ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

source

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *source*, -source-

source ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
source (n.) ต้นกำเนิด See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด Syn. beginning, root
source (n.) แหล่งข้อมูล See also: ผู้ให้ข้อมูล Syn. expert, specialist
source book (n.) หนังสือรวบรวมงานต้นแบบของงานวิจัย See also: ข้อเขียนต้นแบบ
source code (n.) ซอร์สโค้ด See also: รหัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเปลี่ยนเป็น machine code ก่อนทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Syn. object code
source of help (n.) แหล่งพึ่งพิง
sourcerer (n.) ผู้มีเวทมนตร์ See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม Syn. wizard
English-Thai: HOPE Dictionary
source(ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา, Syn. fountain,origin
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
source codeรหัสต้นฉบับคำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตอ (n.) source See also: origin Syn. เหตุเดิม, เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
ที่อยู่ (n.) source Syn. ถิ่น, ที่
บ่อเกิด (n.) source Syn. แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
อู่ (n.) source Syn. แหล่ง
เค้ามูล (n.) source See also: origin, cause, root Syn. เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ
เรื่องเดิม (n.) source See also: origin Syn. เหตุเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
เหตุเดิม (n.) source See also: origin, cause, root Syn. ที่มา, สาเหตุ
เหตุเดิม (n.) source See also: origin Syn. เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
แหล่ง (n.) source Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่งกำเนิด (n.) source Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งที่มา (n.) source See also: origin, root, derivation, base Syn. ที่มา, มูลเหตุ
แหล่งเกิด (n.) source Syn. บ่อเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
ภาษาต้นฉบับ (n.) source language
ต้นเพลิง (n.) source of a fire See also: origin of the fire, cause of the fire Syn. ต้นไฟ
ต้นไฟ (n.) source of a fire See also: origin of the fire, cause of the fire
แหล่งพลังงาน (n.) source of energy See also: source of power, power source
แหล่งข้อมูล (n.) source of information
แหล่งข้อมูล (n.) source of information
แหล่งเงินทุน (n.) source of investment funds
แหล่งผลิต (n.) source of production
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm investigating the source of a diseaseฉันกำลังตรวจหาแหล่งของเชื้อโรค
They came from the same sourceพวกมันมาจากแหล่งเดียวกัน
We have to find the sourceพวกเราต้องหาแหล่ง(ที่มาของโรค)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า"
Well, now we know the source of the numbers, but we still don't know what they mean.คือ, ตอนนี้เรารู้ที่มาของตัวเลข, แต่.. เรายังไม่รู้ ว่ามันหมายความว่าอะไร
That window seems to be the source of the Roman numerals.ดูเหมือนหน้าต่างนั่นจะเป็นที่มา ของตัวเลขโรมัน
That's right. The source is the star of the show.ที่เหมาะสม มาเป็นดาวของการแสดง
And I really believe that Dante is a source from glasnost heaven.และผมเชื่อว่า Dante เป็นแหล่งที่มาจาก glasnost สวรรค์
A source of literal, visible delight... but necessary.แหล่งของความสุข ที่จับต้องได้ แต่จำเป็นต้องมี
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ
Every time we get to the source they're already long gone.ทุกๆครั้งที่เรารู้ตำแหน่ง มันก็เปิดตูดไปไกลแลัว!
To humans, it is like staring at the sun: a blinding brightness that conceals a source of great power.มันจะเหมือนการมองดวงอาทิตย์; ตามองไม่เห็น เพราะแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่.
What shall I do about the source queue?สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไร เกี่ยวกับคิวที่มา?
Okay, point source confirmed.รถรับส่งอยู่ในโหมดสลีป เอาล่ะแหล่งกำเนิด ได้รับการยืนยัน

source ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
法源寺[Fǎ yuán sì, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄙˋ, 法源寺] Fayuan or Source of the Law temple in Beijing
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, 财源 / 財源] financial resources; source of revenue
左右逢源[zuǒ yòu féng yuán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄈㄥˊ ㄩㄢˊ, 左右逢源] lit. to get water source from every side (成语 saw); slick operator who can derive benefit from any situation
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, 来源 / 來源] source (of information etc); origin
传染源[chuán rǎn yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄩㄢˊ, 传染源 / 傳染源] source of an infection
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, 出处 / 出處] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from
原物料[yuán wù liào, ㄩㄢˊ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 原物料] source material; raw materials
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet
情报处[qíng bào chù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄔㄨˋ, 情报处 / 情報處] source (of information)
源代码[yuán dài mǎ, ㄩㄢˊ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, 源代码 / 源代碼] source code
源器官[yuán qì guān, ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 源器官] source organ
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, 筹略 / 籌略] astute; resourceful
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
古柯树[gǔ kē shù, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄕㄨˋ, 古柯树 / 古柯樹] coca plant (source of cocaine)
胆略[dǎn, ㄉㄢˇlu:e4, 胆略 / 膽略] courage and resource
能源[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, 能源] energy; power source
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, 财力 / 財力] financial resources
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 源泉] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin
[sù, ㄙㄨˋ, 泝] go upstream; trace the source
[sù, ㄙㄨˋ, 溯] go upstream; trace the source
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, 人力资源 / 人力資源] human resources
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, 信息资源 / 信息資源] information resource
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
光源[guāng yuán, ㄍㄨㄤ ㄩㄢˊ, 光源] light source
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵源] manpower resources (for military service); sources of troops
矿产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, 矿产资源 / 礦產資源] mineral resources
矿藏[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, 矿藏 / 礦藏] mineral resources
谋智[móu zhì, ㄇㄡˊ ㄓˋ, 谋智 / 謀智] Mozilla Corporation; intelligence and wisdom; resourceful; same as 智謀|智谋
自然资源[zì rán zī yuán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗ ㄩㄢˊ, 自然资源 / 自然資源] natural resource
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
中子源[zhōng zǐ yuán, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄩㄢˊ, 中子源] neutron source
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
主要来源[zhǔ yào lái yuán, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, 主要来源 / 主要來源] principle source; main source
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully

source ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー源[エネルギーげん, enerugi-gen] (n) energy source
オープンソース[, o-punso-su] (n) {comp} open source (software, etc.)
オープンソースコード[, o-punso-suko-do] (n) {comp} open source code
オープンソースソフトウェア[, o-punso-susofutouea] (n) {comp} open source software
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] (n) {comp} clock source
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) {comp} source module; compilation unit
シングルソースサプライヤー[, shinguruso-susapuraiya-] (n) {comp} single source supplier
ソースコード管理システム[ソースコードかんりシステム, so-suko-do kanri shisutemu] (n) {comp} source code control system
ソースルーティング[, so-suru-teingu] (n) {comp} source routing
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) {comp} source level compatible
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P)
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] (n) {comp} source module; compilation unit
塞源[そくげん, sokugen] (n,vs) blockage of a source
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] (n) {comp} stationary message source; stationary information source
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything
懐炉灰[かいろばい, kairobai] (n) fuel source for a (pocket) body warmer
所出[しょしゅつ, shoshutsu] (n) one's birthplace; source
水上[みなかみ, minakami] (n) headwaters; source
水源[すいげん, suigen] (n) source of river; fountainhead; (P)
汚染源[おせんげん, osengen] (n) source of pollution
浩然の気[こうぜんのき, kouzennoki] (n) (1) universal life force (the source of animation for all things); (2) free spirit (i.e. a mindset unencumbered with worldly concerns)
源泉徴収[げんせんちょうしゅう, gensenchoushuu] (n,adj-no) tax withholding at the source
源泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] (n) income tax withheld at the source
源泉課税[げんせんかぜい, gensenkazei] (n,adj-no) tax withholding at the source
源流[げんりゅう, genryuu] (n) (1) current-limiting; (2) source or headwaters (e.g. of a river); (3) origin of something continuous; (P)
環境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] (n) {comp} ambient light source
確かな筋[たしかなすじ, tashikanasuji] (n) reliable source
種本[たねほん, tanehon] (n) source book
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
苦集滅道[くじゅうめつどう;くじゅめつどう;くしゅめつどう, kujuumetsudou ; kujumetsudou ; kushumetsudou] (n) {Buddh} (See 四諦) Suffering, Source of Suffering Desire, The Cessation of Suffering, The Way Leading to the Cessation of Suffering (The Four Noble Truths of Buddhism)
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty)
財源[ざいげん, zaigen] (n) source of funds; resources; finances; (P)
逆光[ぎゃっこう, gyakkou] (n,adj-no) (abbr) (See 逆光線) backlighting; having a light source in front of the camera lens in photography
道路特定財源[どうろとくていざいげん, dourotokuteizaigen] (n) revenue source set aside for road construction
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source
ソース[そーす, so-su] source
ソースイメージ[そーすいめーじ, so-suime-ji] source image
ソースコード[そーすこーど, so-suko-do] source code
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source
二次資料[にじしりょう, nijishiryou] secondary source
原始プログラム[げんしプログラム, genshi puroguramu] source program
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link)
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link)
原始言語[げんしげんご, genshigengo] source language
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source
平行光源[へいこうこうげん, heikoukougen] directional light source
感染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction
環境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] ambient light source
発信源[はっしんげん, hasshingen] source
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF
起点シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] source thesaurus
起点デスクリプタ[きてんデスクリプタ, kiten desukuriputa] source descriptor
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet
音源[おんげん, ongen] sound source
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] network resources
ネットワーク資産[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] network resource
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] font resource
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出所[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source

source ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead FR: source [f] ; origine [f]
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa FR: source minérale [f]
บ่อน้ำร้อน[n.] (bønāmrøn) EN: hot spring FR: source d'eau chaude [f]
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source FR: voir le texte source
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
กำเนิด[n.] (kamnoēt) EN: birth ; origin ; source FR: naissance [f] ; origine [f] ; source [f]
เค้ามูล[n.] (khaomūn) EN: source FR:
ข้อมูลปฐมภูมิ[n. exp.] (khømūn path) EN: primary data ; primary source FR: données primaires [f]
เครื่องสำรองไฟ[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
เครื่องสำรองไฟฟ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: uninterruptible power supply (UPS) ; uninterruptible power source (UPS) FR: stabilisateur de courant [m]
ขุม[n.] (khum) EN: source FR:
คุณากร[n.] (khunākøn) EN: source of goodness ; source of virtue FR:
ขุนน้ำ[n.] (khunnām) EN: source of a river ; stream from a top of mountain FR: source d'une rivière [f]
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล[n. exp.] (khwām nā ch) EN: source credibility FR: fiabilité des sources [f]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: source ; origin ; seat ; birthplace FR: source [f] ; origine [f]
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laeng āraya) EN: place of civilization ; source of civilization FR: berceau de la civilisation [m]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laeng kamno) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
แหล่งกำเนิดความร้อน[n. exp.] (laeng kamno) EN: heat source FR: source de chaleur [f]
แหล่งกำเนิดแสง[n. exp.] (laeng kamno) EN: light source FR: source de lumière [f]
แหล่งกำเนิดแม่น้ำ[n. exp.] (laeng kamno) EN: source of a river FR: source d'une rivière [f]
แหล่งกำเนิดพลังงาน[n. exp.] (laeng kamno) EN: source of energy FR: source d'énergie [f]
แหล่งคาร์บอน[n. exp.] (laeng khābǿ) EN: carbon source FR:
แหล่งข่าว[n. exp.] (laeng khāo) EN: source of information FR: source [f] ; sources [fpl] ; source d'information [f]
แหล่งข่าวน่าเชื่อถือ[n. exp.] (laeng khāo ) EN: FR: source d'information fiable [f] ; source fiable [f]
แหล่งข้อมูล[n. exp.] (laeng khømū) EN: data source ; source of information FR: source d'information [f]
แหล่งน้ำ[n. exp.] (laeng nām) EN: water source ; source of water FR: source d'eau [f] ; source [f] ; point d'eau [m]
แหล่งน้ำร้อน[n. exp.] (laeng nām r) EN: FR: source d'eau chaude [f]
แหล่งเงินทุน[n. exp.] (laeng ngoen) EN: source of investment funds FR:
แหล่งพลังงาน[n. exp.] (laeng phala) EN: source of energy ; source of power ; power resource FR: source d'énergie [f] ; ressource énergétique [f]
แหล่งพลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (laeng phala) EN: FR: source d'énergie renouvelable [f]
แหล่งผลิต[n. exp.] (laeng phali) EN: source of production FR: lieu de production [m]
แหล่งสินค้า[n. exp.] (laeng sinkh) EN: source of supplies FR: source d'approvisionnement [f]
แหล่งที่มา[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)
แหล่งที่มาของมลพิษ[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source of pollution FR: source de pollution [f]
แหล่งที่มาของรายได้[n. exp.] (laengt hīmā) EN: source of income FR: source de revenu [f]
แหล่งต้นทาง[n. exp.] (laeng tonth) EN: source FR:
แหล่งวัตถุดิบ[n. exp.] (laeng watth) EN: source of raw materials FR: source de matière première [f]
แม่บท[n.] (maēbot) EN: basic text ; basic law ; basic source ; model law ; model work FR:

source ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Emission {f} | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions
Energiequelle {f}energy source
Herkunftsangabe {f}indication of source
Urquell {m}primary source
Fundgrube {f}rich source
Unterlieferant {m}second source
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble
Spannungsquelle {f}voltage source
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
Findigkeit {f}resourcefulness
findig {adj} | findiger | am findigstenresourceful | more resourceful | most resourceful
findig {adv}resourcefully
Einnahmequelle {f}source of income
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Originalbeleg {m}source document
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development
Portierung {f} (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode)
Primärbibliothek {f}source library
Primärprogramm {n} [comp.]source program
Quellcode {m}source code
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing
Quellenangabe {f}list of references; list of sources
Quellenkarte {f}source map
Quellenmaterial {n}source material
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax
Ressource {f} | Ressourcen
Absenderkennung {f}source identifier
Ausgangssprache {f}source language
Brandherd {m}source of fire
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue
Energieträger {m}source of energy; energy carrier
Ergiebigkeit {f}source function
Lichtquelle {f}source of light
Gewässerbewirtschaftung {f}water resources management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า source
Back to top