ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intolerable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intolerable, *intolerable*,

-intolerable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last year, we had some intolerable incidents so, I want to make this easy for you.ปีที่แล้ว เรามีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น อาจารย์อยากจะช่วยพวกเราซักหน่อย
And losing is intolerable to me.และความพ่ายแพ้คือสิ่งที่ฉันทนไม่ได้
The idea of losing is just intolerable to him.แค่คิดว่าแพ้\เขาก็ทนไม่ได้แล้ว
That is an intolerable risk.นั่นสำหรับ ความเสี่ยงที่รับไม่ได้แล้ว
They said I'm an intolerable egomaniac.พวกเขาหาว่าฉันมันหลงตัวเองสังคมรังเกียจ

-intolerable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence
目に余る[めにあまる, meniamaru] (exp,v5r) to be intolerable or unpardonable
鼻持ちならない[はなもちならない, hanamochinaranai] (adj-i) stink; intolerable

-intolerable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offensive ; intolerable FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[v.] (khap-okkhap) EN: feel distressed ; find something intolerable FR:
เหลืออด[adj.] (leūa-ǿt) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลืออดเหลือทน[adj.] (leūa-ǿtleūa) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
มันจะมากไปแล้ว[xp] (man ja māk ) EN: that's going too far ; be intolerable FR: cela va trop loin
ย่ำแย่[adj.] (yamyaē) EN: unbearable ; intolerable ; beyond toleration FR:

-intolerable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerträglich; intolerierbar {adj} | unerträglicher | am unerträglichstenintolerable | more intolerable | most intolerable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intolerable-
Back to top