ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crackup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crackup*, -crackup-

crackup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crackup (n.) การล้มเหลวของสภาพจิตใจ Syn. breakdown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crackup
Back to top