ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exonerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exonerate*, -exonerate-

exonerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exonerate (vt.) ทำให้พ้นจากความผิด See also: ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา Syn. absolve, excuse, vindicate
English-Thai: HOPE Dictionary
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit
English-Thai: Nontri Dictionary
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which would seem to exonerate him.ซึ่งเหมือนจะทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหา
Lincoln said he could exonerate him.ลินคอล์นบอกว่า เขาจะช่วยให้ลินคอล์นพ้นผิดได้
Somebody on the inside claims they can exonerate Lincoln.มีคนในบอกว่าจะช่วยให้ลินคอล์นพ้นผิดได้
That doesn't exonerate you.มันไม่ใช่ความผิดของคุณ
Did you seriously think I could sit on information that would exonerate Mike?เธอคิดว่าฉันจะปล่อยมันผ่านไป แทนที่จะช่วยไมค์งั้นเหรอ
Whether you like it or not,Jason Weller's testimony will exonerate me.นั่นคือคนที่ฆ่าสามีฉันเหรอคะ?
Bottom line,Eric,I can't find anything to exonerate either one of them.ที่สำคัญที่สุด เอริค ผมไม่เจออะไรที่จะทำให้ ใครคนนึงพ้นจากข้อกล่าวหาได้เลย
Well, it won't, but it could exonerate Anok.อืม มันไม่หรอก แต่มันสามารถทำให้เอน็อค พ้ันจากข้อกล่าวหาได้
Right. A fed's girlfriend is going to exonerate me.ได้สิ แฟนสาวของFBI กำลังจะช่วยฉันให้พ้นผิด
"with evidence that will exonerate you.เพื่อที่จะหาหลังฐานเพื่อช่วยคุณ
He says you wrote him a note on the eve of his conviction promising to go to prosecutor kingsly with information that would exonerate him.เขาบอกว่าคุณเขียนจดหมายให้เขา ก่อนวันตัดสินคดี คุณสัญญาว่าจะไปหาอัยการคิงสลี่ย์ พร้อมข้อมูลซึ่ง จะทำให้เขาพ้นจากข้อกล่าวหา
So in one fell swoop, you managed to protect Jack, exonerate Daniel, and force Lee into selling out the Graysons to save himself.งั้นในการลงมือแค่ครั้งเดียว เธอปกป้องแจ็ค และทำให้ แดเนียลพ้นผิดได้สำเร็จ และบังคับให้ลีบอกความลับ ของพวกเกรย์สัน เพื่อรักษาชีวิตตัวเอง

exonerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate FR: pardonner
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate FR: pardonner ; excuser
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud FR: sali ; terni
พ้นมลทิน[adj.] (phon monthi) EN: exonerated ; cleared ; absolved FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exonerate
Back to top