ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

low-cost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *low-cost*, -low-cost-

low-cost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
low-cost (adj.) ราคาต่ำ See also: ราคาถูก Syn. cheap, inexpensive Ops. expensive
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Low-Costค่าใช้จ่ายต่ำ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We give low-cost loans to veterans in financial trouble.เราให้กู้ยืมทุนต่ำ แก่ทหารผ่านศึกที่มีปัญหาการเงิน
The Arkham district... will be developed into both low-cost housing as well... as a much-needed site for waste disposal.เขตอาร์คัมจะถูกพัฒนา เพื่อเป็นทั้งที่อยู่อาศัยราคาถูก และพื้นที่ทิ้งขยะ

low-cost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลว์คอสต์[X] (lō-khøt) EN: low-cost FR: low cost (anglic.)
สายการบินโลว์คอสต์[n. exp.] (sāikānbin l) EN: low-cost carrier ; low-cost airline ; budget airline FR: compagnie aérienne à bas prix [f] ; compagnie à bas prix [f]
สายการบินต้นทุนต่ำ[n. exp.] (sāikānbin t) EN: low-cost airline ; low-cost carrier FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
ถูก[adj.] (thūk) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price FR: bon marché ; pas cher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า low-cost
Back to top