ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ambiguity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ambiguity*, -ambiguity-

ambiguity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambiguity (n.) ข้อความกำกวม See also: ข้อความคลุมเครือ
ambiguity (n.) ความกำกวม See also: ความเคลือบคลุม, ความน่าสงสัย, การตีความหมายได้หลายอย่าง Syn. vagueness, incertitude, double meaning
English-Thai: HOPE Dictionary
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ambiguityความกำกวม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกำกวม (n.) ambiguity See also: vagueness, obscurity Syn. ความคลุมเครือ, ความน่าสงสัย, ความไม่ชัดแจ้ง Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง
ความคลุมเครือ (n.) ambiguity See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด Ops. ความแน่ชัด, ความชัดเจน
ความน่าสงสัย (n.) ambiguity See also: vagueness, obscurity Syn. ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดแจ้ง Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง
ความไม่กระจ่าง (n.) ambiguity See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity Syn. ความไม่แน่ชัด Ops. ความแน่ชัด, ความชัดเจน
ความไม่ชัดแจ้ง (n.) ambiguity See also: vagueness, obscurity Syn. ความคลุมเครือ, ความน่าสงสัย Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง
ความไม่แน่ชัด (n.) ambiguity See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity Syn. ความไม่กระจ่าง Ops. ความแน่ชัด, ความชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My point is, Sheldon, the legal principle is, ambiguity in a contract benefits the party that did not draft it, in this case, Leonard.เชลดอน ประเด็นคือว่า ตามกฎหมายแล้ว ข้อกำกวมในกฎหมายจะถูกยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ร่าง ในกรณีก็คือเลนเนิร์ด
I'm a fag. And I hate ambiguity.ฉันหมดอาลัยตายอยาก ฉันสิ้นหวังกับชีวิต
If I have not been clear about how I feel about you, I apologize for any ambiguity.ถ้าฉันยังไม่ชัดอีกว่าฉันรู้สึกยังไงกับคุณ
No ambiguity, just essential information.น้ำเสียงไม่สั่นคลุมเครือ แจ้งแค่ข้อมูลส่วนที่สำคัญ
This whole place reeks of moral ambiguity.กลิ่นความคลุมเครือทางศีลธรรมฟุ้งไปหมด
You know I get antsy taking cases with moral ambiguity.นายก็รู้ว่าชั้นถูกสอบสวน เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ

ambiguity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歧义[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 歧义 / 歧義] ambiguity; several possible meanings

ambiguity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビギュイティ[, anbigyuitei] (n) ambiguity
多義性[たぎせい, tagisei] (n) {ling} ambiguity (of a word); polysemy
曖昧さ[あいまいさ, aimaisa] (n) (See 曖昧) ambiguity
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness

ambiguity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกำกวม[n.] (khwām kamkū) EN: ambiguity FR: ambiguïté [f]
ความเคลือบคลุม[n.] (khwām khleū) EN: ambiguity FR: ambiguïté [f]
ความคลุมเครือ[n.] (khwām khlum) EN: ambiguity ; indistinctness ; vagueness FR: ambiguïté [f]
ความไม่แน่ชัด[n. exp.] (khwām mai n) EN: indetermination ; ambiguity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ambiguity
Back to top