ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

investor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *investor*, -investor-

investor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
investor (n.) นักลงทุน See also: ผู้ลงทุน
English-Thai: Nontri Dictionary
investor(n) นักลงทุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนลงทุน (n.) investor Syn. ผู้ลงทุน
นักลงทุน (n.) investor
ผู้ลงทุน (n.) investor Syn. นักลงทุน
ผู้ลงทุน (n.) investor Syn. คนลงทุน, นักลงทุน
ถุงเค้า (n.) gambling investor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did that investor from Houston ever get back to us?ไม่ว่านักลงทุนจากฮุสตันเคย ได้รับกลับมาให้เรา?
Chief Investor by KIM Min Ki.Chief Investor by KIM Min Ki
Tell your rich-ass and your drunk-ass investor friends that I will be happy to pay them off.บอกพวกก้นของคนรวยและ ก้นของเพื่อนนักลงทุนขี้เหล้า ว่าฉันกำลังมีความสุข กับเงินที่พวกเค้าจ่ายมาให้เรา
But this investor seems to be quite picky.แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนคนนี้จะค่อนข้างจูจี้
President, the investor is here.ท่านประธานค่ะ นักลงทุนมาถึงแล้วค่ะ
Is it acceptable for you to use informal language and threaten an investor this way?มันจะดีหรอที่คุณที่จะใช้คำหยาบคายขู่นักลงทุนด้วยวิธีนี้
Treat your investor well, please.กรุณารักษาผู้ลงทุนของคุณให้ดีด้วย
I have so much work, and on top of that the investor is interfering.ฉันมีงานเยอะแยะที่ต้องทำ, และงานที่เหนือชั้นที่สุดก็คือการแทรกแซงการลงทุนต่างๆ
There's currently an investor very interested in your work.นั่นเพราะว่ามีคนสนใจอยากร่วมลงทุน กับงานแสดงของคุณ
But then how did an investor suddenly appear?แต่ว่าทำไมจู่ถึงได้มีผู้ลงทุนโผล่มาได้ล่ะคะ
There are a couple of shell companies in between, but we finally traced it back to a corporation owned by an investor down here named Hernan Reyes.ถูกจดทะเบียนในชื่อบริษัท สองสามแห่งในระแวกนี้ แต่เราตรวจสอบย้อนกลับไปที่บริษัท เจ้าของคือนักลงทุน เฮอร์แนน เรย์เอส
Since I am the majority investor in this entire operation, it's within my power to fire you and put him in charge.ตั้งแต่ผมลงทุน\ ไปกับเรื่องทั้งหมดนี้ มันอยู่ในอำนาจของผมที่จะไล่คุณออก และนำเค้ามาแทนที่คุณ

investor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, 散户 / 散戶] individual (shareholder); the small investor
投资人[tóu zī rén, ㄊㄡˊ ㄗ ㄖㄣˊ, 投资人 / 投資人] investor
投资者[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, 投资者 / 投資者] investor

investor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベスター[, inbesuta-] (n) investor
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate)
個人投資家[こじんとうしか, kojintoushika] (n) individual investor
外国人投資家[がいこくじんとうしか, gaikokujintoushika] (n) foreign investor
外国投資家[がいこくとうしか, gaikokutoushika] (n) foreign investor
機関投資家[きかんとうしか, kikantoushika] (n) institutional investor
海外投資家[かいがいとうしか, kaigaitoushika] (n) overseas investor
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)
出資者[しゅっししゃ, shusshisha] (n) investor; financier
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier

investor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī na) EN: investor relation officer FR:
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā kh) EN: investor complaints FR:
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน[n. exp.] (khwām cheūa) EN: investor confidence FR: confiance des investisseurs [f]
นักลงทุน[n.] (naklongthun) EN: investor ; capitalist FR: investisseur [m]
นักลงทุนสัมพันธ์[n. exp.] (naklongthun) EN: Investor Relations (IR) FR:
ผู้ลงทุน[n.] (phūlongthun) EN: investor FR: investisseur [m]
ถุงเค้า[n.] (thungkhao) EN: gambling investor FR:
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt na) EN: attract investors FR: attirer les investisseurs
ความสนใจของนักลงทุน[n. exp.] (khwām sonja) EN: investors' interest FR: intérêt des investisseurs [m]

investor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Investor {m}investor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า investor
Back to top