ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

babyish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *babyish*, -babyish-

babyish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
babyish (adj.) มีนิสัยเหมือนเด็ก See also: ทำตัวเป็นเด็กเล็กๆ, เหมือนทารก Syn. childish, infantile
babyish (adj.) ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็ก See also: เหมาะกับเด็กๆ, , แบบเด็กๆ, เป็นของเด็กๆ Syn. infantile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า babyish
Back to top