ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encounter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encounter*, -encounter-

encounter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encounter (n.) การแข่งขัน Syn. confrontation, contest
encounter (n.) การประสบโดยบังเอิญ See also: การพบปะกันโดยบังเอิญ Syn. meeting
encounter (vt.) เผชิญหน้า See also: พบกัน, เจอกัน Syn. confront, face, meet
English-Thai: HOPE Dictionary
encounter(เอนเคา'เทอะ) vt. เผชิญหน้า,พบ,ประสบ,ปะทะ., See also: encounterer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
encounter(n) การเผชิญหน้า,การต่อสู้,การปะทะกัน,การประจัญหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผจญ (v.) encounter See also: face, confront, fight against, attack Syn. ผจัญ, ประจญ, ประจัญ
ผจัญ (v.) encounter See also: face, confront, fight against, attack Syn. ประจญ, ประจัญ
ผ่านพบ (v.) encounter See also: see, meet Syn. พบพาน, พานพบ, พบ
พ้องพาน (v.) encounter See also: meet, confront Syn. พบปะ, พบพาน
สู้หน้า (v.) encounter See also: face, affront, meet, confront Syn. เผชิญหน้า, รอหน้า
ประสบภัย (v.) encounter danger See also: meet with danger, experience danger
ประสบภัย (v.) encounter danger See also: meet with danger, experience danger
บุกป่าฝ่าดง (v.) encounter problems or difficulties Syn. บุกบั่น, ดั้นด้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Perfection is something I have not encounteredความสมบูรณ์แบบเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยพบเจอเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another encounter between you and Mr. Edgar would probably kill her.การเผชิญหน้าอีกครั้งระหว่าง คุณและคุณเอ็ดการ์ คงจะฆ่าหล่อนเป็นแน่แท้
Just a minor encounter with the shrew.อือ แค่เจอกับยายตัวแสบน่ะ
But since our little encounter last night, I've been thinking....แต่หลังจากคุยกันคืนนั้น ฉันก็เลยคิด...
Till he does, I hope never to encounter him.แต่ก่อนที่เขาจะทำได้ ฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาอีก
So, what kind of encounter have you had?แล้วนายล่ะ ไปเจอมาแบบไหน
So you go to recover her. You encounter a dozen men.คุณเข้าไปช่วยเธอ และจัดการกับคนเป็นโหล
Although we did encounter one math professor at USF who took just 30 minutes on his.เราเอาไปให้ ศ.ทางคณิตศาสตร์ ที่ ม.ซานฟรานฯ เขาทำได้ใน 30 นาที
A Natalie was a term that Sean had coined for any sexual encounter that happened with a girl you weren't in a relationship with.นาตาลีเป็นศัพท์ที่ชอน ใช้เรียกการมีเพศสัมพันธ์ ที่เกิดกับผู้หญิง ที่คุณไม่ได้คบหา
Also, there may have been an encounter with somebody who can stop time.และก็มีเรื่องที่อาจจะเจอกับพวกที่หยุดเวลาได้
A lot of the people we encounter aren't in control of their abilities.คนมากมายที่เราไปพบ ควบคุมพลังตัวเองไม่ได้
A lot of the people we encounter Aren't in control of their ability.คนมากมายที่เราไปพบ ควบคุมพลังตัวเองไม่ได้
As your attorney, Phoebe, you can't let a chance encounter with someone...แล้วทนายของคุณล่ะ ฟีบี คุณจะเปลี่ยนใจ เพราะคำพูดของคนๆนึงไม่ได้นะ

encounter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, 擦肩而过 / 擦肩而過] brief encounter; to brush past sb
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, 奇遇] happy encounter; fortuitous meeting; adventure
不期而遇[bù qī ér yù, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄦˊ ㄩˋ, 不期而遇] meet by chance; have a chance encounter
[wù, ˋ, 遻] recalcitrant; to encounter

encounter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンカウンター[, enkaunta-] (n) encounter
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such)
相見え[あいまみえ, aimamie] (n) face-to-face encounter
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
出合い宿;出合宿[であいやど, deaiyado] (n) (arch) inn used for clandestine encounters between lovers
前哨戦[ぜんしょうせん, zenshousen] (n) skirmish; preliminary encounter; prefinals (in games); (P)
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P)
此れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say
苦心談[くしんだん, kushindan] (n) account of the hardships one has encountered
逢着[ほうちゃく, houchaku] (n,vs) encounter; face
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遭う[あう, au] Thai: ประสบ English: to encounter

encounter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; meet each other ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer
เจอปัญหา[v. exp.] (joē panhā) EN: encounter a problem FR: rencontrer un problème
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop he) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop ka) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
ลิ้มลอง[v. exp.] (lim løng) EN: experience ; encounter ; taste ; make a taste-test FR: goûter
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; encounter FR:
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; face danger ; take the risk ; dare ; encounter FR: s'aventurer
ผ่านพบ[v. exp.] (phān phop) EN: encounter ; see ; meet FR:
พ้องพาน[v.] (phøngphān) EN: encounter ; meet ; confront FR:
พบ[v.] (phop) EN: meet ; encounter ; come upon ; see ; face FR: rencontrer ; voir ; se rencontrer
พบกัน[v. exp.] (phop kan) EN: meet ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer ; se voir
พบกับ[v. exp.] (phop kap) EN: meet with ; meet ; encounter ; experience ; locate FR: rencontrer
พบปะ[v.] (phoppa) EN: meet ; encounter ; see FR: rencontrer ; retrouver
ประเชิญ[v.] (prachoēn) EN: collide ; clash ; confront ; encounter FR:
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter FR: affronter ; faire face ; combattre ; lutter contre ; se battre
ประสบ[v.] (prasop) EN: face ; encounter ; meet ; find ; face ; confront ; come up against ; run up against ; suffer ; undergo FR: rencontrer ; faire face à ; subir ; éprouver ; essuyer
ประสบภัย[v. exp.] (prasop phai) EN: encounter danger FR:
รับหน้า[v.] (rapnā) EN: confront ; come face to face ; face encounter FR: confronter
สบ[v.] (sop) EN: meet ; come upon ; find ; join ; encounter ; assemble FR: trouver ; rencontrer
สู้หน้า[v.] (sūnā) EN: encounter FR: faire face ; parer à ; répondre
เผชิญหน้า[adj.] (phachoēnnā) EN: encountered FR:

encounter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begegnung {f}encounter
Trainingsgruppe {f}encounter group
Trainingsgruppensitzung {f} (Psychologie)encounter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encounter
Back to top