ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outstretched

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outstretched*, -outstretched-

outstretched ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outstretched (adj.) ซึ่งยืดออก Syn. broad, long
English-Thai: Nontri Dictionary
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He took the key to the top of the building, the heavens opened and received the key from the priest's outstretched hand.เขาได้นำกุญแจขึ้นไปสู่ชั้นบน ของวิหารที่กำลังลุกโชน ประตูสวรรค์เปิด เพื่อรับกุญแจ จากหัตถ์มหาสมณะ
These are defensive wounds, consistent with the boy resisting being placed in the freezer, arms outstretched.บาดแผลตรงนี้ คงเป็นร่องรอยการต่อสู้ สอดคล้องกับภาชนะที่เด็กชาย ถูกจับมัดขังอยู่ในนั่น ตู้แช่เย็นที่มี ที่จับเปิดจากด้านหน้า

outstretched ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 庹] length of 2 outstretched arms

outstretched ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
咫;尺[あた;た(咫), ata ; ta ( shi )] (n,n-suf,ctr) (arch) distance between outstretched thumb and middle finger (approx. 18 cm)
大手[おおて(P);おおで, oote (P); oode] (n,adj-no) (1) front castle gate; (2) both arms open; outstretched arms; (3) major companies; (P)
拡げた腕;広げた腕[ひろげたうで, hirogetaude] (n) outstretched arms
大の字[だいのじ, dainoji] (n,vs) shape of the "dai" kanji (esp. person with arms and legs outstretched); sprawling; lying spread-eagled
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant
鶴首して待つ[かくしゅしてまつ, kakushushitematsu] (v5t) to wait expectantly; to wait with a craned (outstretched) neck

outstretched ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจัง[n.] (krajang) EN: [design consisting of leaves arranged in the shape of two outstretched arms] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outstretched
Back to top