ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expand-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expand, *expand*,

-expand- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร
To expand the boundaries of our ineluctable power!เพื่อขยายเขตขัณฑ์เเห่ง มหาอํานาจของพวกเรา
This technology is meant to expand human communication... but you're not even human anymore.เทคโนโลยีนี้ คิดค้นเพื่อรับใช้มนุษย์ แต่แกไม่ใช่มนุษย์อีกแล้ว
I feel confined, only free to expand myself within boundaries.ฉันรู้สึกเหมือนถูกขัง, เป็นอิสระได้แต่เพียงในบริเวณเขตของตน
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน
Is it true what they say about him that he can expand any part of his anatomy?จริงอย่างที่คุณบอกหรือเปล่า ว่าเขาขยายตัวได้?
Why don't you expand your mind?ทำไมไม่เปิดใจให้กว้างกว่านี้หน่อยล่ะ
You really think that this is going to expand my awareness of anything?ลุงคิดว่านี่จะช่วยการรับรู้อะไรก็ตาม ของผมดีขึ้นอย่างนั้นเหรอ
We expand or we die.We expand or we die.
It will expand her lifespan and I will die instead.เพื่อขยายอายุให้เธอ ชั้นจะต้องตายแทน
Let's try to expand your world, together.มันเป็นสิ่งที่พิเศษที่จะเกิดขึ้นระหว่างฝาแฝดใช่มั้ยล่ะ? ฮิคารุ...
We want to expand for example him, he's never seen your work oh...my family was poor so art and stuff like that.... so please express it to this younger generation in 15 seconds of oyour workเราต้องการแผ่ขยายค่ะ ตัวอย่างเช่นเค้า เค้าไม่เคยเห็นผลงานของคุณมาก่อน เอ่อ...

-expand- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开眼界[kāi yǎn jiè, ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, 开眼界 / 開眼界] broaden, expand one's horizons
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, 扩张 / 擴張] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden

-expand- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスパンドブック[, ekisupandobukku] (n) {comp} Expand Book
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)

-expand- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; dilate ; expand ; ream FR:
กางปีก[v. exp.] (kāng pīk) EN: spread the wings ; expand the wings FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger ; dilate FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre ; augmenter ; élargir
ขยายอำนาจ[v. exp.] (khayāi amnā) EN: increase power ; extend power ; expand power FR: étendre le pouvoir
ขยายอาณาเขต[v. exp.] (khayāi ānāk) EN: expand (territory) FR:
ขยายการลงทุน[v. exp.] (khayāi kānl) EN: expand investment FR:
ขยายขอบเขต[v. exp.] (khayāi khøp) EN: expand FR:
ขยายกิจการ[v. exp.] (khayāi kitj) EN: expand a business FR:
ขยายออก[v. exp.] (khayāi øk) EN: extend ; expand FR:
ขยายไปต่างประเทศ[v. exp.] (khayāi pai ) EN: expand abroad FR:
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ[v. exp.] (khayāi thur) EN: expand a business abroad FR: développer les activités à l'étranger
ขยายตัว[v.] (khayāitūa) EN: expand ; get bigger ; enlarge FR: dilater ; se dilater
ขยายวง[v. exp.] (khayāi wong) EN: expand (boundaries) ; expand (limits) FR:
กระพือ[v.] (krapheū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; propagate ; diffuse ; expand ; dilate; extend FR:
ลาม[v.] (lām) EN: spread ; extend ; expand ; diffuse FR: se répandre ; s'étendre
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
แพน[v.] (phaēn) EN: spread ; pan ; expand FR: déployer
พัฒนาการผลิต[v. exp.] (phatthanā k) EN: develop production ; expand production FR: développer la production
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
ยืด[v.] (yeūt) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae ho) EN: expand and contract ; lengthen and shorten FR:
ยืดออก[v. exp.] (yeūt øk) EN: expand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expand-
Back to top