ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dedicate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dedicate, *dedicate*,

-dedicate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like to dedicate this song to…ฉันอยากจะอุทิศเพลงนี้ให้กับ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next Wednesday, the king is coming to Chang 'Dong to dedicate the road.{\cHFFFFFF}Next Wednesday, the king is coming to Chang 'Dong to dedicate the road.
In the name of our subjects, I dedicate this good work... to the people of our land.{\cHFFFFFF}In the name of our subjects, I dedicate this good work... {\cHFFFFFF}to the people of our land.
And I will build that mound and dedicate it to God.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น และอุทิศมันแด่พระเจ้า
Now, this next tune I'd like to dedicate to someone who, when I first met ripped my heart out and put it through a bloody blender....ผมอยากจะมอบให้แก่ใครคนหนึ่ง ..คนที่เมื่อแรกพบ ...ได้ดึงหัวใจผมออก แล้วใส่มันลงในเครื่องผสมเลือด ใช่แล้ว!
To awaken my spirit through hard work and dedicate my life to knowledge.ปลุกวิญญาณตนเองด้วยความขยัน และอุทิศชีวิตให้ความรู้
I dedicate this, my last editorial to an extraordinary woman who lived by example and compelled us all to see the world through new eyes.ฉันขออุทิศบทบรรณาธิการฉบับสุดท้ายนี้... ให้ผู้หญิงที่แสนพิเศษ ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่าง...
I'd like to dedicate this song to...ฉันอยากจะอุทิศเพลงนี้ให้แด่ ...
This song Jay and I wrote together, and, um, I would like to dedicate it to my brother, Paul Fletcher.เพลงนี้ ฉันกับเจย์ร่วมกันแต่ง และ ฉันอยากอุทิศ ให้กับพี่ชายของฉัน พอล เฟล็ตเชอร์
Let us all dedicate ourselves to nurturing this hard-earned accord.เรามาดื่มฉลองให้กับสันติภาพ ที่ได้มาอย่างลำบากนี่กันเถอะ
Kim Woojin, Paul, in evidence that you dedicate yourself to Christ long for heaven and serve for people and God...พอล คิม ยูจิน จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า สู่ดินแดนสวรรค์
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Kim Kyushik, Peter in evidence that you dedicate yourself to Christ and serve for people and God...ปีเตอร์ คิม คิวชิค จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่อรับใช้ผู้คนและพระผู้เป็นเจ้า...

-dedicate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报国[bào guó, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄛˊ, 报国 / 報國] dedicate oneself to the service of one's country

-dedicate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デジケート[, dejike-to] (vs) to dedicate
デディケート[, dedeike-to] (n,vs) dedicate
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g,vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate

-dedicate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปวารณา[v.] (pawāranā) EN: offer ; dedicate ; devote FR:
แผ่กุศล[v. exp.] (phaē kuson) EN: dedicate merit FR:
แผ่ส่วนบุญ[v. exp.] (phaē suan b) EN: dedicate merit to the dead FR:
ถวาย[v.] (thawāi) EN: offer solemnly ; dedicate ; present FR: offrir solennellement ; offrir aux bonzes
ทุ่มเท[v.] (thumthē) EN: dedicate oneself to sth FR:
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of FR: dédier ; consacrer
อุทิศถวาย[v. exp.] (uthit thawā) EN: dedicate ; give ; offer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dedicate-
Back to top