ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-contention-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contention, *contention*,

-contention- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา
Did you get to the part in Bone of Contention where Kathy has to swim through the sewage tunnel looking for the killer's teeth?คุณรู้หรือเปล่าว่าในตอนที่มีการแข่งขันเอากระดูก ที่ที่เคที่ว่ายน้ำผ่านอุโมงก์น้ำเสียเพื่อไปหาฟันของฆาตกร?
Uh, first contention is a broad claim that the separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป ให้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์
Uh, the first contention is a broad claim...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป... .
The only bone of contention between them is this decision.สิ่งที่เชื่อมโยงเขาทั้งสองคือการตัดสินใจนี้
We understand there was some contention between you two about the bridge project?เราเข้าใจว่ามีความขัดแย้ง ระหว่างคุณ 2 คน เรื่องโครงการก่อสร้างสะพาน
Yeah, it's actually a little bit of a point of contention between the two of us.ใช่ อันที่จริงเรื่องนี้มันก็ทำให้ เราสองคนทะเลาะกันนะ

-contention- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンテンション[, kontenshon] (n) {comp} contention (e.g. in LANs)
コンテンションモード[, kontenshonmo-do] (n) {comp} contention mode
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] (n) {comp} contention
太刀打ち[たちうち, tachiuchi] (n,vs) crossing swords; opposition; contention
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs)
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] contention

-contention- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ข้อโต้เถียง[n. exp.] (khø tōthīen) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention FR: point de désaccord [m]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -contention-
Back to top