ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impractical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impractical*, -impractical-

impractical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impractical (adj.) ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง See also: ที่ใช้งานไม่ได้ Syn. unrealistic, unworkable Ops. practical, realible, workable
English-Thai: HOPE Dictionary
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง
Once there it will be impractical to attack himคงเป็นเรื่องยากมาก ที่จะจัดการกับเขา
Perfectly impractical.แน่นอนว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย
How can we fight? This is so impractical!แต่ก่อนกองทัพปฏิวัติไม่มีอะไร เราก็ยังสละชีพกันได้
I'd say that using these weapons in a real conflict would be extremely impractical, no?จะบอกว่า ถ้าอาวุธพวกนี้ ถูกนำไปใช้ในสงครามจริง มันจะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น ใช่ไหม?
I mean, kind of impractical, right?แบบว่า มันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม
It feels like a race car but without the impracticality and discomfort.มันให้ความรู้สึกถึงรถแข่งแต่นุ่มสบาย
It's impractical, Booth.มันใช้ไม่ได้หรอก บูธ
Well, for one thing, it would be very impractical.ดี สำหรับบางสิ่ง มันอาจจะทำได้ไม่มาก
The surgery was too expensive, too impractical.ค่าผ่าตัดมันแพงเกินไป ไช้การไม่ได้จริง
Totally impractical. They all do it.ทำไปก็งั้นๆ แหละ ทำกันทุกคน

impractical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, 削足适履 / 削足適履] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution
迂论[yū lùn, ㄩ ㄌㄨㄣˋ, 迂论 / 迂論] unrealistic argument; high flown and impractical opinion
迂滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, 迂滞 / 迂滯] high-sounding and impractical
迂远[yū yuǎn, ㄩ ㄩㄢˇ, 迂远 / 迂遠] impractical
迂儒[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, 迂儒] unrealistic; pedantic and impractical

impractical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on
非実際的[ひじっさいてき, hijissaiteki] (adj-na) impractical; unpractical

impractical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ไม่สะดวก[adj.] (chai mai sa) EN: impractical FR: peu pratique
คนดีแต่พูด[n. exp.] (khon dī tāe) EN: someone who just pays lip service ; impractical person FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impractical
Back to top