ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detestable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detestable*, -detestable-

detestable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detestable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ Syn. dislikeable
English-Thai: HOPE Dictionary
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
English-Thai: Nontri Dictionary
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where are you, you detestable little worm?แกอยู่ไหนไอ้หนอนน้อยน่ารังเกียจ?
Now detestable as it is, the truth, in this case, would only work to our advantage and highlight the campaign's promise of full transparency.นี่คือความจริงอันน่ารังเกียจ ในกรณีนี้ มันกลับจะเป็นประโยชน์กับงานของเรา และตอกย้ำความน่าเชื่อถือให้กับ คำสัญญาต่างๆในการหาเสียง
"these two did engage in the detestable arts called witchcraft and sorcery.""2 คนนี้ข้องเกี่ยวกับศาสตร์ที่น่ารังเกียจ" "ซึ่งคือการใช้คาถาและเวทมนตร์"

detestable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忌むべき[いむべき, imubeki] (exp) abominable; detestable
見るのも汚らわしい[みるのもけがらわしい, mirunomokegarawashii] (exp,adj-i) detestable to look at
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)
憎憎しい;憎々しい[にくにくしい, nikunikushii] (adj-i) hateful; detestable; loathsome
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

detestable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
เลวทราม[adj.] (lēo sām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable ; vile FR: ignoble ; sordide ; abject ; vil
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous ; detestable ; low FR: maudit ; damné
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detestable
Back to top