เป็นคนซื่อสัตย์ และเปิดเผย
That I'm very open-minded.ผมมีความในใจจะบอกคุณ

open-minded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心胸开阔[xīn xiōng kāi kuò, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄎㄞ ㄎㄨㄛˋ, 心胸开阔 / 心胸開闊] broad; open-minded
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, 开明 / 開明] enlightened; open-minded; enlightenment
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table

open-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭の柔らかい[あたまのやわらかい, atamanoyawarakai] (adj-i) (See 頭が柔らかい) flexible (of people); open-minded
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P)

open-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
เปิดใจกว้าง[adj.] (poēt jai kw) EN: open-minded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า open-minded
Back to top