ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sanctify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sanctify*, -sanctify-

sanctify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sanctify (vt.) ทำให้พ้นบาป See also: ทำให้บริสุทธิ์
sanctify (vt.) อวยพร
sanctify (vt.) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify (vt.) ทำให้ยุติธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
sanctify(แซงคฺ'ทิไฟ) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้พ้นบาป,อวยพร,ทำให้ยุติธรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
sanctify(vt) ล้างบาป,ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Almighty God we ask you to bless and sanctify this house.พระผู้ยิ่งใหญ่... ...ขอทรงอำนวยพร... ...ให้บ้านหลังนี้หลุดพ้น...
Father, we ask you to send your blessings on this water and sanctify it for our use this day.พระบิดา ข้าพระองค์ขอการอวยพร ของพระองค์มาเหนือน้ำนี้ เพื่อให้ข้าพระองค์ใช้ในวันนี้

sanctify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣化[shèng huà, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 圣化 / 聖化] sanctify; sanctification; consecrate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sanctify
Back to top