ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*contention*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contention, -contention-

*contention* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bone of contention (n.) ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการโต้เถียง See also: สาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกัน Syn. controversy
contention (n.) การแข่งขัน Syn. competition, rivalry
contention (n.) การโต้แย้ง See also: การโต้เถียง, ความขัดแย้ง Syn. argument, controversy, disagreement
contention (n.) ความคิดเห็นในการโต้แย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
English-Thai: Nontri Dictionary
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contentionการช่วงชิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา
Of course that's your contention. You're a first-year grad student.ในฐานะที่แกเป็นนักศึกษาปี 1
I'm taking him to Contention, putting him on the prison train to Yuma.ผมกำลังพาเขาไป คอนเทนชั่น เอาขึ้นรถไฟนักโทษไปที่ ยูม่า
Did you get to the part in Bone of Contention where Kathy has to swim through the sewage tunnel looking for the killer's teeth?คุณรู้หรือเปล่าว่าในตอนที่มีการแข่งขันเอากระดูก ที่ที่เคที่ว่ายน้ำผ่านอุโมงก์น้ำเสียเพื่อไปหาฟันของฆาตกร?
Uh, first contention is a broad claim that the separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป ให้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์
Uh, the first contention is a broad claim...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป... .
The only bone of contention between them is this decision.สิ่งที่เชื่อมโยงเขาทั้งสองคือการตัดสินใจนี้
We understand there was some contention between you two about the bridge project?เราเข้าใจว่ามีความขัดแย้ง ระหว่างคุณ 2 คน เรื่องโครงการก่อสร้างสะพาน
Yeah, it's actually a little bit of a point of contention between the two of us.ใช่ อันที่จริงเรื่องนี้มันก็ทำให้ เราสองคนทะเลาะกันนะ
Contention is... 80 miles back the other way.คอนเทนชั่น เมืองนั่นน่ะ 80 ไมล์ย้อนออกนอกทางเรานะ
We're taking you to Contention.เรากำลังพาแกไปที่เมือง คอนเทนชั่น
They're going to Contention.พวนนั้นกำลังไปที่ คอนเทนชั่น

*contention* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, 论据 / 論据] grounds (for an argument); a contention; a thesis
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
争论点[zhēng lùn diǎn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 争论点 / 爭論點] contention

*contention* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンテンション[, kontenshon] (n) {comp} contention (e.g. in LANs)
コンテンションモード[, kontenshonmo-do] (n) {comp} contention mode
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P)
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] (n) {comp} contention
太刀打ち[たちうち, tachiuchi] (n,vs) crossing swords; opposition; contention
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs)
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] contention
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence

*contention* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ข้อโต้เถียง[n. exp.] (khø tōthīen) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention FR: point de désaccord [m]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *contention*
Back to top