ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decorated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decorated*, -decorated-

decorated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decorated (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. garnished
decorated (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย Syn. elaborate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุดั่น (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads Syn. ทองแกมแก้ว
ทองแกมแก้ว (n.) filigree jewelry decorated with fake diamonds See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads
วิภูษิต (adj.) decorated See also: adorned
ทรงเครื่อง (v.) be decorated See also: be adorned, be appareled, be attired
สิ่งปรุงแต่ง (n.) something decorated See also: decoration Syn. สิ่งเสริมแต่ง
สิ่งปรุงแต่ง (n.) something decorated See also: decoration Syn. สิ่งเสริมแต่ง
สิ่งเสริมแต่ง (n.) something decorated See also: decoration
สิ่งเสริมแต่ง (n.) something decorated See also: decoration
อลงการ (adv.) attractive decorated
อลงการ (v.) be attractive decorated
อลังการ (v.) be attractively decorated
อลังการ (adv.) attractively decorated
เต็มยศ (adv.) fully decorated Syn. ครบเครื่อง

decorated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máo, ㄇㄠˊ, 旄] banner decorated with animal's tail
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, 雕楹碧槛 / 彫楹碧檻] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment
牌楼[pái lou, ㄆㄞˊ ㄌㄡ˙, 牌楼 / 牌樓] decorated archway

decorated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコトラ[, dekotora] (n) decorated truck; art truck
デコレーションケーキ[, dekore-shonke-ki] (n) decorated cake (wasei
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone
レモンチョウチョウウオ[, remonchouchouuo] (n) dotted butterflyfish (Chaetodon semeion); decorated butterflyfish; golden butterflyfish
姫電[ひめでん, himeden] (n) (from 姫電話) highly decorated cell phone
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general
玉門[ぎょくもん, gyokumon] (n) beautifully decorated gate (euph. for female genitalia)
画楼[がろう, garou] (n) picture gallery; high decorated building
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat
絵日傘[えひがさ, ehigasa] (n) decorated umbrella; figured paper parasol
絵蝋燭[えろうそく, erousoku] (n) candle decorated with pictures, e.g. of colored birds and flowers
縁神獣鏡[しんじゅうきょう, shinjuukyou] (n) ancient mirror decorated with gods and animals
飾り車;餝り車[かざりぐるま, kazariguruma] (n) type of carriage beautifully decorated with gold, silver, gems, etc., for use by Heian era nobles at festivals and like activities
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August)
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly

decorated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อลงการ[adj.] (alongkān) EN: attractively decorated FR:
แกแล[n.] (kaēlaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
กะแล[n.] (kalaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
กาแล[n.] (kālaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
ขจิต[adj.] (khajit) EN: decorated ; embellished FR:
ประดับประดา[adj.] (pradappradā) EN: decorated (with) FR: orné (de)
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūan) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired FR:
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: savory ; garnished ; decorated FR:
เต็มยศ[adj.] (temyot) EN: fully decorated ; full dress FR:
ติดปีก[v. exp.] (tit pīk) EN: be decorated as a trained pilot ; get wings ; fly away FR:
ตกแต่ง[adj.] (toktaeng) EN: decorated FR: décoré
ตกแต่งด้วยลายประดับมุก[v. exp.] (toktaeng dū) EN: be decorated with mother-of-pearl inlay FR:
วิภูษิต[adj.] (wiphūsit) EN: decorated FR:
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ตกแต่งใหม่[adj.] (toktaeng ma) EN: redecorated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decorated
Back to top