ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opportunity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opportunity*, -opportunity-

opportunity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opportunity (n.) โอกาสที่ดี See also: จังหวะที่ดี, โอกาส Syn. chance, occasion, opening
English-Thai: HOPE Dictionary
opportunity(ออพเพอทู'นิที) n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสที่ดี,จังหวะที่ดี,, Syn. occasion
English-Thai: Nontri Dictionary
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องทาง (n.) opportunity See also: method, means, chance Syn. ลู่ทาง, ทาง
โอกาส (n.) opportunity See also: chance Syn. ช่อง, ทาง, จังหวะ
โอกาส (n.) opportunity See also: chance Syn. ช่อง, ทาง
op (abbr.) คำย่อของ operation, operative, opportunity
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
คลาดโอกาส (v.) miss an opportunity See also: lose the chance
คว้าโอกาสที่ดี (v.) seize the opportunity Ops. ปล่อยโอกาสที่ดี
ฉวยโอกาส (v.) seize an opportunity Syn. ถือโอกาส
ฉวยโอกาส (v.) take the opportunity See also: take advantage
ถือโอกาส (v.) take the opportunity See also: take advantage Syn. ฉวยโอกาส
พลาดโอกาส (v.) miss an opportunity See also: lose the chance Syn. คลาดโอกาส
มั่วนิ่ม (v.) seize an opportunity Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส
สบโอกาส (v.) meet the opportunity Syn. ได้โอกาส
หมดโอกาส (v.) lose an opportunity See also: lose a chance Ops. มีโอกาส
เปิดโอกาส (v.) give an opportunity See also: give a chance Syn. ให้โอกาส
เสียโอกาส (v.) lose opportunity See also: lose chance Ops. ได้โอกาส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
This might be a good opportunity for…นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ...
It may be my last opportunityมันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้ว
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you explain everything when the opportunity presents itself?คุณจะอธิบายทุกอย่าง เมื่อมีโอกาสนำเสนอตัวเอง?
And I want to take this opportunity of letting you know how proud I have been to have commanded such a fine body of men.และฉันต้องการที่จะใช้โอกาส นี้ แจ้งให้คุณทราบว่าภูมิใจที่ฉัน ได้รับ ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีร่างกาย ที่ดีของคน
What an opportunity you offer meสิ่งซึ่งโอกาสที่คุณให้ฉัน
May I take this opportunity to congratulate you on your engagement.ฉันอาจจะใช้โอกาสที่จะแสดงความ ยินดีกับคุณในการมีส่วนร่วมของคุณ
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ
That's why I'm gonna give him the opportunity of taking it back.นั่นคือเหตุผลที่ฉันกำลังให้โอกาส เขาถอนคำพูดไง
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
Seriously, I would like to take this opportunity to thank one of those individuals in particular.อย่างจริงจังผมอยากจะใช้โอกาสนี้ ... ... ขอบคุณหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
That's bad enough but they've also lost the opportunity to find out about their mentor and I'm sure that hurts them much more than anything else.ที่ไม่ดีพอ ... ... แต่พวกเขาได้สูญเสียยังมีโอกาสที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาของพวกเขา ... ... และฉันแน่ใจว่าพวกเขาเจ็บมากขึ้นกว่าสิ่งอื่น
His best opportunity to get even.โอกาสที่ดีที่สุดของเขาที่จะได้เข้าเรื่อง
I'm here to offer you an opportunity of a lifetime.ผมมาเสนลโอกาสครั้งนึงในชีวิต
I want to thank you, sir, for giving me the opportunity to work.ผมอยากขอบคุณท่าน... ที่ให้โอกาสผมทำงาน

opportunity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
戎机[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, 戎机 / 戎機] opportunity for a fight; war
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ, 生机 / 生機] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality
失之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, 失之交臂] to miss narrowly; to let a great opportunity slip
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ, 机缘 / 機緣] chance; opportunity; destiny
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, 机遇 / 機遇] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck
茬口[chá kǒu, ㄔㄚˊ ㄎㄡˇ, 茬口] harvested land left for rotation; an opportunity
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, 先机 / 先機] key moment; decisive opportunity
[jī, ㄐㄧ, 机 / 機] machine; opportunity; secret
[yù, ㄩˋ, 遇] meet with; how one is treated; an opportunity; surname Yu
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
时机[shí jī, ㄕˊ ㄐㄧ, 时机 / 時機] occasion; opportunity
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, 机会 / 機會] opportunity; chance; occasion
际会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 际会 / 際會] opportunity; chance
趁机[chèn jī, ㄔㄣˋ ㄐㄧ, 趁机 / 趁機] seize an opportunity; take advantage of situation
[chá, ㄔㄚˊ, 茬] stubble land after crop has been taken; a second crop obtained by rotation of land; an opportunity

opportunity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコールオポチューニティー[, iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done)
事の序で;事のついで[ことのついで, kotonotsuide] (exp) (See 物の序で) take the opportunity to (do something else)
出端[では, deha] (n) (1) chance of going out; opportunity (to succeed); (2) musical accompaniment for an actor going on stage
千載一遇[せんざいいちぐう, senzaiichiguu] (n) once in a lifetime (opportunity); (a golden opportunity that may) happen only once in a thousand years
奇貨[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial
好機到来[こうきとうらい, koukitourai] (n) advent of a golden opportunity
宝の山に入りながら手を空しくして帰る[たからのやまにいりながらてをむなしくしてかえる, takaranoyamaniirinagaratewomunashikushitekaeru] (exp,v5r) though sitting on a pile of riches, one comes back empty handed; to have a good opportunity only to let it slip from your grasp
幸運の女神は前髪しかない[こううんのめがみはまえがみしかない, kouunnomegamihamaegamishikanai] (exp) opportunity only knocks once; strike while the iron is hot
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven
接ぎ穂;継ぎ穂;接穂;継穂[つぎほ;つぎぼ, tsugiho ; tsugibo] (n) (1) scion; cion; (horticultural) graft; (2) opportunity to continue a conversation
機を見るに敏なり[きをみるにびんなり, kiwomirunibinnari] (exp) being quick at seizing an opportunity
機会を伺う;機会をうかがう;機会を覗う[きかいをうかがう, kikaiwoukagau] (exp,v5u) to wait for one's chance; to wait for an opportunity
物の序で;物のついで[もののついで, mononotsuide] (exp) (See 事の序で) take the opportunity to (do something else)
絶好機[ぜっこうき, zekkouki] (n) golden opportunity
臨機目標[りんきもくひょう, rinkimokuhyou] (n) target of opportunity
良縁[りょうえん, ryouen] (n) (1) good match; suitable candidate (for marriage); (2) {Buddh} good opportunity to be saved by Buddha
虎視眈眈;虎視眈々[こしたんたん, koshitantan] (adj-t,adv-to) watching vigilantly for an opportunity to prey upon
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
隙を見付ける[すきをみつける, sukiwomitsukeru] (exp,v1) to seize an opportunity
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish
音無しの構え[おとなしのかまえ, otonashinokamae] (n) lying low; saying nothing and waiting for an opportunity
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up
チャンス[, chansu] (n) chance; opportunity; (P)
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P)
折(P);折り[おり, ori] (n) (1) (esp. 折) opportunity; chance; occasion; time; (n,ctr) (2) (esp. 折り) fold; pleat; crease; (3) (esp. 折り) small food box (wooden or cardboard); (P)
満を持す[まんをじす, manwojisu] (exp,v5s) (See 満を持する) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to bide one's time; to wait until the time is ripe
満を持する[まんをじする, manwojisuru] (exp,vs-s) (See 満を持す) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to wait until the time is ripe
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo)
隙(P);透き[すき(P);げき(隙);ひま(隙);すきけ(隙), suki (P); geki ( geki ); hima ( geki ); sukike ( geki )] (n) (1) gap; space; (2) (すき only) break; interlude; interval; (3) (すき, げき, ひま only) chink (in one's armor, armour); chance; opportunity; (4) (げき, ひま only) breach (of a relationship between people); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study

opportunity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ชี้ช่อง[v.] (chīchǿng) EN: tip off ; advise ; indicate the opportunity FR:
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening FR:
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity FR:
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance (to) ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity (to) FR: donner l'occasion (de)
ค่าเสียโอกาส[n. exp.] (khā sīa ōkā) EN: opportuny cost ; cost of loss of opportunity FR:
ขอดู[v. exp.] (khø dū) EN: browse ; be given the opportunity to oversee FR:
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; wait for an opportunity ; bite one's time FR: attendre l'occasion
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
ไขว่คว้าโอกาส[v. exp.] (khwaikhwā ō) EN: seize an opportunity FR: saisir une opportunité
คว้าโอกาสที่ดี[v. exp.] (khwā ōkāt t) EN: seize the opportunity FR: saisir l'occasion
หมดโอกาส[v. exp.] (mot ōkāt) EN: lose an opportunity ; lose a chance ; miss a chance ; miss an opportunity ; no further opportunity (to) FR: manquer l'occasion
งวด[n.] (ngūat) EN: time ; period ; occasion ; instance ; chance ; opportunity FR:
โอกาส[n.] (ōkāt) EN: opportunity ; chance ; occasion ; prospect ; time ; turn FR: occasion [f] ; opportunité [f] ; chance [f] ; perspective [f]
โอกาสดี[n. exp.] (ōkāt dī) EN: good chance ; auspicious opportunity ; favourable opportunity FR:
โอกาสในการลงทุน[n. exp.] (ōkāt nai kā) EN: investment opportunity FR:
โอกาสน้อยเต็มที[n. exp.] (ōkāt nøi te) EN: small chance ; little opportunity FR:
โอกาสที่ดี[n. exp.] (ōkāt thī dī) EN: opportunity FR: opportunité [f]
โอกาสทอง[n. exp.] (ōkāt thøng) EN: golden opportunity FR: occasion en or [f]
พลาดจังหวะ[v. exp.] (phlāt jangw) EN: miss one's timing ; lose an opportunity FR:
พลาดโอกาส[v. exp.] (phlāt ōkāt) EN: miss an opportunity ; lose the chance ; miss a chance FR: manquer l'occasion ; rater l'occasion ; rater le coche (fam.) ; manquer le coche (fam.) ; louper l'occasion (fam.) ; manquer une opportunité
เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส[xp] (plīen wikri) EN: turn crisis into opportunity FR: transformer une crise en opportunité
เปิดโอกาส[v. exp.] (poēt ōkāt) EN: give an opportunity ; offer an opportunity ; give a chance ; open the way FR: donner sa chance ; offrir une opportunité ; donner l'occasion
เปิดทาง[v. exp.] (poēt thāng) EN: give an opportunity ; give a chance ; open the way FR:
รอจังหวะ[v. exp.] (rø jangwa) EN: wait for the right time ; wait for the right opportunity FR:
เสียโอกาส[v. exp.] (sīa ōkāt) EN: lose opportunity FR: manquer l'occasion
สูญเสียโอกาส[v. exp.] (sūnsīa ōkāt) EN: mis the opportunity FR: rater une occasion
ตามแต่โอกาส[v. exp.] (tām tāe ōkā) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can FR:
ทาง[n.] (thāng) EN: way ; means ; chance ; occasion ; opportunity FR: moyen [m] ; métode [f]
ถือโอกาส[v. exp.] (theū ōkāt) EN: take the opportunity ; take advantage FR: saisir l'occasion ; profiter de l'opportunité ; profiter ; prendre prétexte de
ที[n.] (thī) EN: chance ; opportunity ; situation ; break FR: chance [f]
ต้นทุนค่าเสียโอกาส[n. exp.] (tonthun khā) EN: opportunity cost FR:
วโรกาส[n.] (warōkāt) EN: occasion ; good opportunity FR:
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (withīkān su) EN: accidental sampling ; convenience sampling ; opportunity sampling FR:

opportunity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungenutzt; ungenützt {adj} | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opportunity
Back to top