ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perfectionist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perfectionist*, -perfectionist-

perfectionist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perfectionist (n.) ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ
I put probably too long, but that's the perfectionist in me. i guessบางทีผมคงใช้เวลากับสิ่งนี้มากไป แต่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่สมบรูณ์แบบนะผมคิดว่า
If a scandal like this breaks out, you think you can take it, a perfectionist like you?คุณคิดว่าคุณจะรับเรื่องอื้อฉาวแบบนี้ ได้หรือ, คนสมบูรณ์แบบอย่างคุณ?
You mean perfectionist.คุณหมายถึงพวกที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สูง
Because I guess I'm a perfectionist.เพราะว่าฉันคงเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบมั้ง
She's a perfectionist.เธอเป็นพวกต้องสมบูรณ์แบบ
He was a perfectionist.เขาเป็นนักสมบูรณ์แบบ
Artisans, uh, those who work long hours in solitude... perfectionists.ช่างฝีมือ เอ่อ... คนที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่คนเดียว พวกชอบความสมบูรณ์แบบ
Look, I'm a perfectionist.ฟังนะ ผมเป็นพวกยึดความสมบูรณ์แบบ

perfectionist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全主義者[かんぜんしゅぎしゃ, kanzenshugisha] (n) perfectionist

perfectionist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (khon sombūn) EN: perfectionist FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perfectionist
Back to top